Dags att mäta radon! Radonsäsongen är i full gång, och nu är det hög tid att beställa hem radondosor för mätning. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt utföra en långtidsmätning som ger ett pålitligt årsmedelvärde.

Radon och hälsorisker

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att mäta. I bostäder och offentliga byggnader är gränsvärdet för radonhalten 200 Bq/m³. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon omkring 500 fall av lungcancer varje år i Sverige och är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Det uppskattas att cirka 325 000 bostäder i Sverige har radonhalter som överstiger 200 Bq/m³.

Mäta radon

En långtidsmätning är den mest pålitliga metoden för att mäta radon på och ger ett tillförlitligt årsmedelvärde. Radonmätningen bör utföras under minst 60 dagar under eldningsäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Det är enkelt att genomföra mätningen själv. Beställ hem radondosor och placera ut dem enligt de medföljande instruktionerna. När mätperioden är över, skickar du tillbaka dosorna för analys. Inom cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

Radon kan finnas överallt, så det spelar ingen roll var du bor. Därför är det viktigt att genomföra en radonmätning oavsett din bostadsplats, för att säkerställa att du och din familj inte utsätts för förhöjda radonhalter. Det är viktigt att göra en radonmätning vid följande tillfällen:

– Vid husköp eller försäljning av en bostad.
– Efter om- eller tillbyggnation av din bostad.
– Efter förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet.
– Vid nybyggnation.
– Om det har gått mer än tio år sedan din senaste radonmätning.
– Om du misstänker att radon kan finnas i din bostad.

Åtgärder

Om mätningen visar att radonhalterna överstiger 200 Bq/m³ är det viktigt att vidta lämpliga åtgärder. Dessa åtgärder kan inkludera att öka luftomsättningen, täta eller isolera. Om radon finns i hushållsvattnet kan det behandlas genom luftning eller användning av kolfilter.

Beställ radonmätning nu!

Att göra en radon mätning i din bostad är avgörande för att säkerställa en hälsosam boendemiljö. Radonmätning i villor och radhus ska göras mellan oktober och april under minst två månader för ett säkert resultat. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en mätning själv. Beställ din radon mätning här!

Radon och risken för lungcancer

Det är viktigt att vara medveten om att radon både är osynligt och luktfritt vilket innebär att det enda sättet att upptäcka förhöjda radonhalter är genom att mäta. Långvarig exponering av förhöjda nivåer av radon ökar risken för att drabbas av lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon varje år omkring 500 fall av lungcancer i Sverige. Därför är det avgörande att regelbundet mäta radonhalten i ditt hem och vid behov vidta åtgärder.

Gränsvärde radon

I bostäder och offentliga lokaler gäller gränsvärdet 200 Bq/m³ som årsmedelvärde för radonhalten. Det innebär att om radonhalten överstiger detta värde, måste åtgärder vidtas för att minska exponeringen.

Så här utför du en radon mätning

Beställ hem radondosor avsedda för långtidsmätning, vilket är den mest pålitliga metoden för att mäta radon på och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. När du har fått hem dosorna placerar du ut dem enligt instruktionerna som följer med. När mätperioden är över skickar du tillbaka dosorna för analys. Inom ungefär en vecka får du en mätrapport som visar om du har förhöjda radonhalter eller inte. Om resultatet är okej har du bevis på en säker boendemiljö. Om radonhalten är högre än gränsvärdet ger vi dig gärna råd och tips på hur du kan sänka radonhalten.

Radon kan finnas i ditt hem utan att du är medveten om det. Om det har gått mer än tio år sedan din senaste radonmätning, eller om du har genomfört renoveringar eller ombyggnationer som kan ha påverkat radonhalten i inomhusluften, så rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att du genomför en ny radonmätning.

Att genomföra en radonmätning är det enda sättet att säkerställa att din boendemiljö är hälsosam och fri från radon. Beställ din radonmätning redan idag för att skydda dig och din familj!

Åtgärder

Om radonhalterna överstiger 200 Bq/m3 är det dags att agera. När radonhalten är förhöjd är det viktigt att hitta källan och vidta åtgärder. Det kan vara så enkelt som att förbättra ventilationen, täta eller isolera beroende på var radonet kommer ifrån. Om radon finns i hushållsvattnet kan problemet lösas genom att låta vattnet luftas innan det når bostaden.

Oavsett om radonet kommer från marken, byggnadsmaterial eller vattnet, finns vi här för att hjälpa dig hitta en långsiktig och anpassad lösning som är både trygg och effektiv för just ditt hus. Dessutom, utöver att förbättra hälsan, kan en sanering ofta öka värdet på bostaden.

Hur ofta ska man mäta radon i hus, vad kostar en radonmätning och hur går det till? Här rätar vi ut alla frågetecken gällande radonmätningar, kostader och hur radon kan komma in i huset.

Det enda sättet att ta reda på om en bostad har för höga radonhalter är att göra en radonmätning. Syftet med att göra en radonmätning är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 Bq/m3. Långvarig exponering av förhöjd halt av radon ökar risken att drabbas av lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. För tillförlitligt resultat och ett årsmedelvärde ska en radonmätning (långtidsmätning) göras under eldningssäsongen som varar från oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två månader. Med en korttidsmätning får du bara en indikation på om det finns ett radonproblem.

Radon gränsvärde

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten.

Radon i bostäder

Radon i våra bostäder kan komma från en eller flera av följande tre källor:

1. Från marken
2. Från byggmaterial
3. Från hushållsvattnet

Radon från marken är den vanligaste orsaken till radon i våra bostäder. Radon från marken åker in i bostaden med jordluft som sugs in genom olika otätheter i grundkonstruktionen.

Om det gått mer än tio år sen en radonmätning gjordes eller om du gjort renoveringar eller ombyggnationer som kan ha påverkat radonhalten i inomhusluften rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att en ny mätning görs. En radonmätning ska därför göras:

 • Om det har gått mer än tio år sedan en mätning gjordes senast
 • Efter en renovering eller ombyggnation
 • Vid köp- eller försäljning av bostad
 • Vid byte av ventilations- eller värmesystem
 • Om du tror att det finns radon i ditt hus

Så här gör du en radonmätning

1. Beställ radonmätare
2. Placera ut dosorna enligt anvisningarna du får med
3. Skicka tillbaka dosorna när mätperioden är slut
4. Efter cirka en vecka får du en mätrapport som visar om det finns förhöjd radonhalt eller inte

Kostad radonmätning

Radonmätning i hus/villa kostar 280 kronor per dosa inklusive moms. Korttidsmätning kostar 340 kronor per dosa inklusive moms.

Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en långtidsmätning i ditt hus själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. Beställ radonmätning här!

Blåbetong är ett byggnadsmaterial som innehåller radium. När radium sönderfaller bildas radon. Förutom radon avger även blåbetong gammastrålning. Höga radonhalter är farligt, så pass att det kan orsaka cancer. I Sverige räknar man med att cirka 500 människor per år drabbas av lungcancer på grund av radon.

Gränsvärde radon

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Referensnivån och gränsvärden talar om hur hög radonhalten som mest får vara i inomhusluft och vatten. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är gränsvärden för radon bindande. Det innebär att om de överskrids så är den som ansvarar för lokalen/byggnaden tvungen att vidta åtgärder. Radon kan komma in i våra bostäder från marken, från byggmaterial (blåbetong) och via hushållsvattnet.

Om blåbetong

Blåbetong (blå lättbetong) är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial. Materialet tillverkades och användes i både enfamiljshus och flerfamiljshus mellan 1929 och 1975. I småhus kan blåtbetong förekomma i väggar och ibland i bjälklag. I flerbostadshus kan blåtbetong förekomma i ytterväggar, icke bärande innerväggar, bärande innerväggar (dock inte så vanligt) och som värmeisolering på bjälklag.

När blåbetong började användas visste man inte att det var farligt. Materialet är matt blå eller grå till färgen och har en struktur som liknar en torr tvättsvamp. I dag räknar man med att det finns omkring 400 000 bostäder i Sverige som innehåller blåbetong. Bara för att en bostad består av blåbetong betyder det inte automatiskt hög radonhalt. Men vid vissa förhållanden kan blåbetong i bostaden bidra till att radonhalten överskrider 200 Bq/m³ och på så sätt kan det vara hälsofarligt.

Blåbetong är inte farligt avfall

Privatpersoner kan lämna mindre mängder på återvinningscentraler. Vid större mängder ska man vända sig till avfallsentreprenörer för omhändertagande.

Radonmätning

Det enda sättet att att garantera en radonfri inomhusmiljö och upptäcka radon är att mäta. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Med en långtidsmätning får du ett tillförlitligt årsmedelvärde. Med en korttidsmätning får du en tydlig signal på om det finns ett radonproblem.

Radonhalter över 200 Bq/m3 ska åtgärdas

Om mätningen visar förhöjda halter av radon är nästa steg att ta reda på vad det beror på. En gammamätning kan då göras för att ta reda på om det kan vara på grund av blåbetong.

Blåbetong och gammastrålning

En expert på radon kan snabbt och enkelt mäta gammastrålning med hjälp av en gammamätare som hålls mot exempelvis en vägg eller golvet. På så sätt kan du få reda på hur mycket gammastrålning materialet avger och från det beräkna radonhalten. Genom att mäta gammastrålningen får du reda på om den förhöjda radonhalten beror på blåbetong. Om det är så kan man åtgärda problemet genom att exempelvis förbättra ventilationen, tapetsera med radontapet eller ta bort materialet för att minska radonhalten.

Radonsanering

Vid en radonbesiktning hjälper en besiktningsman dig med att få en klar bild av hur radonet kommer in för att kunna välja rätt åtgärder för en radonsanering. När du gjort radonbesiktningen, så behövs en radonsanering om det konstaterats att det finns radon i ditt hus.

Radonsanering pris

Priset skiljer sig åt beroende på hus och vad som behöver åtgärdas. En del åtgärder är dyrare än andra.

Mäta radon

Att göra en radonmätning är enkelt. Beställ hem radonmätare i vår shop. Placera ut dem och när mätperioden är slut skickar du tillbaka dosorna. Efter cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

Vad gäller vid radonmätning på arbetsplatsen? Det är alltid arbetsgivaren som bär ansvaret för arbetsmiljön. I det ansvaret ingår att känna till radonhalten. På jobbet ska man känna sig trygg och säker.

Radon på arbetsplatser regleras i strålskyddslagen (SFS 2018:396), strålskyddsförordningen (SFS 2018:506) samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) för radonexponering.

Radon – en hälsofara

Det har länge varit känt att inandning av radon är hälsofarligt. Långvarig exponering för radon ökar främst risken för lungcancer. I Sverige är radonexponering den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon orsakar omkring 400-500 lungcancerfall varje år. Eftersom radon är hälsofarligt har Folkhälsomyndigheten beslutat att radonhalten inte bör överstiga 200 Bq/m3 i bostäder och allmänna lokaler.

Radonmätning på arbetsplatsen

Radonhalten på en arbetsplats ska mätas om ingen tidigare mätning finns eller om den senaste mätningen är mer än tio år gammal. Dessutom bör mätning utföras efter byggnadsåtgärder som kan påverka halten av radon. Åtgärder som kan påverka radonhalten är exempelvis de som berör värme, ventilation och vatten eller som har förorsakat håltagning i bottenplattan, källarväggar eller väggar i anslutning till ventilations- och hisschakt. Under radonmätningen ska verksamheten bedrivas som vanligt. Värdet ska spegla den tid arbetstagare vistas på arbetsplatsen.
Radonmätningen ska genomföras under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april). Mätning ska genomföras i två steg:
1. orienterande mätning (långtidsmätning med spårfilm (radonmätare), minst 60 dagar)
2. uppföljande mätning, om den orienterade mätningen visar att radonhalten överstiger gällande gräns- eller riktvärde bör man gå vidare med en uppföljande mätning (en korttidsmätning). Mätningen ska ske när arbete pågår.

Ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser

En ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser började gälla 1 oktober 2021. Den nya metodbeskrivningen ska förbättra möjligheterna att bestämma radonhalten på ett noggrant sätt och ersätter den befintliga från 2004.

Mätning av radonhalten (radon mätning)

I första hand ska en radonmätning utföras i form av en långtidsmätning. Med hjälp av resultat från mätningen kan årsmedelvärdet av radonhalten under arbetstid uppskattas för jämförelse med referensnivån. Om det inte är möjligt att göra en långtidsmätning kan en korttidsmätning eller momentan mätning göras för att bestämma radonhalt.  Den här typerna av mätning kan dock inte ligga till grund för att uppskatta ett årsmedelvärde. Exempel på situation är arbetsplatser där den tidsbegränsade arbetstiden är kortare än den tvåmånadersperiod som krävs för en långtidsmätning.

Radonmätningen ska planeras och utföras så att den blir så representativa som möjligt för arbetstagares vistelse på arbetsplatsen. Det är exempelvis viktigt att uppvärmning och ventilation är inställda som vanligt under själva mätperioden.

Vid förhöjda radonhalter ska arbetsgivaren vidta lämpliga åtgärder för att försöka minska halterna.
Efter en eventuell radonsanering (radonsänkande åtgärd) ska en ny långtidsmätning göras för att kontrollera åtgärdernas effekt. Om en långtidsmätning av radonhalt understiger referensnivån behöver ingen uppföljande mätning göras.

Att göra en radonmätning är enkelt

Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en radonmätning på arbetsplatsen själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. Beställ radonmätning här!

EcoQube är en intelligent, digital och prisvärd radonmätare med modern design. Med hjälp av patenterad radondetekteringsteknologi levererar EcoQube snabba, noggranna och pålitliga resultat i realtid för fortlöpande mätning och övervakning av radon. 

EcoQube är mer exakt än andra instrument som finns på marknaden för privatpersoner för hemmabruk och har fått flera utmärkelser, bland annat CES 2021 Innovation Awards Honoree och så finns den med på TIME:s lista över de bästa uppfinningarna 2021.

Med EcoQube-appen kan du enkelt följa och övervaka radonhalten i realtid för att säkerställa en bra och hälsosam miljö inomhus. Det första mätresultatet är tillgängligt redan efter 10 minuter efter påbörjad uppstart och ett tillförlitligt resultat har du på bara en timme. Detta betyder att om radonnivåerna ökar dramatiskt i ditt hem, kommer du att veta detta på timmar snarare än dagar, jämfört med andra radonmätare

EcoQube radonmätare

EcoQube är framtagen av det Silicon Valley-baserade företaget EcoSense. Ecosense är en innovatör inom radonmätningsbranschen. Deras intelligenta radonmätare integrerar en patenterad noggrann jonkammardetektionsteknik tillsammans med toppmodern analys- och bearbetningsmjukvara och kan därför leverera det första exakta mätresultatet på minuter istället för dagar. Ecosense har ett starkt engagemang för att göra radonmätning- och övervakningen enkel, exakt och snabb. Detta för att ge fler konsumenter möjlighet att leva säkert och hälsosamt. 

Ecosenses patenterade teknologi har testats både vid University of Michigan (Dept. of Nuclear Engineering and Radiological Science) och Kansas State University Radon Chamber. Resultaten från båda studierna visade att Ecosense radondetekteringsteknik presterade betydligt bättre än förväntat samtidigt som den visade prestanda jämförbar med förstklassiga detektorer av forskningskvalitet.

Beskrivning

 • Snabbt resultat – det första får du efter bara 10 minuter och ett tillförlitligt resultat har du inom en timme.
 • Lätt att använda och installera – idealisk för hemmabruk.
 • Noggrann och exakt – EcoQube radonmätare känner av 40 pulser per timme vid 50 Bq/m³, vilket är 30 gånger känsligare än branschstandard.
 • Ansluts enkelt via ditt Wi-Fi.
 • Alla resultat levereras direkt till din mobil.
 • Användarvänlig app (både till Android och iOS) 
 • Utmärkt att använda till uppföljande mätning efter genomförd åtgärd eller förändring i ventilationen.
 • Kompakt, enkel och modern design.

Specifikation

Sensor: Pulsjonkammare
Känslighet: 40 pulser per timme vid 50 Bq/m³
Precision: <+10% vid 400 Bq/m3 efter 10 timmar
Dataintervall: Var 10:e minut
Mätintervall: En gång per timme
Mätområde: 7 – 3700 Bq/m³
Anslutningsmöjligheter: Wi-Fi
Larm: Integrerat ljudlarm
Visuell indikator: 3-färgs LED på framsidan
Strömförsörjning: 5V, 1A extern strömadapter
Vikt: 110 g
Storlek i diameter: 65 mm x 65 mm x 80 mm

Radonmätaren EcoQube hittar du i vår butik.

 

Blåbetong eller blå lättbetong som det också kallas är ett byggmaterial som producerades mellan åren 1929 och 1975. Materialet var lätt att bygga med och användes flitigt i bland annat väggar och bjälklag.

Eftersom blåbetong var ett så populärt byggmaterial under många år kan många bostäder fortfarande innehålla byggmaterialet. Om ditt hus byggdes mellan 1929 och 1975 finns alltså risken att det kan innehålla blå lättbetong. Men bara för att huset består av blåbetong betyder inte det automatiskt höga radonhalter. Avgörande är vilka delar av huset som består av blåbetong, vilken sort det är och hur ventilationen är. Det enda sättet att veta om du har ett radonproblem är att mäta.

Blåbetong i hus

Vid en radonmätning mäter du om radonhalterna i bostaden överskrider gränsvärdet på 200 Bq/m³. För tillförlitligt resultat bör radonmätningen göras under eldningssäsongen. Eldningssäsongen pågår från 1 oktober till och med 30 april. Mätperioden ska vara minst två månader.

Om mätningen visar förhöjda halter av radon är nästa steg att ta reda på vad det beror på. En så kallad radonbesiktning. Genom att göra en gammamätning kan du få reda på om det kan vara på grund av blåbetong. Du får också reda på var blåbetongen finns och om den producerar lite eller mycket radon. En gammamätning är en effektiv metod eftersom du får svar direkt. Om du redan nu misstänker att ditt hus innehåller blåbetong och om det byggdes mellan 1929 och 1975 kan du förslagsvis hoppa över radonmätningen och mäta gammastrålning direkt. Så hur löser man då problem med blåbetong i hus? Det vanligaste åtgärden är öka luftomväxlingen inomhus genom att förbättra ventilationen.

Arbetsgivare har ett ansvar att genomföra radonmätning på arbetsplatser. Som arbetstagare ska du kunna känna dig trygg i din arbetsmiljö.

Alla arbetsgivare har därför bl.a. ett ansvar för att de anställda inte arbetar i en miljö med förhöjda halter av radon. Detta finns beskrivet i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Arbetsgivaren ska undersöka och säkerställa att radon inte utgör en hälsofara för medarbetarna.

Radonmätning på arbetsplatser

 

Det innebär att radonhalten återkommande behöver mätas på flertalet arbetsplatser. Många har ännu inte gjort detta och mätningar visar också att ca 20 procent av arbetsplatserna har förhöjda värden. Så mätning av arbetsplatser är mycket viktig och motiverad!

Radon är en hälsofara

Förhöjda radonhalter är en allvarlig hälsofara. Varje år drabbas ca 500 personer i Sverige av lungcancer efter långvarig exponering för radon. Näst efter rökning är radon den vanligaste orsaken till att drabbas av lungcancer.

Risken för cancer uppstår när vi långvarigt exponeras för förhöjda radonhalter i inomhusluften. På arbetsplatsen har vi generellt lång exponering eftersom vi oftast vistas där långa sammanhängande tider eller arbetspass. Därför är det viktigt att mäta och åtgärda förhöjda radonhalter på arbetsplatser.

Det finns ett fastställt gränsvärde på 200 Bq/m³ som inte får överskridas. Gränsvärdet är dels fastlagt som ett referensvärde i Strålskyddsförordningen, dels som ett hygieniskt gränsvärde för radon i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Var finns radon

Radon finns naturligt överallt i marken, i olika omfattning främst beroende på bergart. Radon är en radioaktiv ädelgas som varken syns eller luktar. Den kan läcka in i våra byggnader och fastnar där på damm och andra partiklar i luft inomhus, som vi andas in. Den radioaktiva strålningen kan då skada våra lungor, med risk att utveckla cancer.

Konstruktionen på byggnaden påverkar vilket läckage av radongas som kan ske, likaså ventilationssystemets funktion. Vädret med olika tryck och temperaturer påverkar också. En fastighets placering kan också ha betydelse, t ex så kan fastigheter som ligger på en höjd ha större variationer i radonhalt under vintertid än sommartid.

Radon kan också finnas i fastighetens byggnadsmaterial, i s.k. blåbetong som användes i stor utsträckning från 1930-talet till 1978 då det förbjöds. Så det finns självklart många arbetsplatser i fastigheter byggda med blåbetong. Förekomsten av blåbetong kan undersökas genom att mäta gammastrålning.

Arbetsgivare ska mäta radon på arbetsplatser

Vilka lokaler ska mätas?

Utgångspunkten är att alla lokaler där arbetstagare vistas mer än 4 timmar/dag ska mätas. Lokaler i källarplan och bottenvåningar är särskilt viktiga att mäta. Finns ingen dokumenterad mätning från de senaste 10 åren är mätning obligatorisk. Mätning ska också ske om lokalerna har byggts om eller om ventilationssystemet har förändrats.

Särskilda utmaningar i arbetslokaler

Arbetslokaler kan vara utmanande att mäta av flera skäl. Ofta finns avancerade ventilationssystem som sätts på och stängs av olika tider på dygnet. Det kan resultera i lufttrycksskillnader både inom och mellan våningsplan. Byggnadskonstruktionen är ofta mer komplicerad än i bostäder. Verksamheten som pågår i arbetslokalerna kan också skilja sig på olika platser inom samma arbetsplats, t ex vad gäller stillasittande eller rörliga arbeten och vid olika tidpunkter på dygnet.

Sammantaget behöver lokalerna analyseras för att bestämma hur det ska radon mätas, så att mätningen blir tillräcklig!

ACATRAIN Radonmätning AB kan ge råd och stöd i planering och genomförande av mätningen.

Bostaden – den nya arbetsplatsen

Vi arbetar i allt större utsträckning i våra hem och så kommer det att vara även i fortsättningen. Det innebär att många har en arbetslokal i hemmet.

Radonhalten i bostaden kan sedan tidigare vara kontrollerad, men nu kan en eller flera arbetsplatser ha tillkommit som dessutom kan finnas i ett inte tidigare radonmätt utrymme. Det t ex vara i ett mindre hus på tomten, i en klädkammare eller tidigare förråd, ett garage eller i en källarvåning.

Glöm alltså inte hemarbetsplatserna!

Offentliga lokaler är också arbetsplatser

Många offentliga lokaler har omfattande besök av allmänheten, men är också stora arbetsplatser. Det gäller t ex vårdcentraler och sjukhus, idrottshallar och simhallar, arbetsförmedlingen och försäkringskassan, skolor och förskolor, kommunkontor och polis. Även dessa lokaler ska ha en radonsäker arbetsmiljö.

Glöm inte de offentliga lokalerna!

Hur och när mäter man arbetslokaler?

En radonmätning genomförs i ett eller två steg med en orienterande mätning och en eventuell uppföljande mätning.

Den orienterande mätningen är en långtidsmätning med s.k. spårfilmsdosor som placeras ut i de lokaler där personalen vistas. Mätperioden ska vara minst 60 dagar under den kyligare perioden 1 okt – 30 april. Därefter sker insamling, rapportering och analys. Efter ca 1 vecka kommer ett svar.

Mätpaket med radonmätare och instruktioner kan beställas direkt i vår shop, och efter ett par dagar kommer dessa med posten.

En uppföljande mätning genomförs om den orienterande mätningen visar på radonhalter över gränsvärdet 200 Bq/m³. Den genomförs som en korttidsmätning enbart under faktisk arbetstid på arbetsplatsen för att undersöka verklig exponering av personalen.

Stöd och service

Att mäta arbetsplatser kan vara en ganska omfattande och komplex process, särskilt om lokalerna är omfattande. Till stöd finns en metodbeskrivning från Strålsäkerhetsmyndigheten för hur mätningen ska gå till.

Det kan också finnas skäl att anlita stöd av en radonkonsult. Vi på ACATRAIN Radonmätning AB kan biträda i arbetet med att planera mätningen, göra urval av lokaler, beräkna antal dosor och placera ut dessa. Vi arbetar covidsäkert i samarbete med arbetsgivaren/fastighetsägaren. Det kan vara väl investerad tid.

Man kan även följa den internationella metodbeskrivningen IRMA (The International Radon Measurement Association).

Det är viktigt med tillräcklig mätning och fler mätpunkter ger säkrare data!

Antal och placering av mätdosor

Beräkningen utgår ifrån IRMA:s metodbeskrivning för beräkning av antal radondosor och uppfyller kraven för SSM:s metodbeskrivning (Strålsäkerhetsmyndigheten) för radonmätning på arbetsplatser. Metodbeskrivningen som IRMA (International Radon Measurement Association) använder är etablerad som internationell standard. 

 • Mätning i varje separat byggnad
 • I källarplan ska det placeras ut minst en mätdosa i alla rum där personal vistas mer än 50 timmar per år. I enskilda rum större än 150 m² ska ytterligare en mätdosa placeras per 150 m².
 • På bottenplan ska det placeras ut minst en mätdosa  i alla rum där personal vistas mer än 4 timmar per dygn. I enskilda rum större än 150 m² ska ytterligare en mätdosa placeras per 150 m².
 • På högre våningsplan ska det placeras ut minst två mätdosor på varje våningsplan. På våningsplan större än 400 m² ska ytterligare en mätdosa placeras per 200 m².
 • Fler mätningar bör göras om förhöjda radonhalter kan misstänkas, om gammastrålning över 0,3 µSv/h mätts upp eller om det är känt att byggnaden innehåller blå lättbetong.

IRMA:s anvisning kan resultera i att något fler mätdosor används i den orienterande mätningen än med den svenska beskrivningen. En stor fördel med det är bättre kartläggning.

Resultat och åtgärder

Om den orienterande mätningen visar på förhöjda radonhalter gör man som nämnts ovan en uppföljande mätning under arbetstid för att fokusera på faktisk exponering av personalen i lokalerna.

Är radonhalterna fortfarande för höga behöver en djupare besiktning och analys göras av en radonkonsult för att inringa och föreslå lämpliga åtgärder. Den vanligaste och oftast mycket effektiva åtgärden är att förändra ventilationen.

Höga mätresultat ska också anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten, enligt Strålskyddsförordningen (SSMFS 2018:10). Arbetsgivaren anmäler typ av verksamhet och var den sker i lokalerna, antal arbetstagare, vilken typ av mätning som gjorts och uppmätta radonhalter m m. Det kan också vara aktuellt att göra en beräknad uppskattning av radonexponeringen för enskilda medarbetare under arbetstid.

Det är arbetsgivaren som har denna anmälningsplikt, alltså den som sysselsätter någon i en verksamhet. Är verksamheten inhyrd i en fastighet som någon annan äger kan fastighetsägaren ha utfört eller komma att utföra radonmätning i byggnaden eller samordna en sådan process med flera hyresgäster. Men anmälningen till Strålsäkerhetsmyndigheten vid höga mätresultat i den egna verksamheten ansvarar respektive arbetsgivare för.  

Råd, stöd och service

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder kompetent stöd och service. Vi kan snabbt ge råd och vägledning samt vara på plats för insatser. 

Vi tillhandahåller också mätpaket med spårfilmsdosor för både långtids- och korttidsmätningar.

Vårt motto är snabbhet och säkerhet!

Radonmätaren RD200 Radon Eye är en nykomling som kommer att ge konkurrenterna skrämselhicka. Den har en känslighet och precision som överträffar mätare för 10000 kr på marknaden och det till ett pris av ca 3000 kr.

Lägg därtill att man lätt kan få över alla mätdata via bluetooth till en smartphone eller läsplatta. Mätvärdena presenteras i form av ett diagram och genom att ta en skärmdump kan man sedan skicka diagrammet som sms eller mail.

Mätvärdena kan sparas på telefonen för att sedan sparas ner på datorn. Textfilen importeras sedan i Excel eller liknande program för eventuell vidare bearbetning.

Finns att köpa i vår webbshop

RD200 top-view
Jag har sanerat radon i över tjugo års tid och alla mina saneringar har jag kontrollmätt med snabba och känsliga instrument som loggar radonhalten varje timme. Fördelen med ”kontinuerlig” mätning är att man snabbt kan se effekten av åtgärden och även felsöka när allt inte går som det skall. Jobbar man med radonsanering och garantier blir man till slut van vid att hantera sådana situationer. Jag köpte mina första mätare 1999 från USA, från Durridge Co, mätaren hette Rad 7. En förträfflig mätare som i sin prisklass (70 000 Kr) också är unik i det att den kan skilja på olika isotoper och på så vis kan man enklare se var markradon läcker in. Under alla år har jag köpt på mig mätare i takt med att verksamheten växer eftersom alla hus ska mätas efter åtgärd, innan fakturering.

Till en början var jag skeptisk till att en så pass billig mätare kunde ha något att erbjuda, men jag bestämde mig för att köpa ett par för att testa. På mitt kontor körde jag samtidigt sju st Rad7 och två st RD200 Radon Eye under tre dygn. Samtliga mätare gav ett medelvärde på 35 – 38 Bq/m3. Därefter mättes ute på uppdrag, parallellt med RD 200 och Rad7 för att säkerställa att den var att lita på.

RD200 grafik i mobilen

Med en RD200 Radon Eye kan man mäta radonhalten i varje rum och därmed få en kartering av radonhalten, en bild av radonsituationen i byggnaden. Därmed är det lättare att planera för åtgärder.

Vill man se effekten av olika åtgärder så som ändringar i ventilationen, tätning av renslucka, vattenfyllning av torrt vattenlås etc. är det bara att mäta och se vad som händer.

Enklare sniffmätning – ställ mätaren nära en förmodad läcka och notera hur värdena stiger snabbt till värden klart mycket högre än de som är i rummet. Du har då hittat en läcka. Eftersom mätaren snabbt blir kontaminerad bör man bevaka den och ta bort så fort man får en tydlig indikation och därefter lufta den till radonhalten har sjunkit innan ny mätning påbörjas. Ska man göra en läckmätning på flera ställen gäller att börja mäta där du förmodar att värdena är lägst. RD200 Radon Eye kan inte skilja på olika istoper som Rad 7, varför dekontamineringen tar längre tid.

Husägare, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastighetsägare har köpt RD 200 för att spara pengar på radonundersökningar och eftermätningar.
Thomas Lindhe. Comnet AB Radonsanering.
Finns att köpa i vår webbshop
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB