Radon är en radioaktiv, färg- och luktfri gas som kan finnas i hus och andra byggnader. Radon kan vara skadligt att andas in eftersom det kan orsaka lungcancer, så det är viktigt att hålla radonhalten inomhus så låg som möjligt.

Här är tio viktiga fakta om radon:

 1. Radon är en naturligt förekommande gas som finns i marken. Det bildas när uran sönderfaller och kan tränga upp till ytan genom sprickor och hål.
 2. Det är den främsta orsaken till lungcancer efter rökning.
 3. Radonhalten är vanligtvis lägre utomhus än inomhus.
 4. Radon kan tränga in i hus och byggnader genom sprickor i fundamentet eller andra öppningar. Det är därför viktigt att ha bra ventilation för att förhindra höga nivåer av radon.
 5. Det finns ingen säker gräns för hur mycket radon man kan andas in utan att det är skadligt. Ju högre nivåer av radon, desto högre är risken för att utveckla cancer.
 6. Radon finns inte bara i marken, det kan också finnas i vatten från grundvatten eller i kranvatten. 
 7. Radon förekommer även i nybyggda bostäder
 8. Eftersom radon både är osynlig och luktfri är det viktigt att göra radonmätningar regelbundet för att säkerställa att radonhalten ligger på en säker nivå. I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten.
 9. Radonhalten varierar från hus till hus och region till region och finns i olika mängder i olika delar av landet. Man kan kolla på en radonkarta för att se om man bor i en del av landet där det finns en högre risk för höga nivåer av radon.
 10.  Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Beställ radonmätare här.

Dags för radonmätningar! För säkert resultat är den bästa tiden att mäta radon under eldningssäsongen som varar från oktober till och med april. Med våra mätpaket kan du göra en radonmätning själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

En radonmätning är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö. Långvarig exponering av höga halter av radon ökar risken för lungcancer. Bara i Sverige drabbas cirka 500 personer per år av lungcancer på grund av radon. En långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på för att säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde. Mätningen ska genomföras i minst 60 dagar under perioden 1 oktober till och med 30 april. Om du enbart vill få en snabb fingervisning rekommenderar vi en korttidsmätning.

Radon gränsvärde

I bostäder och lokaler för allmänna ändamål gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns cirka 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över gränsvärdet 200 Bq/m3.

Radonmätning villa

Bor du i hus/villa kan du enkelt göra din radonmätning själv. Du kontrollerar vanligtvis vardagsrummet och ett av sovrummen. Att mäta är enkelt! Beställ hem radondosor. Placera ut dosorna enligt medföljande anvisningar. När mätperioden är slut skickar du tillbaka dosorna. Efter cirka en vecka får du svar på om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

Radonmätningar flerbostadshus

Fastighetsägare bär ansvaret för att kontrollera radonhalten i inomhusluften enligt miljöbalken. För höga halter av radon kan vara skadligt och därför är det viktigt att utföra mätningar regelbundet. Fastighetsägare ska kontinuerligt planera och kontrollera sina fastigheter för att motverka och/eller förebygga hälsobesvär. Fastighetsägare ska också vidta åtgärder om riktvärdet på 200 Bq/m3 överstigs. Att mäta är något som du enkelt och billigt kan göra själv men känner du dig osäker på processen eller känner att du kanske inte hinner så hjälper vi gärna till! Vi erbjuder bostadsrättsföreningar, byggbolag och andra flerbostadshusägare två alternativ.

1. Komplett service där vi tar hand om hela processen!

2. Ett Gör Det Själv-Paket

I Gör Det Själv-Paketet ingår:

 • Gör-Det-Själv-Guide som är utformad för att ni lätt ska kunna utföra mätningen enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.
 • Kalkylator
 • Checklista
 • Mätinstruktioner
 • Information att skriva ut för att sätta upp till de boende på anslagstavlan
 • Kostnadsfri rådgivning om det visar sig att det finns förhöjda radonhalter

Begär gärna en offert för din fastighet/BRF här.

Radonmätningar i skolor och förskolor

Det är fastighetsägaren som ansvarar för radonmätning i skolor och förskolor och vid behov åtgärda radonhalter över referensnivån. Radonmätning i skolor och förskolor kan man göra själv. Men det är viktigt att följa Strålsäkerhetsmyndigheten metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser.

Radonmätningar på arbetsplatser

Det är alltid arbetsgivaren som bär ansvaret för arbetsmiljön. I det ansvaret ingår att känna till radonhalten. Radonhalten på en arbetsplats bör mätas om ingen tidigare mätning finns eller om den senaste mätningen är mer än tio år gammal. Dessutom bör mätning utföras efter byggnadsåtgärder som kan påverka halten av radon. Radonmätning på arbetsplatsen kan man utföra själv. Det viktiga är att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser. Radon på arbetsplatser regleras i strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om allmänna råd om hygieniska gränsvärden för radonexponering.

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder kostnadseffektiv, trygg och ackrediterad radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö för bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor, förskolor och privatpersoner.

 • Godkänd ackrediterad mätning av Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC
 • Sveriges bästa telefonsupport
 • Europas snabbaste svarstider
 • Rabatterade priser
 • Snabb leverans

Beställ radonmätning här!

Hur ofta ska man mäta radon i hus, vad kostar en radonmätning och hur går det till? Här rätar vi ut alla frågetecken gällande radonmätningar, kostader och hur radon kan komma in i huset.

Det enda sättet att ta reda på om en bostad har för höga radonhalter är att göra en radonmätning. Syftet med att göra en radonmätning är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 Bq/m3. Långvarig exponering av förhöjd halt av radon ökar risken att drabbas av lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. För tillförlitligt resultat och ett årsmedelvärde ska en radonmätning (långtidsmätning) göras under eldningssäsongen som varar från oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två månader. Med en korttidsmätning får du bara en indikation på om det finns ett radonproblem.

Radon gränsvärde

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten.

Radon i hus

Radon i våra bostäder kan komma från en eller flera av följande tre källor:

1. Från marken
2. Från byggmaterial
3. Från hushållsvattnet

Radon från marken är den vanligaste orsaken till radon i våra bostäder. Radon från marken åker in i bostaden med jordluft som sugs in genom olika otätheter i grundkonstruktionen.

Om det gått mer än tio år sen en radonmätning gjordes eller om du gjort renoveringar eller ombyggnationer som kan ha påverkat radonhalten i inomhusluften rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att en ny mätning görs. En radonmätning ska därför göras:

 • Om det har gått mer än tio år sedan en mätning gjordes senast
 • Efter en renovering eller ombyggnation
 • Vid köp- eller försäljning av bostad
 • Vid byte av ventilations- eller värmesystem
 • Om du tror att det finns radon i ditt hus

Så här gör du en radonmätning

1. Beställ radonmätare
2. Placera ut dosorna enligt anvisningarna du får med
3. Skicka tillbaka dosorna när mätperioden är slut
4. Efter cirka en vecka får du en mätrapport som visar om det finns förhöjd radonhalt eller inte

Kostad radonmätning

Radonmätning i hus/villa kostar 280 kronor per dosa inklusive moms. Korttidsmätning kostar 340 kronor per dosa inklusive moms.

Med våra mätpaket kan du enkelt göra en långtidsmätning i ditt hus själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. Beställ radonmätning här!

Mer än var fjärde kommun i Sverige kräver inte att kommunens fastighetsägare genomför radonmätningar. Det trots att radonmätningar ska göras var tionde år och att kommunen har tillsynsansvar. Detta visar en ny enkätundersökning som nyhetsportalen Cision rapporterar om.

Radonexponering kan öka risken för lungcancer och därför ska radonvärdet i fastigheter mätas vart tionde år. Enligt Boverket är det du som är ägare/hyresvärd som är ansvarig för att bostäderna i fastigheten inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt miljöbalken. Kommunen ansvarar för uppföljningen.

I undersökningen svarade 27 procent av kommunerna att de inte ålägger ägarna någon skyldighet att mäta radonhalten och hela 22 procent av kommunerna har inte ens med radon i tillsynsplanen. Utöver det visade undersökningen att var femte kommun inte ens informerar kommuninvånarna om vikten av radonmätning. Resursbrist anges som den vanligaste orsaken.

Radon gränsvärde

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Om radonhalterna överstiger de rikt- och gränsvärden som gäller bör en radonutredning göras för att ta reda på orsakerna till de förhöjda halterna.

Hälsorisker med radon

Radon är näst efter rökning den största orsaken till lungcancer i Sverige. Hur hög risken är beror på graden av exponering samt på radonhalten. ​​Folkhälsomyndigheten uppskattar att det finns omkring 400 000 svenska bostäder med radonhalter över riktvärdet 200 Bq/m3. Just därför är det viktigt att mäta radon i hus, flerbostadshus, arbetsplatser, skolor och förskolor.

Radonmätningar

Det enda sättet att ta reda på hur mycket radon vi andas in är genom att göra en radonmätning. För tillförlitligt resultat och för att få fram ett årsmedelvärde ska en radonmätning göras under eldningssäsongen (från 1 oktober – 30 april), under minst två månader. Om du behöver få besked snabbt kan du göra en korttidsmätning. En korttidsmätning är endast rådgivande men bra vid exempelvis husköp/försäljning eller efter genomförd åtgärd.

Blåbetong är ett byggnadsmaterial som innehåller radium. När radium sönderfaller bildas radon. Förutom radon avger även blåbetong gammastrålning. Höga radonhalter är farligt, så pass att det kan orsaka cancer. I Sverige räknar man med att cirka 500 människor per år drabbas av lungcancer på grund av radon.

Gränsvärde radon

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Referensnivån och gränsvärden talar om hur hög radonhalten som mest får vara i inomhusluft och vatten. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är gränsvärden för radon bindande. Det innebär att om de överskrids så är den som ansvarar för lokalen/byggnaden tvungen att vidta åtgärder. Radon kan komma in i våra bostäder från marken, från byggmaterial (blåbetong) och via hushållsvattnet.

Om blåbetong

Blåbetong (blå lättbetong) är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial. Materialet tillverkades och användes i både enfamiljshus och flerfamiljshus mellan 1929 och 1975. I småhus kan blåtbetong förekomma i väggar och ibland i bjälklag. I flerbostadshus kan blåtbetong förekomma i ytterväggar, icke bärande innerväggar, bärande innerväggar (dock inte så vanligt) och som värmeisolering på bjälklag.

När blåbetong började användas visste man inte att det var farligt. Materialet är matt blå eller grå till färgen och har en struktur som liknar en torr tvättsvamp. I dag räknar man med att det finns omkring 400 000 bostäder i Sverige som innehåller blåbetong. Bara för att en bostad består av blåbetong betyder det inte automatiskt hög radonhalt. Men vid vissa förhållanden kan blåbetong i bostaden bidra till att radonhalten överskrider 200 Bq/m³ och på så sätt kan det vara hälsofarligt.

Blåbetong är inte farligt avfall

Privatpersoner kan lämna mindre mängder på återvinningscentraler. Vid större mängder ska man vända sig till avfallsentreprenörer för omhändertagande.

Radonmätning

Det enda sättet att att garantera en radonfri inomhusmiljö och upptäcka radon är att mäta. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Med en långtidsmätning får du ett tillförlitligt årsmedelvärde. Med en korttidsmätning får du en tydlig signal på om det finns ett radonproblem.

Radonhalter över 200 Bq/m3 ska åtgärdas

Om mätningen visar förhöjda halter av radon är nästa steg att ta reda på vad det beror på. En gammamätning kan då göras för att ta reda på om det kan vara på grund av blåbetong.

Blåbetong och gammastrålning

En expert på radon kan snabbt och enkelt mäta gammastrålning med hjälp av en gammamätare som hålls mot exempelvis en vägg eller golvet. På så sätt kan du få reda på hur mycket gammastrålning materialet avger och från det beräkna radonhalten. Genom att mäta gammastrålningen får du reda på om den förhöjda radonhalten beror på blåbetong. Om det är så kan man åtgärda problemet genom att exempelvis förbättra ventilationen, tapetsera med radontapet eller ta bort materialet för att minska radonhalten.

Radonsanering

Vid en radonbesiktning hjälper en besiktningsman dig med att få en klar bild av hur radonet kommer in för att kunna välja rätt åtgärder för en radonsanering. När du gjort radonbesiktningen, så behövs en radonsanering om det konstaterats att det finns radon i ditt hus.

Radonsanering pris

Priset skiljer sig åt beroende på hus och vad som behöver åtgärdas. En del åtgärder är dyrare än andra.

Mäta radon

Att göra en radonmätning är enkelt. Beställ hem radonmätare i vår shop. Placera ut dem och när mätperioden är slut skickar du tillbaka dosorna. Efter cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

Vad gäller vid radonmätning på arbetsplatsen? Det är alltid arbetsgivaren som bär ansvaret för arbetsmiljön. I det ansvaret ingår att känna till radonhalten. På jobbet ska man känna sig trygg och säker.

Radon på arbetsplatser regleras i strålskyddslagen (SFS 2018:396), strålskyddsförordningen (SFS 2018:506) samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) för radonexponering.

Radon – en hälsofara

Det har länge varit känt att inandning av radon är hälsofarligt. Långvarig exponering för radon ökar främst risken för lungcancer. I Sverige är radonexponering den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon orsakar omkring 400-500 lungcancerfall varje år. Eftersom radon är hälsofarligt har Folkhälsomyndigheten beslutat att radonhalten inte bör överstiga 200 Bq/m3 i bostäder och allmänna lokaler.

Radonmätning på arbetsplatsen

Radonhalten på en arbetsplats ska mätas om ingen tidigare mätning finns eller om den senaste mätningen är mer än tio år gammal. Dessutom bör mätning utföras efter byggnadsåtgärder som kan påverka halten av radon. Åtgärder som kan påverka radonhalten är exempelvis de som berör värme, ventilation och vatten eller som har förorsakat håltagning i bottenplattan, källarväggar eller väggar i anslutning till ventilations- och hisschakt. Under radonmätningen ska verksamheten bedrivas som vanligt. Värdet ska spegla den tid arbetstagare vistas på arbetsplatsen.
Radonmätningen ska genomföras under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april). Mätning ska genomföras i två steg:
1. orienterande mätning (långtidsmätning med spårfilm (radonmätare), minst 60 dagar)
2. uppföljande mätning, om den orienterade mätningen visar att radonhalten överstiger gällande gräns- eller riktvärde bör man gå vidare med en uppföljande mätning (en korttidsmätning). Mätningen ska ske när arbete pågår.

Ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser

En ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser började gälla 1 oktober 2021. Den nya metodbeskrivningen ska förbättra möjligheterna att bestämma radonhalten på ett noggrant sätt och ersätter den befintliga från 2004.

Mätning av radonhalten (radon mätning)

I första hand ska en radonmätning utföras i form av en långtidsmätning. Med hjälp av resultat från mätningen kan årsmedelvärdet av radonhalten under arbetstid uppskattas för jämförelse med referensnivån. Om det inte är möjligt att göra en långtidsmätning kan en korttidsmätning eller momentan mätning göras för att bestämma radonhalt.  Den här typerna av mätning kan dock inte ligga till grund för att uppskatta ett årsmedelvärde. Exempel på situation är arbetsplatser där den tidsbegränsade arbetstiden är kortare än den tvåmånadersperiod som krävs för en långtidsmätning.

Radonmätningen ska planeras och utföras så att den blir så representativa som möjligt för arbetstagares vistelse på arbetsplatsen. Det är exempelvis viktigt att uppvärmning och ventilation är inställda som vanligt under själva mätperioden.

Vid förhöjda radonhalter ska arbetsgivaren vidta lämpliga åtgärder för att försöka minska halterna.
Efter en eventuell radonsanering (radonsänkande åtgärd) ska en ny långtidsmätning göras för att kontrollera åtgärdernas effekt. Om en långtidsmätning av radonhalt understiger referensnivån behöver ingen uppföljande mätning göras.

Att göra en radonmätning är enkelt

Med våra mätpaket kan du enkelt göra en radonmätning på arbetsplatsen själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. Beställ radonmätning här!

Radon orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige. Det enda sättet att upptäcka om det finns radon och garantera en radonfri inomhusmiljö är att mäta!

Uppskattningsvis finns det 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över gränsvärdet 200 Bq/m3 enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Hur hög radonhalten är går inte att veta utan att göra en radonmätning.

Radon finns naturligt överallt, i mark, luft och vatten. Radon kan komma in i våra bostäder från en eller flera av följande källor, marken, byggmaterial och/eller hushållsvattnet.

Radon från marken

Markradon är den vanligaste källan till förhöjd radonhalt i luften inomhus. Radon åker in med markluften som sugs in genom olika otätheter i huset. Exempel på olika vägar in i huset är:

 • via sprickor i källarväggar och betonggolv
 • från jordgolv
 • via bjälklag på torpar- och krypgrund
 • omkring avloppsbrunnar och genom brunnarna om de är torrlagda
 • från kulvertmynningar
 • genom otäta rensluckor i golvbjälklaget

Radon från byggmaterial

Byggmaterial som är stenbaserade, till exempel lättbetong, betong och tegel innehåller radium och avger radon. Mestadels är halterna låga och medför inte någon hälsorisk men det finns särfall, nämligen blåbetong. Blåbetong eller blå lättbetong som den också kallas är den största radonkällan bland byggmaterial. Materialet tillverkades mellan 1929 och 1975 och användes flitigt i bland annat väggar och bjälklag.

Radon från hushållsvattnet

Bergborrade brunnar kan ha vatten med hög radonhalt. I kommunalt vatten är det väldigt ovanligt. Om hushållsvattnet innehåller radon kan det orsaka förhöjda halter av radon i inomhusluften när vattnet dunstar. När man spolar vatten, tvättar diskar och så vidare.

Beställ radonmätning

En radonmätning är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö. Vi hjälper dig att mäta radoninnehållet både säkert och kostnadseffektivt. Med våra mätpaket kan du enkelt göra en långtidsmätning själv och säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde. Mätningen ska genomföras under minst 60 dagar under perioden 1 oktober till 30 april (eldningssäsongen).

I år är det för sent att påbörja en långtidsmätning för att få ett årsmedelvärde. Men du kan redan nu beställa radonmätning för mätsäsongen 2022/2023 eller beställa en korttidsmätning för att få en indikation.

Mäta radon kostnad

Tack vare stora inköp kan vi hålla låga priser på radonmätare. För 2022 gäller för närvarande dessa priser:

 • Långtidsmätning hus/villa 280 kr, pris per mätdosa (inklusive moms).
 • Långtidsmätning skola/förskola 280 kr, pris per mätdosa (inklusive moms).
 • Långtidsmätning arbetsplatse, 226 kr pris per mätdosa (exklusive moms).
 • Långtidsmätning lägenhet, från 396 kr per lägenhet, ett mätpaket innehåller 2 mätdosor.
 • Korttidsmätning (minst 7 dygn) 340 kr, pris per mätdosa (inklusive moms).

Att mäta är enkelt

1. Beräkna och beställ
2. Placera ut mätdosorna
3. Skicka tillbaka

Efter en vecka ungefär får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter i inomhusluften eller inte. Skulle mätningen visa att det finn radonhalter över gränsvärdet är nästa steg i processen en radonbesiktning. Om resultatet är under gräsvärdet behöver du inte göra någonting!

EcoQube är en intelligent, digital och prisvärd radonmätare med modern design. Med hjälp av patenterad radondetekteringsteknologi levererar EcoQube snabba, noggranna och pålitliga resultat i realtid för fortlöpande mätning och övervakning av radon. 

EcoQube är mer exakt än andra instrument som finns på marknaden för privatpersoner för hemmabruk och har fått flera utmärkelser, bland annat CES 2021 Innovation Awards Honoree och så finns den med på TIME:s lista över de bästa uppfinningarna 2021.

Med EcoQube-appen kan du enkelt följa och övervaka radonhalten i realtid för att säkerställa en bra och hälsosam miljö inomhus. Det första mätresultatet är tillgängligt redan efter 10 minuter efter påbörjad uppstart och ett tillförlitligt resultat har du på bara en timme. Detta betyder att om radonnivåerna ökar dramatiskt i ditt hem, kommer du att veta detta på timmar snarare än dagar, jämfört med andra radonmätare

EcoQube radonmätare

EcoQube är framtagen av det Silicon Valley-baserade företaget EcoSense. Ecosense är en innovatör inom radonmätningsbranschen. Deras intelligenta radonmätare integrerar en patenterad noggrann jonkammardetektionsteknik tillsammans med toppmodern analys- och bearbetningsmjukvara och kan därför leverera det första exakta mätresultatet på minuter istället för dagar. Ecosense har ett starkt engagemang för att göra radonmätning- och övervakningen enkel, exakt och snabb. Detta för att ge fler konsumenter möjlighet att leva säkert och hälsosamt. 

Ecosenses patenterade teknologi har testats både vid University of Michigan (Dept. of Nuclear Engineering and Radiological Science) och Kansas State University Radon Chamber. Resultaten från båda studierna visade att Ecosense radondetekteringsteknik presterade betydligt bättre än förväntat samtidigt som den visade prestanda jämförbar med förstklassiga detektorer av forskningskvalitet.

Beskrivning

 • Snabbt resultat – det första får du efter bara 10 minuter och ett tillförlitligt resultat har du inom en timme.
 • Lätt att använda och installera – idealisk för hemmabruk.
 • Noggrann och exakt – EcoQube radonmätare känner av 40 pulser per timme vid 50 Bq/m³, vilket är 30 gånger känsligare än branschstandard.
 • Ansluts enkelt via ditt Wi-Fi.
 • Alla resultat levereras direkt till din mobil.
 • Användarvänlig app (både till Android och iOS) 
 • Utmärkt att använda till uppföljande mätning efter genomförd åtgärd eller förändring i ventilationen.
 • Kompakt, enkel och modern design.

Specifikation

Sensor: Pulsjonkammare
Känslighet: 40 pulser per timme vid 50 Bq/m³
Precision: <+10% vid 400 Bq/m3 efter 10 timmar
Dataintervall: Var 10:e minut
Mätintervall: En gång per timme
Mätområde: 7 – 3700 Bq/m³
Anslutningsmöjligheter: Wi-Fi
Larm: Integrerat ljudlarm
Visuell indikator: 3-färgs LED på framsidan
Strömförsörjning: 5V, 1A extern strömadapter
Vikt: 110 g
Storlek i diameter: 65 mm x 65 mm x 80 mm

Radonmätaren EcoQube hittar du i vår butik.

 

Om du har gjort en radonmätning som visar förhöjda radonhalter behövs en radonsanering göras. Beroende på var radonet kommer finns olika alternativ på åtgärder. Här presenteras några av de vanligaste metoderna.

Innan en radonsanering behövs en radonbesiktning göras. En radonbesiktning görs enkelt på plats i hemmet. Syftet är att ta reda på vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemet. Oavsett om det rör sig om radon från marken, radon från vattnet eller från byggmaterial kan vi hjälpa dig med att ta fram en bra och långsiktig lösning på problemet.

Tre typer av åtgärder

Det finns olika sätt att radonsanera på, beroende på varifrån radon kommer. I grunden finns tre typer av åtgärder:

 • Eliminera radonkällan. Den här metoden är vanligtvis väldigt dyrt och endast möjligt i undantagsfall med markbundet radon. Men på grund av effekten kan det ibland vara motiverat att byta material.
 • Stänga ute radonet så att det inte når in i inomhusluften. Här finns en rad olika alternativ som lufttryckspåverkande åtgärder, luftspalter och tätskikt.
 • Utspädning av radon som nått inomhusluften. Ventilationstekniska åtgärder för att öka luftväxlingen och/eller minska undertrycket inomhus.

Radonsanering vid radon i byggmaterial

Det vanligaste sättet att minska förhöjd radonhalt orsakad av radon från byggmaterialet är att öka luftväxlingen. Detta kan göras på flera olika sätt, till exempel:

 • „Sätta befintligt ventilationssystem i bruk.
 • Öppna utelufts- och frånluftsdon (ventilation), rensa kanaler och kontrollera eventuella befintliga fläktar. Ofta är det en bra idé att montera in flera uteluftsdon (mekanisk ventilation) i huset.„
 • Konvertera befintligt S-system (självdragssystem) till F-system (mekanisk frånluftsventilation).
 • Installera ett FTX-system (mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. Generellt kan man säga att fördubblas luftväxlingen kan radonhalten halveras. Är radonhalten 500 Bq/m3 vid 0,2 omsättningar per timme blir den cirka 250 Bq/m3 vid 0,4 oms/h eller 125 Bq/m3 vid 0,8 oms/h.Andra åtgärder för att sänka radonhalten är:
 • Applicera ett radontätt skikt på de ytor och delar som består av radonhaltigt material. „
 • Installera luftspalter.
 • Byta ut radonhaltigt byggmaterial (blåbetong).

Radonsanering vid radon från marken

Om det har konstaterats att den uppmätta radonhalten nästan uteslutande orsakas av markradon bör man först täta sprickor och andra otätheter mot marken. I vissa fall är det inte möjligt att få ner radonhalten bara genom att göra detta. Då måste man komplettera med ytterligare åtgärder som exempelvis:

 • Installera en radonsug eller  radonbrunn för att sänka lufttrycket i
  marken under huset för att på så sätt förhindra att radonhaltig jordluft
  sugs in.
 • „Installera mekaniskt till- och frånluftssystem. Detta är en relativt dyr åtgärd. „
 • Installera luftspalter utmed golvytan och, om det krävs, även utmed källarytterväggarnas insidor.
 • Installera en enkel frånluftsfläkt i källarytterväggen, och om det behövs flera uteluftsventiler. Den här åtgärden kan vara lämplig i källarutrymmen som inte står i direkt förbindelse med husets bottenvåning.
 • „Öka luftväxlingen, det vill säga förbättra ventilationen genom att montera in flera uteluftsventiler.
 • Försluta hela golvet genom att applicera ett radontätt material på ytan.

Radonsanering vid radon från hushållsvattnet

De vanligaste åtgärderna för att få bort radon från vatten är användning av radonavskiljare . En radonavskiljare är en gasavskiljarenhet där radonet förs över från vatten till luft. Radonavskiljare är ofta mycket effektiva, mer än 95 procent av radonet avlägsnas.

Efter radonsaneringen är gjord

Se till att göra en ny radonmätning (kontrollmätning/uppföljande mätning) efter radonsaneringen för att se till att halterna minskat och radonsaneringen gett önskat resultat.

 

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB