RADONMÄTNING

Det enda sättet att upptäcka för höga halter av radon är att göra en radonmätning. Vi hjälper dig med radonmätning i hus, flerbostadshus, skolor- förskolor och på arbetsplatser. Vi erbjuder även radonbesiktning, radonsanering, radonutredning samt läcksökning.

För tillförlitligt resultat och för att få fram ett årsmedelvärde ska radonmätningen göras under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april), under minst två månader. Spårfilmsdosor för långtidsmätningar är det säkraste sättet att mäta radon på och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en ackrediterad långtidsmätning på egen hand. Om du behöver få ett besked snabbt på kort tid kan du göra en korttidsmätning. En korttidsmätning är endast rådgivande men ett bra alternativ vid exempelvis husköp eller efter genomförd åtgärd. Radonhalten varierar under dygnet och årstiderna. Det beror på temperatur- och vindförhållanden, hur ofta det vädras och hur ventilationssystemet fungerar. Därför är det viktigt att mäta under lång tid för att kunna få fram ett tillförlitligt årsmedelvärde. Ju längre tid, desto mer noggrann blir mätningen.

Därför ska du göra en radonmätning

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att mäta. Radon varken syns, känns, luktar eller smakar. Långvarig exponering av höga radonhalter ökar risken för att utveckla lungcancer. Radon i inomhusluft orsakar cirka 400–500 lungcancerfall per år och är näst efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns cirka 325 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalt än referensnivån 200 bq/m3. Radon förekommer naturligt i marken över hela Sverige. Radon i våra bostäder kan komma från marken under och/eller runt bostaden, byggmaterialet och/eller hushållsvattnet. Radon från marken är den vanligaste radonkällan till radon i våra bostäder.

radonmätning i villa

Radonmätning i villa

DO-IT-YOURSELF, det är enkelt! Eller få hjälp av oss med mer avancerade mätningar, t ex med rådgivande mätning vid husförsäljning eller läcksökning i problemvillor, etc.
Radonmätning hyreshus

Radonmätning i flerbostadshus

För dig som är fastighetsägare eller är styrelseledamot i en bostadsrättsförening ser vi till att fastigheten uppfyller myndighetskrav på boendemiljö.
radonmätning på arbetsplatser

Radonmätning på arbetsplatser

Alla ska må bra på jobbet! Radonmätning på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar och något man enkelt kan göra själv som arbetsgivare.
Radonmätning skola

Radonmätning i skola- och förskola

Det är enkelt att mäta radon i skolor och förskolor. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan man enkelt göra en långtidsmätning som ger ett tillförlitligt årsmedelvärde.
Korttidsmätning

Korttidsmätning

Om du snabbt vill få fram ett ungefärligt värde, exempelvis vid husköp eller efter en genomförd åtgärd så är en ackrediterad korttidsmätning ett bra alternativ.
Radonbesiktning

Radonbesiktning

Syftet med en radonbesiktning är att identifiera radonkällor och därefter ge dig förslag på åtgärder som löser dina radonproblem.
Radonutredning och läcksökning

Radonutredning och läcksökning

Vi är specialister på att hitta radonläckor i problemfastigheter! En radonbesiktning och radonutredningen genomförs på plats. Ring oss så hjälper vi er att välja rätt!
Ventilation radonbesiktning

Radonsanering

Oavsett om det är markradon, radon från byggnadsmaterial eller radon från vatten så hjälper vi dig att ta vi fram en långsiktig lösning som är säker, diskret och passar ditt hus.

Radon gränsvärden

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Om radonhalten överstiger de gräns- och riktvärden som gäller ska en utredning göras för att ta reda på orsakerna till de förhöjda halterna. De rikt- och gränsvärden som finns är fastställda av Strålskyddsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverket och Livsmedelsverket. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft.

Långtidsmätning av radon

En långtidsmätning visar årsmedelvärdet och ska göras under eldningsäsongen, 1 oktober till 30 april, under minst två månader. En långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på. Syftet med en långtidsmätning är att under normala levnadsförhållanden ta reda på om man utsätts för skadliga radonhalter. Att mäta radon är enkelt och det enda sättet att säkerställa en radonfri inomhusmiljö. Vi erbjuder objektiv ackrediterad radonmätning med Europas snabbaste svarttider och Sveriges bästa telefonsupport. Vi hjälper dig mäta radonhalten både tryggt och kostnadseffektivt.

Korttidsmätning av radon

En korttidsmätning är bara rådgivande och ger en indikation på vilka radonhalter som finns. Mätningen kan inte användas för något myndighetsbeslut. En korttidsmätning bör endast utföras om det inte finns tillräckligt med tid för en långtidsmätning som till exempel vid husköp eller efter en åtgärd. En korttidsmätning görs på samma sätt som en långtidsmätning med radonmätare och ska pågå minst 7 dygn, helst 10 dygn. Uppföljande mätningar på arbetsplatser, skolor och förskolor ska också genomföras med en korttidsmätning.

Elektronisk korttidsmätning

Om du behöver ett snabbt svar angående förhöjda radonhalter erbjuder vi elektronisk korttidsmätning. Vi placerar ut mätinstrument (radonmätare) och kan ge svar på om det finns radon inom 48 timmar. Elektronisk korttidsmätning ersätter inte en långtidsmätning utan ska ses som en indikation på om det finns ett problem.

Gammamätning

Mellan 1929 och 1975 byggdes många bostäder och flerbostadshus med blåbetong. Om du har misstankar om blåbetong kan vi genom ett hembesök snabbt avgöra om det är så. Byggmaterialet avger förutom radongas även gammastrålning. Genom att mäta gammastrålningen kan man ta reda på om det förekommer blåbetong. Mätningen görs vid alla väggar, tak och golv.

Sniffmätning

Med mätinstrumentet RAD 7 kan vi identifiera var markradon läcker in i bostaden. Sniffmätning ger också svar på hur radonhalten förändras vid justeringar av ventilationssystemet i en bostad och är ett viktigt verktyg vid en radonsanering. Med hjälp av sniffmätning hittar man insläppspunkter där radonet kan tränga in i bostaden.

Radonhalten varierar över tid

Radonhalten varierar både under dygnet och från dygn till dygn. Variationen kan vara stor. Det beror på flera olika anledningar, temperaturskillnad, vindpåverkan, variationer i luftväxlingen och planlösningen i bostaden. Inomhus är temperaturerna ofta ganska konstanta medan utomhustemperaturerna kan variera med flera grader. Temperaturskillnaden från insidan till utsidan skapar en dynamik, kallad skorstenseffekt eller värmekraft. Ett oskyddat och otätt hus kan ha stora variationer i luftväxlingen inomhus. Vinden kan påverka lufttrycket inomhus, vilket kan göra att markluft som innehåller radon kan dras in i bostaden. När ingen är hemma är huset ofta stängt och det är lite luftväxling, vilket ökar radonhalterna. Om rum där markradon kommer in i är stängda med täta dörrar är radonhalten generellt sett något lägre i andra delar av huset än när dörrarna är öppna. I hus med mekanisk ventilation, som kör dygnet runt är luftväxlingen mycket stabilare än i hus med självdrag. Det gör att radonhalterna förblir lite mer jämnare.

Gammastrålning

Stenbaserade byggnadsmaterial innehåller naturligt en viss halt av de radioaktiva ämnena uran, torium och kalium. Dessa ämnen avger gammastrålning. Genom att begränsa hur mycket ett byggnadsmaterial strålar i en byggnad så begränsas också mängden radon som avges från byggnadsmaterialet.

Gammastrålning mäts i mikrosievert per timme, µSv/h. Om en mätning av gammastrålning visar mer än 0,3 µSv/h så kan väggen innehålla tillräckligt med uran och radium för att kunna orsaka förhöjda halter av radon. Boverkets byggregler anger att gränsvärdet för gammastrålning i nya byggnader är 0,3 µSv/h för rum där människor vistas mer än tillfälligt. Det är kommunen som har tillsynsansvaret för att färdigställda byggnader inte överskrider gränsvärdena för gammastrålning 0,3 µSv/h.

Radonmätning vatten

Det enda sättet att ta reda på radonhalten i vattnet är genom att göra en radonanalys på ett vattenprov. Vattenprovet skickas vanligtvis till ett laboratorium som utför själva analysen. Det är viktigt att provet tas på rätt sätt. Exempelvis måste vatten från en bergborrad brunn tas på färskt vatten efter att rörsystemet spolats igenom. Det finns flera olika metoder för att analysera radon i vatten. Vanligast är att mäta gammastrålningen från radondöttrarna i ett vattenprov där radonet stått så länge at radonhalten kommit i jämvikt med radondöttrarna. En indikation på höga radonhalter i vatten kan fås genom att mäta gammastrålningen från en hydropress eller hydrofor. Vattnet ska vara färskt och systemet genomspolat. Efter det bör man vänta drygt en timme innan mätningen görs. Det finns olika metoder för att bli av med radon i vatten. Luftning av vattnet eller att använda ett kolfilter är de vanligaste metoderna. Vilken metod som än används är det viktigt att göra en fullständig analys för att kunna placera reningsanläggningen på bästa möjliga sätt.

Då är det bra att göra en radonmätning

Radonmätning hus

Vid husköp eller försäljning av bostad

Köparen av ett hus eller bostadsrätt  ansvaret för att kontrollera att inga uppenbara fel finns i bostaden, till exempel förhöjda radonvärden. Radon anses inte vara ett dolt fel. Säljaren har i sin tur  skyldighet att upplysa om alla genomförda radonmätningar. Mäklaren ska informera sig om eventuella radonmätningar och har upplysningsplikt gentemot köparen.

Radonmätning vid ombyggnation

Vid om- eller tillbyggnation samt renovering

När du renoverar, bygger om eller till, är det alltid bra att kontrollera radonhalten i luften. Både före och efter avslutat arbete. Genom förändring i husets konstruktion är det möjligt att mer radonhaltig markluft (markradon) kan komma in eller att husets luftomväxling försämras, till exempel genom nya tätare fönster.

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Vid förändringar i ventilations- eller uppvärmningssystemet

Om du har förändrat husets ventilation är det viktig att radonmätningen i ditt hus görs på nytt. Det är lätt att göra fel. Om undertrycket i huset ökar kan mycket mer radonhaltig luft komma in i huset än förut. Även installation av eldstad är en förändring som kan bidra till höga radonhalter, om det finns markradon.
radonmätning vid misstanke om radon

Om du tror att det finns radon 

Radon varken luktar eller känns. Det enda sättet att få veta om just din bostad har ett radonproblem är att göra en radonmätning. Om du misstänker att det finns radon eller om det har gått mer än 10 år sedan en radonmätning gjordes rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att ny radonmätning görs. Radonmätning med spårfilmdosor är den vanligaste mätmetoden.

Att mäta är enkelt

Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en långtidsmätning själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Steg 1

Besök butiken. Välj ut mätdosor för villa, lägenhet eller arbetsplats. Läs informationen och räkna ut hur många radonmätare du behöver. Har du frågor? Ring 070 77 88 337. Vi hjälper dig gärna!

Steg 2

Placera ut mätdosorna enligt medföljande anvisningar på varje våningsplan med boendeutrymmen. Fyll i samtliga uppgifter samt startdatum i det elektroniska mätprotokollet.

Steg 3

När mätperioden är slut fyller du i det medföljande mätprotokollet och skickar tillbaka det tillsammans med mätdosorna. Efter ca en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller ej.

Steg 4

Visar det sig att du har förhöjda radonhalter (över 200 Bq/m3) kan du kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning om vad som är lämpligt att göra i nästa steg. Om resultatet är under gräsvärdet behöver du inte göra någonting!

Vad kostar det att göra en radonmätning?

Radonmätning kostnad 2023.

Radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö

Vi erbjuder kostnadseffektiv, trygg och ackrediterad radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö för bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor, förskolor och privatpersoner. Behöver du hjälp? Som bostadsrättsförening eller flerbostadshusägare kanske inte tiden räcker till. Här kan vi bistå med hjälp! Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och flerfamiljshusen en komplett helhetslösning där vi genomför alla steg i processen.

Vi erbjuder också radonbesiktning (tar cirka en timme) och radonutredning (mer omfattande och tidskrävande) där vi ser över huskonstruktionen, mäter gammastrålning, söker läckor och bedömer ventilationen. När vi har fått en klar bild får du veta vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemet. När det väl har konstaterats att det finns radon behövs en radonsanering. Vi kan hjälpa dig att ta fram en långsiktig lösning som är säker. För beställning av mätdosor lägenheter i flerbostadshus och bostadsrättsföreningar BRF på andra orter i Sverige var snäll och läs här.

  • Godkänd ackrediterad mätning av Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC
  • Snabb leverans
  • Europas snabbaste svarstider från 2 arbetsdagar
  • Sveriges bästa telefonsupport
Våra kunder säger: 

Vanliga frågor och svar om radon och radonmätning

Hur går en radonmätning till?

Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du väldigt enkelt göra en långtidsmätning själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. Beräkna hur många radonmätare (radondosor) du behöver och beställ dem i vår webbshop. Efter några dagar får du hem dem via posten. Placera ut mätdosorna enligt anvisningarna och när mätperioden är klar skickar du tillbaka dem. Efter ca en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller ej.

Varför gör man en radonmätning?

Syftet med att göra en radonmätning är att ta reda på om radonhalten är högre än referensnivån 200 Bq/m3.

Långvarig exponering av för höga halter av radon ökar risken för att drabbas av lungcancer. Radon är näst efter rökning den största orsaken till lungcancer i Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 500 lungcancerfall varje år orsakas av radon. 

Hur många radonmätare behövs?

För att mätningen ska vara tillförlitlig (enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning) ska minst två bostadsrum mätas i alla bostäder, till exempel  ett sovrum och ett vardagsrum. Minst ett bostadsrum på varje våningsplan (gillestuga är boutrymme) ska mätas.
Välj rum där ni vistas mycket.

Kan man mäta radon själv?

Absolut, att mäta är enkelt! Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt själv göra en långtidsmätning för att säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde. Med en kortidsmätning vid exempelvis husköp får du en tydlig indikation på om det finns ett radonproblem eller ej.

Vad har radon för gränsvärde?

I befintliga bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde gäller 200 Bq/m3. Gammastrålning i nya byggnader 0,3 µSv/h. Gammastrålning från byggnadsmaterial 1,0 mSv/år. Radonexponering på arbetsplatser 200 Bq/m3. Rikt- och gränsvärden för radon i dricksvatten är 100 Bq/l (gräns för tjänligt med anmärkning). 1000 Bq/l är gräns för otjänligt vatten.

Vad är radonhus?

Dels kallas hus som har byggts med blåbetong radonhus. Men alla hus kan vara radonhus. Radon kan komma in i bostaden från byggmaterial (blåbetong som nämns tidigare) eller från hushållsvattnet, men det vanligaste är att det kommer från marken.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. Radon är ett grundämne med det kemiska tecknet Rn och atomnummer 86. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft.

Vad är blåbetong?

Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial och var populärt att producera och använda mellan 1929 – 1975. De flesta hus som innehåller blåbetong finns i och runt om Stockholm, i Mälardalen, Göteborg, Jönköping. Västerås och Borås.

Hur vanligt är det med radon i hus?

I Sverige finns det närmare 400 000 bostäder med förhöjda halter av radon i luften inomhus. Även nybyggda hus kan ha radon. Detta eftersom marken är den vanligaste orsaken till förhöjd radonhalt inomhus. Om inte husgrunden byggts tillräckligt tät mot marken kan det läcka in markradon.

Kan man känna av radon?

Nej, man kan inte känna av radon. Radon varken syns, luktar, känns eller smakar. Det enda sättet att upptäcka för höga halter av radon är att göra en radonmätning.

Var finns det radon?

Radon finns naturligt i marken över hela Sverige. Radon kan komma in i våra hem och byggnader från marken, från en del byggmaterial (blåbetong) och genom hushållsvattnet. Markradon är den vanligaste källan till radon i byggnader och bostäder.

Vad mäter man radon med?

Vanligtvis mäter man radon med radondosor (radonmätare, mätdosor) som man placerar ut i bostaden/byggnaden. I Sverige är det vanligaste sättet att mäta radon med spårfilmsdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium. Elektroniska radonmätningar utförs i första hand av radonkonsulter vid radonbesiktning eller radonutredning för att ta reda på hur radon kommer in.

När är det rätt årstid att mäta radon?

För att få ett tillförlitligt resultat och för att få fram ett årsmedelvärde ska en radonmätning göras under eldningssäsongen som varar från 1 oktober till 30 april.

Kan man åtgärda radon?

Javisst! Åtgärder kan exempelvis vara att öka luftomsättningen, täta sprickor och andra otätheter, installera radonsug eller radonbrunn. Radon i hushållsvattnet kan tas bort genom att lufta vattnet innan det når bostaden med en
radonavskiljare. 

Var finns radon i Stockholm?

I och runt om Stockholm finns områden med risk för förhöjda radonhalter, hus på grusåsar exempelvis. I Stockholms län finns även många bostäder som innehåller byggnadsmaterialet blåbetong.

Vad betyder eldningssäsong?

Eldningssäsongen är den period av året då man värmer upp bostaden eller byggnaden och har stängda fönster. Eldningssäsongen varar från 1 oktober till 31 april.

Radonmätning

Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en långtidsmätning själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB