RADONBESIKTNING

Om din radonmätning visar förhöjda radonhalter så är nästa steg att göra en radonbesiktning på plats. Syftet med en besiktning är att identifiera radonkällor och därefter ge dig förslag på åtgärder som löser dina radonproblem.

Radon i våra bostäder kan komma från marken, byggnadsmaterial (som exempelvis blåbetong) och hushållsvattnet. Vid en radonbesiktning görs en grundlig genomgång av din bostad och huskonstruktionen ses över. Ventilationen kontrolleras, läckor söks och gammastrålning från byggnaden mäts. Radonbesiktningen görs av våra radonutbildade besiktningsmän hemma hos dig.

Hur gör vi?

Vi ser över huskonstruktion, mäter gammastrålning från byggnaden, söker läckor och gör en bedömning av den befintliga ventilationen. När vi har hela bilden klar för oss får du veta vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemen. Radonbesiktningen kan sammanfattas med följande delar:

Ventilation radonbesiktning

Ventilationen kontrolleras.

radonmätning i villa

En genomgång av bostaden, ritningar och gjord radonmätnings- rapport.

Radon i byggmaterial

Mätning av gammastrålning från byggnadsmaterialet.

Markradon
Eventuell sniffmätning av inläckande markradon.
OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Resultaten av radonbesiktningen sammanställs tillsammans med åtgärdsförslag.

Kompetens och service

Alla våra radonbesiktningsmän har genomgått Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) radonutbildningar med godkänt resultat och använder sig av mätinstrument för radon och gammastrålmätning som kalibreras årligen. Därefter ger vi dig ett förslag på åtgärder som löser dina radonproblem samt räknar ut kostnader för åtgärder.

Tips om hur du kan förbereda dig

Mätrapport radon
Ha mätrapporten från den senaste radonmätningen, en planritning över huset och byggnadsbeskrivning tillgänglig.
Radonutredning och läcksökning
Vi måste komma åt inspektions- luckor, inkommande el, vattenledningar samt golvbrunnar.

Radonbesiktning bostadsrättsföreningar och flerbostadshus

En radonbesiktning görs för att bekräfta varifrån radonet kommer in i fastigheten. Om det har gjorts en långtidsmätning som visar förhöjda radonhalter bör en radonbesiktning göras. En radonbesiktning görs enkelt på plats i fastigheten och innebär att man får hjälp att undersöka radonhalterna. Syftet med besiktningen är att få en klar bild av hur radonet kommer in och kan tas bort samt vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemet. En genomgång av fastigheten/lägenheterna görs. Ventilationen kontrolleras, läckor söks och gammastrålning från byggmaterialet mäts. När allt är gjort och genomgånget får man reda på vilka saneringsåtgärder som krävs. När besiktningen och saneringen är gjord är det viktigt att att göra en ny radonmätning (kontrollmätning) för att säkerställa att radonhalterna har minskat och radonsaneringen gett resultat. En radonbesiktning ger ett säkert och tryggt boende om åtgärdsförslagen följs och genomförs.

Radonmätning över 200 Bq/m³

Radonhalter över 200 Bq/m3 behöver åtgärdas

Skulle någon lägenhet ha för höga halter så krävs det en radonutredning med åtgärdsförslag. Även om förhöjda halter bara har uppmätts i en lägenhet behövs det göras åtgärder. Ta in hjälp från ett konsultföretag specialiserade på radon. Tänk på att ta in olika offerter. Det är viktigt att åtgärdsföretag ger garantier på att åtgärderna som vidtas kommer att ge ett årsmedelvärde under 200 Bq/m3 samt genomför en kontrollmätning (kan vara en elektronisk mätning). För att genomföra effektiva åtgärder behöver man veta exakt var radonet kommer ifrån. En konsult som är utbildad och specialiserad inom radon kan med specialinstrument hitta var radonet kommer ifrån. Bara med en riktig undersökning, en så kallad radonutredning, kan man få rätt åtgärdsförslag.
Radonmätning

Kontrollmätning efter åtgärder

Utöver kontrollmätningen som åtgärdsföretaget gör, måste även bostadsrättsföreningen göra en egen kontrollmätning i ett antal bostäder. Följande lägenheter ska mätas i kontrollmätningen:

– Alla problemlägenheter.
– Angränsande lägenheter (vägg i vägg) till problemlägenheten på samma våningsplan och i samma port.
– Lägenheter högst upp och längst ner i förhållande till problemlägenheten.

Ingick någon av lägenheterna som ska kontrollmätas i den första radonmätningen och har redan fått ett godkänt årsmedelvärde behövs den inte mätas igen.

Här genomför vi radonbesiktningar

Stockholm ● Södermanland ● Uppsala

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB