Så vad är en radonmätning? Radonmätning = kontroll av radonhalten i inomhusluften. En radonmätning utförs för att ta reda på hur hög radonhalten är i luften i en bostad eller byggnad. Radon är en osynlig och luktfri gas som kan orsaka lungcancer om den andas in i höga halter under lång tid.

Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning, och beräknas orsaka cirka 500 dödsfall per år bara i Sverige.

Det finns två huvudtyper av radonmätningar:

Långtidsmätning:
Denna typ av mätning pågår i minst två månader under eldningssäsongen och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.
Korttidsmätning: Denna typ av mätning pågår i 2-7 dagar och ger en snabb indikation på radonhalten i en bostad.

Båda typerna av mätningar utförs med hjälp av radonmätare. Radonmätare placeras ut i bostaden eller byggnaden och samlar in luft under en viss tid. Luften analyseras sedan i ett laboratorium för att fastställa radonhalten.

När bör man göra en radonmätning?

Det är rekommenderat att göra en radonmätning i följande situationer:

 • Tio år sedan senaste mätningen: Kontrollera radonhalten om det gått mer än tio år sedan en radonmätning gjordes.
 • Renovering eller ombyggnation: Utför en radonmätning före och efter renovering eller ombyggnation.
 • Köp eller försäljning av bostad: Mät radonhalten vid köp eller försäljning av bostad.
 • Byte av ventilation/värme: Radonmätning krävs vid byte av ventilations- eller värmesystem.
 • Nybygge: Utför en radonmätning i nybyggda hus.
 • Misstanke om radon: Mät radonhalten om du misstänker att det finns radon i din bostad.

Vad ska man göra om man har en hög radonhalt?

Om du har en radonhalt som är högre än 200 Bq/m3 bör du vidta åtgärder för att sänka den. Det finns en rad olika åtgärder som kan vidtas, till exempel:

 • Förbättra ventilationen i bostaden.
 • Täta läckor i husgrunden och väggarna.
 • Installera en radonsug.

Det är väldigt viktigt att komma ihåg att radon är en osynlig och luktfri gas. Det enda sättet att ta reda på om du har radon i din bostad är att göra en mätning.

Hus med höga radonhalter kallas för radonhus. Radon är en osynlig och luktfri gas som kan vara farligt för hälsan. Den finns naturligt i marken och kan sippra in i hus genom otätheter i grunden. 

Hur vet man om man bor i ett radonhus?

Med en enkel radonmätning kan du ta reda på om du bor i ett radonhus. Att mäta radonhalten är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö.

Så här gör du en radonmätning:

 • Beställ radondosor: Du kan enkelt beställa radondosorna online och få dem levererade hem till dig.
 • Placera ut dosorna: Följ instruktionerna noggrant för att placera ut dosorna på rätt platser i ditt hem. 
 • Returnera dosorna: Efter mätperioden är slut, som vanligtvis är två månader, returnerar du dosorna för analys.
 • Få din mätrapport: Inom cirka en vecka får du en detaljerad rapport som visar radonhalten i ditt hem. 

Vilka risker finns med radon?

Radon är den vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Risken att få lungcancer av radon ökar med radonhalten i luften och hur länge du exponeras för den.

Vad kan man göra om man bor i ett radonhus?

Om du bor i ett radonhus finns det åtgärder du kan vidta för att sänka radonhalten, exempelvis att installera en radonsug. En radonsug suger ut radon från luften under huset och släpper ut den utomhus.

Andra åtgärder du kan vidta:

 • Täta otätheter i husgrunden
 • Se till att ventilationen i huset är bra

Källor till radon i hus:

 • Markradon: Den vanligaste källan. Radon finns naturligt i berggrunden och marken och kan sippra in i huset genom otätheter i grunden, särskilt i områden med radonrik mark.
 • Byggnadsmaterial: Vissa byggnadsmaterial som blåbetong (används inte längre i nybyggnation) och murtegel kan innehålla radon och avge det till inomhusluften.
 • Hushållsvatten: Radon finns i grundvatten och kan frigöras i luften vid användning av kranvatten, framförallt vid dusch och disk. Dock är mängden radon från vatten oftast låg jämfört med markradon.

Radon kan vara hälsofarligt men det finns åtgärder du kan vidta för att skydda dig och din familj. Genom att mäta radonhalten i ditt hem och vidta åtgärder för att sänka halten kan du minska risken att drabbas av sjukdom.Vad är radon? Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. 

Radon är naturligt förekommande i marken över hela Sverige. Den främsta källan till radon i bostäder är marken, medan vissa byggmaterial som blåbetong kan också innehålla radon. 

Den största hälsorisken med radon är att den kan orsaka cancer i lungorna. När radon sönderfaller bildas  radondöttrar, vilka binder sig till partiklar i luften och kan transporteras med inandningsluften in i lungorna. Det är radondöttrarna som utgör en potentiell hälsorisk. Att vara utsatt för förhöjda nivåer av radon under en längre period ökar risken för att utveckla lungcancer. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter tobaksrökning. 

Mätning av radon

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att genomföra en radonmätning. I Sverige är den högsta tillåtna radonhalten i inomhusmiljöer satt till 200 bq/m3. För att säkerställa pålitliga resultat och beräkna ett årsmedelvärde bör mätningen utföras under eldningssäsongen, under minst två månader från den 1 oktober till och med den 30 april. Det är lämpligt att genomföra radonmätning:

 • i samband med köp av hus
 • under om- eller tillbyggnation 
 • vid förändringar i ventilation- eller uppvärmningssystemet
 • vid nybyggnation av hus
 • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Långtidsmätning

En långtidsmätning ger en översikt över årsmedelvärdet och bör genomföras mellan den 1 oktober och 30 april, under minst två månader. Långtidsmätning betraktas som det mest tillförlitliga sättet att mäta radon på. 

Korttidsmätning

En korttidsmätning är endast rådgivande och ger en indikation på de aktuella radonhalterna. Korttidsmätningar av radon bör endast göras när det är ont om tid, som exempelvis vid husköp eller efter genomförda åtgärder. Denna typ av mätning utförs på samma sätt som en långtidsmätning och ska sträcka sig över minst 7 dagar, helst 10 dagar.

Om radonhalterna överskrider de gällande gräns- och riktvärdena, bör en undersökning genomföras för att fastställa de bakomliggande orsakerna till de förhöjda nivåerna. Exempel på åtgärder kan vara att förbättra luftcirkulationen, täta eller isolera beroende på källan till radonet.

Beställ radonmätning här!


I de flesta byggnader är det nödvändigt med en regelbunden ventilationskontroll, ofta förkortad som OVK, vilket står för ”obligatorisk ventilationskontroll”. Undantaget från kravet på OVK-besiktning gäller endast privatbostäder för en eller två familjer. Huvudsyftet med OVK är att säkerställa att inomhusklimatet är av högsta kvalitet och att ventilationssystemet fungerar optimalt. För att utföra denna kontroll krävs en certifierad kontrollant.

Brister i ventilationen i bostäder och byggnader kan resultera i bland annat fuktproblem och bristande luftkvalitet. Det i sin tur kan leda till hälsoproblem och ökad risk för mögelbildning. Dålig ventilation kan även påverka energiförbrukningen och resultera i ökade energikostnader.

Oavsett användningen av byggnaden är det fastighetsägaren som bär ansvaret för att OVK-besiktningen genomförs enligt de angivna tidsintervallen. Första gången en OVK utförs är innan ventilationssystemet tas i bruk för allra första gången. Efter det är det vanligt att OVK utförs regelbundet, antingen vart tredje eller vart sjätte år, beroende på typen av byggnad. Detta kallas för återkommande besiktning.

Genom att följa OVK-reglerna kan fastighetsägare säkerställa en sund inomhusmiljö för alla som vistas i byggnaden. Ventilationskontroller är viktigt och gynnar både fastighetsägaren och de som använder byggnaden.

Då ska OVK-besiktning ska genomföras

 • Skolor, förskolor och vårdlokaler bör genomgå OVK-besiktning vart tredje år.
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen, inklusive kontor i industribyggnader med FT- eller FTX-ventilationssystem, ska OVK-besiktas vart tredje år.
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen, inklusive kontor i industribyggnader med S-, F-, eller FX-ventilationssystem, bör genomgå OVK-besiktning vart sjätte år.
 • Bostadshus med FX-, FT-, eller FTX-ventilation kräver endast en installationsbesiktning före systemets användning, och inga återkommande besiktningar krävs.

Förklaringar av förkortningar

S = Självdragsventilation
F = Fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT = Fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX = FT-ventilation med värmeåtervinning

Så genomförs en OVK-besiktning

Vid varje OVK-besiktning granskas ventilationssystemet noggrant för att säkerställa att det inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden. Det kontrolleras även om instruktioner och skötselanvisningar är lätt tillgängliga för användare och att ventilationssystemet fungerar korrekt enligt gällande föreskrifter.

Vid den första OVK-besiktningen utvärderas även ventilationssystemets prestanda och dess överensstämmelse med aktuella bestämmelser. Om några brister eller fel upptäcks är det fastighetsägarens ansvar att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda dem. Dessutom ligger det på fastighetsägarens ansvar att implementera åtgärder mellan OVK-besiktningarna för att säkerställa att ventilationssystemet fortsätter att uppfylla de krav som ställs på det.

 

Dags att mäta radon! Radonsäsongen är i full gång, och nu är det hög tid att beställa hem radondosor för mätning. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt utföra en långtidsmätning som ger ett pålitligt årsmedelvärde.

Radon och hälsorisker

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att mäta. I bostäder och offentliga byggnader är gränsvärdet för radonhalten 200 Bq/m³. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon omkring 500 fall av lungcancer varje år i Sverige och är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Det uppskattas att cirka 325 000 bostäder i Sverige har radonhalter som överstiger 200 Bq/m³.

Mäta radon

En långtidsmätning är den mest pålitliga metoden för att mäta radon på och ger ett tillförlitligt årsmedelvärde. Radonmätningen bör utföras under minst 60 dagar under eldningsäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Det är enkelt att genomföra mätningen själv. Beställ hem radondosor och placera ut dem enligt de medföljande instruktionerna. När mätperioden är över, skickar du tillbaka dosorna för analys. Inom cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

Radon kan finnas överallt, så det spelar ingen roll var du bor. Därför är det viktigt att genomföra en radonmätning oavsett din bostadsplats, för att säkerställa att du och din familj inte utsätts för förhöjda radonhalter. Det är viktigt att göra en radonmätning vid följande tillfällen:

– Vid husköp eller försäljning av en bostad.
– Efter om- eller tillbyggnation av din bostad.
– Efter förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet.
– Vid nybyggnation.
– Om det har gått mer än tio år sedan din senaste radonmätning.
– Om du misstänker att radon kan finnas i din bostad.

Åtgärder

Om mätningen visar att radonhalterna överstiger 200 Bq/m³ är det viktigt att vidta lämpliga åtgärder. Dessa åtgärder kan inkludera att öka luftomsättningen, täta eller isolera. Om radon finns i hushållsvattnet kan det behandlas genom luftning eller användning av kolfilter.

Beställ radonmätning nu!

Att göra en radon mätning i din bostad är avgörande för att säkerställa en hälsosam boendemiljö. Radonmätning i villor och radhus ska göras mellan oktober och april under minst två månader för ett säkert resultat. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en mätning själv. Beställ din radon mätning här!

Radon och risken för lungcancer

Det är viktigt att vara medveten om att radon både är osynligt och luktfritt vilket innebär att det enda sättet att upptäcka förhöjda radonhalter är genom att mäta. Långvarig exponering av förhöjda nivåer av radon ökar risken för att drabbas av lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon varje år omkring 500 fall av lungcancer i Sverige. Därför är det avgörande att regelbundet mäta radonhalten i ditt hem och vid behov vidta åtgärder.

Gränsvärde radon

I bostäder och offentliga lokaler gäller gränsvärdet 200 Bq/m³ som årsmedelvärde för radonhalten. Det innebär att om radonhalten överstiger detta värde, måste åtgärder vidtas för att minska exponeringen.

Så här utför du en radon mätning

Beställ hem radondosor avsedda för långtidsmätning, vilket är den mest pålitliga metoden för att mäta radon på och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. När du har fått hem dosorna placerar du ut dem enligt instruktionerna som följer med. När mätperioden är över skickar du tillbaka dosorna för analys. Inom ungefär en vecka får du en mätrapport som visar om du har förhöjda radonhalter eller inte. Om resultatet är okej har du bevis på en säker boendemiljö. Om radonhalten är högre än gränsvärdet ger vi dig gärna råd och tips på hur du kan sänka radonhalten.

Radon kan finnas i ditt hem utan att du är medveten om det. Om det har gått mer än tio år sedan din senaste radonmätning, eller om du har genomfört renoveringar eller ombyggnationer som kan ha påverkat radonhalten i inomhusluften, så rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att du genomför en ny radonmätning.

Att genomföra en radonmätning är det enda sättet att säkerställa att din boendemiljö är hälsosam och fri från radon. Beställ din radonmätning redan idag för att skydda dig och din familj!

Åtgärder

Om radonhalterna överstiger 200 Bq/m3 är det dags att agera. När radonhalten är förhöjd är det viktigt att hitta källan och vidta åtgärder. Det kan vara så enkelt som att förbättra ventilationen, täta eller isolera beroende på var radonet kommer ifrån. Om radon finns i hushållsvattnet kan problemet lösas genom att låta vattnet luftas innan det når bostaden.

Oavsett om radonet kommer från marken, byggnadsmaterial eller vattnet, finns vi här för att hjälpa dig hitta en långsiktig och anpassad lösning som är både trygg och effektiv för just ditt hus. Dessutom, utöver att förbättra hälsan, kan en sanering ofta öka värdet på bostaden.

Gammastrålning finns naturligt i vår omgivning. En del av strålningen kommer från marken under våra fötter. Mängden gammastrålning kan variera. Det beror på vilka halter av uran, torium och kalium som finns i berggrunden, marken och byggnadsmaterialet. Det är viktigt att poängtera att mängden gammastrålning vi utsätts för från naturliga källor är normalt sett låg och inte farlig för vår hälsa.

Vad är gammastrålning?

Gammastrålning är en typ av elektromagnetisk strålning med mycket hög energi. Den höga energin gör att gammastrålning är extremt genomträngande och potentiellt farlig om den inte hanteras på rätt sätt. Strålningen är så stark att den kan tränga igenom de flesta material, även metaller och tjocka sköldar.

Om en person utsätts för höga doser gammastrålning kan det orsaka akuta hälsoproblem, samt skador på celler och vävnader. Långvarig exponering för lägre doser kan öka risken för cancer och andra hälsoproblem.

Trots att strålningen är farlig används den till viktiga saker. En av de mest kända är inom medicin, där den används för att stråla och behandla cancer. Genom att rikta högintensiv strålning mot tumörceller kan man förstöra dem.

Radon och gammastrålning

I alla byggnadsmaterial som innehåller sten finns det naturligt förekommande radioaktiva ämnen såsom uran, torium och kalium. Dessa ämnen avger gammastrålning. Blåbetong är ett byggnadsmaterial som kan generera radon. Förutom att utsöndra radon, avger materialet också gammastrålning. Mellan åren 1929 och 1975 producerades och användes blåbetong flitigt i hus och byggnader. De flesta upptäcker att det är blåbetongen som orsakar de förhöjda radonhalterna efter att de gjort en radonmätning.

Gammamätning

För att identifiera om blåbetong kan vara källan till förhöjd radonhalt genomför man vanligtvis en gammamätning. Man mäter gammastrålningen med ett instrument som kallas gammamätare, vilken hålls mot ytan, som till exempel en vägg. Resultatet får man omedelbart. Hur åtgärdar man då blåbetong? Den vanligaste metoden är att förbättra ventilationen och öka luftomsättningen. Man kan också tapetsera med radontapet eller ta bort blåbetongen helt och hållet.

Referensnivåer och gränsvärden för radon och gammastrålning

Radonhalt i befintliga bostäder och offentliga byggnader: 200 Bq/m3.
Gammastrålning i nya byggnader: 0,3 µSv/h
Gammastrålning från byggnadsmaterial: 1,0 mSv/år

Radon är en radioaktiv, färg- och luktfri gas som kan finnas i hus och andra byggnader. Radon kan vara skadligt att andas in eftersom det kan orsaka lungcancer, så det är viktigt att hålla radonhalten inomhus så låg som möjligt.

Här är tio viktiga fakta om radon:

 1. Radon är en naturligt förekommande gas som finns i marken. Det bildas när uran sönderfaller och kan tränga upp till ytan genom sprickor och hål.
 2. Det är den främsta orsaken till lungcancer efter rökning.
 3. Radonhalten är vanligtvis lägre utomhus än inomhus.
 4. Radon kan tränga in i hus och byggnader genom sprickor i fundamentet eller andra öppningar. Det är därför viktigt att ha bra ventilation för att förhindra höga nivåer av radon.
 5. Det finns ingen säker gräns för hur mycket radon man kan andas in utan att det är skadligt. Ju högre nivåer av radon, desto högre är risken för att utveckla cancer.
 6. Radon finns inte bara i marken, det kan också finnas i vatten från grundvatten eller i kranvatten. 
 7. Radon förekommer även i nybyggda bostäder
 8. Eftersom radon både är osynlig och luktfri är det viktigt att göra radonmätningar regelbundet för att säkerställa att radonhalten ligger på en säker nivå. I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten.
 9. Radonhalten varierar från hus till hus och region till region och finns i olika mängder i olika delar av landet. Man kan kolla på en radonkarta för att se om man bor i en del av landet där det finns en högre risk för höga nivåer av radon.
 10.  Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Beställ radonmätare här.

Dags för radonmätningar! För säkert resultat är den bästa tiden att mäta radon under eldningssäsongen som varar från oktober till och med april. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du göra en radonmätning själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

En radonmätning är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö. Långvarig exponering av höga halter av radon ökar risken för lungcancer. Bara i Sverige drabbas cirka 500 personer per år av lungcancer på grund av radon. En långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på för att säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde. Mätningen ska genomföras i minst 60 dagar under perioden 1 oktober till och med 30 april. Om du enbart vill få en snabb fingervisning rekommenderar vi en korttidsmätning.

Radon gränsvärde

I bostäder och lokaler för allmänna ändamål gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns cirka 325 000 bostäder i Sverige som har radonhalter över gränsvärdet 200 Bq/m3.

Radonmätning villa

Bor du i hus/villa kan du enkelt göra din radonmätning själv. Du kontrollerar vanligtvis vardagsrummet och ett av sovrummen. Att mäta är enkelt! Beställ hem radondosor. Placera ut dosorna enligt medföljande anvisningar. När mätperioden är slut skickar du tillbaka dosorna. Efter cirka en vecka får du svar på om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

Radonmätningar flerbostadshus

Fastighetsägare bär ansvaret för att kontrollera radonhalten i inomhusluften enligt miljöbalken. För höga halter av radon kan vara skadligt och därför är det viktigt att utföra mätningar regelbundet. Fastighetsägare ska kontinuerligt planera och kontrollera sina fastigheter för att motverka och/eller förebygga hälsobesvär. Fastighetsägare ska också vidta åtgärder om riktvärdet på 200 Bq/m3 överstigs. Att mäta är något som du enkelt och billigt kan göra själv men känner du dig osäker på processen eller känner att du kanske inte hinner så hjälper vi gärna till! Vi erbjuder bostadsrättsföreningar, byggbolag och andra flerbostadshusägare två alternativ.

1. Komplett service där vi tar hand om hela processen!

2. Ett Gör Det Själv-Paket

I Gör Det Själv-Paketet ingår:

 • Gör-Det-Själv-Guide som är utformad för att ni lätt ska kunna utföra mätningen enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.
 • Kalkylator
 • Checklista
 • Mätinstruktioner
 • Information att skriva ut för att sätta upp till de boende på anslagstavlan
 • Kostnadsfri rådgivning om det visar sig att det finns förhöjda radonhalter

Begär gärna en offert för din fastighet/BRF här.

Radonmätningar i skolor och förskolor

Det är fastighetsägaren som ansvarar för radonmätning i skolor och förskolor och vid behov åtgärda radonhalter över referensnivån. Radonmätning i skolor och förskolor kan man göra själv. Men det är viktigt att följa Strålsäkerhetsmyndigheten metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser.

Radonmätningar på arbetsplatser

Det är alltid arbetsgivaren som bär ansvaret för arbetsmiljön. I det ansvaret ingår att känna till radonhalten. Radonhalten på en arbetsplats bör mätas om ingen tidigare mätning finns eller om den senaste mätningen är mer än tio år gammal. Dessutom bör mätning utföras efter byggnadsåtgärder som kan påverka halten av radon. Radonmätning på arbetsplatsen kan man utföra själv. Det viktiga är att följa Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser. Radon på arbetsplatser regleras i strålskyddslagen, strålskyddsförordningen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om allmänna råd om hygieniska gränsvärden för radonexponering.

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder kostnadseffektiv, trygg och ackrediterad radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö för bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor, förskolor och privatpersoner.

 • Godkänd ackrediterad mätning av Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC
 • Sveriges bästa telefonsupport
 • Europas snabbaste svarstider
 • Rabatterade priser
 • Snabb leverans

Beställ radonmätning här!

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB