ACKREDITERAD RADONMÄTNING

GÖR-DET-SJÄLV-GUIDE

KALKYLATOR OCH CHECKLISTA

RADONMÄTNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH FLERBOSTADSHUS ÖREBRO

Radonmätning.se erbjuder ackrediterad radonmätning för bostadsrättsföreningar och flerbostadshus i Örebro! Det är både enkelt och kostnadseffektivt att göra det själv! Genom att följa vår steg-för-steg-guide, kan du utföra radonmätningen enligt Strålsäkerhetsmyndighetens ”Metodbeskrivning (SSM 2013) – Mätning av radon i bostäder”. Viktigt! Örebro kommun har tillsynsansvar. Det innebär att när mätningen är klar måste resultatet rapporteras till Örebro kommun.

Radonmätning Göteborg

Radonmätning Örebro

GÖR-DET-SJÄLV-GUIDE

Radonmätning Gör det själv guide

Viktigt för att uppfylla myndighetens krav

Beräkning av antal lägenheter som ska mätas

För att beräkna årsmedelvärde krävs följande

Nationella rikt- och gränsvärdet på 200 Bq/m3

Om radonhalten överskrider 200 Bq/m3 innebär det en hälsofara för de boende. Även om det bara är en lägenhet som ligger över gränsvärdet behöver problemet åtgärdas. Information om åtgärder finns längre ner under Steg 5.

Radonmätning Örebro

GÖR-DET-SJÄLV-GUIDE

Radonmätning Gör det själv guide
Radonmätning
Följer instruktionerna ovan eller använd vår kalkylator

Använd vår kalkylator för att räkna ut antal lägenheter som ska mätas

När ni har fastställt antalet lägenheter som ska mätas, är det dags att beställa. Varje lägenhet kräver ett mätpaket som ni enkelt kan köpa från vår onlinebutik. När ni beställer mätdosorna från oss, får ni följande:

> RABATTERADE PRISER (se nedan)
> Riktigt bra service
> I alla mätpaket ingår 2 spårfilmsdosor, instruktioner och analys av ett ackrediterat laboratorium
> Med beställningsbekräftelsen kommer dessutom en länk för att ladda ner alla våra viktiga mallar:

> Allmän information om radonmätning i föreningen (för anslagstavlan)
> Radonmätning i din lägenhet (information till boende i utvalda lägenheter)
> Gör-det-själv-guide
> Checklista
> Mätinstruktioner

Mängdrabatt

 • Antal mätpaket
 • 11 – 25 st
 • 26 – 99 st
 • från 100
 • Pris inkl. moms
 • 470,25 kr
 • 445,50 kr
 • 396,00 kr
 • Rabatt i %
 • 5 %
 • 10 %
 • 20 %

Mängdrabatt dras av automatisk i varukorgen.

 

Radonmätning

När dosorna har levererats ska de placeras ut i de utvalda lägenheterna enligt de medföljande instruktioner.

Viktig information innan du börjar

Radonmätning Örebro - rapportera mätuppgifter

Det finns två alternativ att rapportera mätuppgifter till det ackrediterade laboratoriet:
Rapportera via webben.

1. Rapportera med hjälp av en Excel-fil.
2. Mer information om rapporteringssätten finns på instruktionen som följer med dosorna.

Vi rekommenderar större bostadsrättsföreningar att använda sig av Excel-filen då det är många lägenheter att hålla koll på. Den ger en tydlig översikt och är lätt att använda. Ni kan ladda ner Excel-filen här.

Placering av spårfilmdosor i rummet

Radonmätning
Efter en mätperiod på minst 60 dagar under eldningssäsongen samlas dosorna in för att genast skickas tillbaka till det ackrediterade laboratorium som mätdosorna kommer ifrån (EUROFINS Radon Testing Sweden AB).

Viktig information innan radonmätningen avslutas

Radonmätning
Laboratoriet analyserar spårfilmsdosorna och kontrollerar att mättiden och instruktionerna har följts. Om allt är gjort enligt beskrivningen räknas ett årsmedelvärde ut.

Kontrollera resultatet

Radonhalter över 200 Bq/m3 behöver åtgärdas

Kontrollmätning efter åtgärder

Kontrollmätning brf
Radonmätning

Avslutningsvis rapporteras resultatet av mätningen till Örebro kommun. På kommunens hemsida finns ofta information och en beskrivning på hur ni ska gå tillväga för att rapportera resultatet. Om inte, kontakta kommunen.

Nu är ni färdiga – bra jobbat!

Radonmätning Örebro

Vi erbjuder kostnadseffektiv, trygg och ackrediterad radonmätning i Örebro för bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor, förskolor och privatpersoner. Behöver du hjälp? Som bostadsrättsförening eller flerbostadshusägare kanske inte tiden räcker till. Här kan vi bistå med hjälp! Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och flerfamiljshusen en komplett helhetslösning där vi genomför alla steg i processen.

Vi erbjuder också radonbesiktning (tar cirka en timme) och radonutredning (mer omfattande och tidskrävande) där vi ser över huskonstruktionen, mäter gammastrålning, söker läckor och bedömer ventilationen. När vi har fått en klar bild får du veta vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemet. När det väl har konstaterats att det finns radon behövs en radonsanering. Vi kan hjälpa dig att ta fram en långsiktig lösning som är säker. För beställning av mätdosor för lägenheter i flerbostadshus och bostadsrättsföreningar BRF på andra orter i Sverige var snäll och läs här.

Radonmätning Örebro: Fakta och information

Enligt miljöbalken 26 kapitel 19 paragraf åligger det fastighetsägare att regelbundet planera och övervaka sina fastigheter för att förhindra eller minimera risker som kan påverka människors hälsa negativt. Detta inkluderar att genomföra radonmätningar i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer samt vidta åtgärder om radonhalterna i en bostad överskrider det nationella referensvärdet på 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter).
För att uppnå ett årsmedelvärde är det nödvändigt att utföra en mätning som pågår under minst två månader under eldningssäsongen som är mellan den 1 oktober och den 30 april.

Samtliga årsmedelvärden måste vara under det nationella riktvärdet och gränsvärdet på 200 Bq/m3.
Överstigande radonhalter, det vill säga värden som är högre än de nationella riktvärdena och gränsvärdet på 200 Bq/m3, utgör en potentiell risk för de boende. Även om det enbart är en lägenhet som överskrider 200 Bq/m3 krävs det alltid att åtgärder vidtas.

Råd från oss

Genom att utföra samtidiga mätningar i alla källarrum, källargångar, trapphus och liknande kan du effektivt spåra källorna och spridningen av radon. Denna typ av undersökning är ofta den mest ekonomiskt fördelaktiga och kan i många fall ge all den information som krävs för att föreslå åtgärder.

Särskild information

Förhöjda radonhalter på grund av blåbetong förekommer ibland i flerbostadshus med otillräcklig ventilation och hög strålningsklass. I de flesta fall uppstår inte höga radonhalter om ventilationen är mekanisk frånluft, eller både till- och frånluftssystem används, om inte markradon även är en påverkande faktor. Markradon kan tränga in i bostäder från källarrum och spridas genom trapphus. Radongas kan även tränga in bakom putsen på ytterväggarna eller längs avlopp, vatten- och elschakt. Det finns exempel där lägenheter högst upp har drabbats av de högsta radonhalterna.
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB