För hög radonhalt i hus kan vara skadligt för hälsan. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning, och det beräknas att 500 personer per år bara i Sverige drabbas av lungcancer på grund av för hög radonhalt i bostaden.

Hur vet jag om jag har radon i mitt hus?
Det enda sättet att veta om du har radon i ditt hus är att mäta radonhalten. Du kan enkelt göra en ackrediterad långtidsmätning själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. 1. Beställ hem radonmätare 2. Placera ut dem 3. När mätperioden är slut skickar du tillbaka dosorna för analys 4. Efter cirka en vecka får du en mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller ej

Vilken radonhalt är för hög?
Riktvärdet för radon i inomhusluften i Sverige är 200 Bq/m3. Om radonhalten i ditt hus är högre än 200 Bq/m3 ska du vidta åtgärder för att sänka den.

Vad kan jag göra om jag har för hög radonhalt?
Det finns olika åtgärder du kan vidta för att sänka radonhalten i ditt hus. Vilka åtgärder som är lämpliga beror på orsaken till den höga radonhalten och på hur ditt hus är byggt. Exempel på lämpliga åtgärder kan exempelvis vara att förbättra ventilationen, täta eller isolera. Radon i hushållsvattnet kan tas bort genom att vattnet luftas innan det når bostaden.

Det är jätteviktigt att du vidtar åtgärder om du har för hög radonhalt i ditt hus. Att sänka radonhalten kan rädda ditt liv.

Så vad är en radonmätning? Radonmätning = kontroll av radonhalten i inomhusluften. En radonmätning utförs för att ta reda på hur hög radonhalten är i luften i en bostad eller byggnad. Radon är en osynlig och luktfri gas som kan orsaka lungcancer om den andas in i höga halter under lång tid.

Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning, och beräknas orsaka cirka 500 dödsfall per år bara i Sverige.

Det finns två huvudtyper av radonmätningar:

Långtidsmätning:
Denna typ av mätning pågår i minst två månader under eldningssäsongen och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde.
Korttidsmätning: Denna typ av mätning pågår i 2-7 dagar och ger en snabb indikation på radonhalten i en bostad.

Båda typerna av mätningar utförs med hjälp av radonmätare. Radonmätare placeras ut i bostaden eller byggnaden och samlar in luft under en viss tid. Luften analyseras sedan i ett laboratorium för att fastställa radonhalten.

När bör man göra en radonmätning?

Det är rekommenderat att göra en radonmätning i följande situationer:

 • Tio år sedan senaste mätningen: Kontrollera radonhalten om det gått mer än tio år sedan en radonmätning gjordes.
 • Renovering eller ombyggnation: Utför en radonmätning före och efter renovering eller ombyggnation.
 • Köp eller försäljning av bostad: Mät radonhalten vid köp eller försäljning av bostad.
 • Byte av ventilation/värme: Radonmätning krävs vid byte av ventilations- eller värmesystem.
 • Nybygge: Utför en radonmätning i nybyggda hus.
 • Misstanke om radon: Mät radonhalten om du misstänker att det finns radon i din bostad.

Vad ska man göra om man har en hög radonhalt?

Om du har en radonhalt som är högre än 200 Bq/m3 bör du vidta åtgärder för att sänka den. Det finns en rad olika åtgärder som kan vidtas, till exempel:

 • Förbättra ventilationen i bostaden.
 • Täta läckor i husgrunden och väggarna.
 • Installera en radonsug.

Det är väldigt viktigt att komma ihåg att radon är en osynlig och luktfri gas. Det enda sättet att ta reda på om du har radon i din bostad är att göra en mätning.

Hus med höga radonhalter kallas för radonhus. Radon är en osynlig och luktfri gas som kan vara farligt för hälsan. Den finns naturligt i marken och kan sippra in i hus genom otätheter i grunden. 

Hur vet man om man bor i ett radonhus?

Med en enkel radonmätning kan du ta reda på om du bor i ett radonhus. Att mäta radonhalten är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö.

Så här gör du en radonmätning:

 • Beställ radondosor: Du kan enkelt beställa radondosorna online och få dem levererade hem till dig.
 • Placera ut dosorna: Följ instruktionerna noggrant för att placera ut dosorna på rätt platser i ditt hem. 
 • Returnera dosorna: Efter mätperioden är slut, som vanligtvis är två månader, returnerar du dosorna för analys.
 • Få din mätrapport: Inom cirka en vecka får du en detaljerad rapport som visar radonhalten i ditt hem. 

Vilka risker finns med radon?

Radon är den vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Risken att få lungcancer av radon ökar med radonhalten i luften och hur länge du exponeras för den.

Vad kan man göra om man bor i ett radonhus?

Om du bor i ett radonhus finns det åtgärder du kan vidta för att sänka radonhalten, exempelvis att installera en radonsug. En radonsug suger ut radon från luften under huset och släpper ut den utomhus.

Andra åtgärder du kan vidta:

 • Täta otätheter i husgrunden
 • Se till att ventilationen i huset är bra

Källor till radon i hus:

 • Markradon: Den vanligaste källan. Radon finns naturligt i berggrunden och marken och kan sippra in i huset genom otätheter i grunden, särskilt i områden med radonrik mark.
 • Byggnadsmaterial: Vissa byggnadsmaterial som blåbetong (används inte längre i nybyggnation) och murtegel kan innehålla radon och avge det till inomhusluften.
 • Hushållsvatten: Radon finns i grundvatten och kan frigöras i luften vid användning av kranvatten, framförallt vid dusch och disk. Dock är mängden radon från vatten oftast låg jämfört med markradon.

Radon kan vara hälsofarligt men det finns åtgärder du kan vidta för att skydda dig och din familj. Genom att mäta radonhalten i ditt hem och vidta åtgärder för att sänka halten kan du minska risken att drabbas av sjukdom.Dags att mäta radon! Radonsäsongen är i full gång, och nu är det hög tid att beställa hem radondosor för mätning. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt utföra en långtidsmätning som ger ett pålitligt årsmedelvärde.

Radon och hälsorisker

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att mäta. I bostäder och offentliga byggnader är gränsvärdet för radonhalten 200 Bq/m³. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter ökar risken för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon omkring 500 fall av lungcancer varje år i Sverige och är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Det uppskattas att cirka 325 000 bostäder i Sverige har radonhalter som överstiger 200 Bq/m³.

Mäta radon

En långtidsmätning är den mest pålitliga metoden för att mäta radon på och ger ett tillförlitligt årsmedelvärde. Radonmätningen bör utföras under minst 60 dagar under eldningsäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Det är enkelt att genomföra mätningen själv. Beställ hem radondosor och placera ut dem enligt de medföljande instruktionerna. När mätperioden är över, skickar du tillbaka dosorna för analys. Inom cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

Radon kan finnas överallt, så det spelar ingen roll var du bor. Därför är det viktigt att genomföra en radonmätning oavsett din bostadsplats, för att säkerställa att du och din familj inte utsätts för förhöjda radonhalter. Det är viktigt att göra en radonmätning vid följande tillfällen:

– Vid husköp eller försäljning av en bostad.
– Efter om- eller tillbyggnation av din bostad.
– Efter förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet.
– Vid nybyggnation.
– Om det har gått mer än tio år sedan din senaste radonmätning.
– Om du misstänker att radon kan finnas i din bostad.

Åtgärder

Om mätningen visar att radonhalterna överstiger 200 Bq/m³ är det viktigt att vidta lämpliga åtgärder. Dessa åtgärder kan inkludera att öka luftomsättningen, täta eller isolera. Om radon finns i hushållsvattnet kan det behandlas genom luftning eller användning av kolfilter.

Beställ radonmätning nu!

Att göra en radon mätning i din bostad är avgörande för att säkerställa en hälsosam boendemiljö. Radonmätning i villor och radhus ska göras mellan oktober och april under minst två månader för ett säkert resultat. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en mätning själv. Beställ din radon mätning här!

Radon och risken för lungcancer

Det är viktigt att vara medveten om att radon både är osynligt och luktfritt vilket innebär att det enda sättet att upptäcka förhöjda radonhalter är genom att mäta. Långvarig exponering av förhöjda nivåer av radon ökar risken för att drabbas av lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon varje år omkring 500 fall av lungcancer i Sverige. Därför är det avgörande att regelbundet mäta radonhalten i ditt hem och vid behov vidta åtgärder.

Gränsvärde radon

I bostäder och offentliga lokaler gäller gränsvärdet 200 Bq/m³ som årsmedelvärde för radonhalten. Det innebär att om radonhalten överstiger detta värde, måste åtgärder vidtas för att minska exponeringen.

Så här utför du en radon mätning

Beställ hem radondosor avsedda för långtidsmätning, vilket är den mest pålitliga metoden för att mäta radon på och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. När du har fått hem dosorna placerar du ut dem enligt instruktionerna som följer med. När mätperioden är över skickar du tillbaka dosorna för analys. Inom ungefär en vecka får du en mätrapport som visar om du har förhöjda radonhalter eller inte. Om resultatet är okej har du bevis på en säker boendemiljö. Om radonhalten är högre än gränsvärdet ger vi dig gärna råd och tips på hur du kan sänka radonhalten.

Radon kan finnas i ditt hem utan att du är medveten om det. Om det har gått mer än tio år sedan din senaste radonmätning, eller om du har genomfört renoveringar eller ombyggnationer som kan ha påverkat radonhalten i inomhusluften, så rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att du genomför en ny radonmätning.

Att genomföra en radonmätning är det enda sättet att säkerställa att din boendemiljö är hälsosam och fri från radon. Beställ din radonmätning redan idag för att skydda dig och din familj!

Åtgärder

Om radonhalterna överstiger 200 Bq/m3 är det dags att agera. När radonhalten är förhöjd är det viktigt att hitta källan och vidta åtgärder. Det kan vara så enkelt som att förbättra ventilationen, täta eller isolera beroende på var radonet kommer ifrån. Om radon finns i hushållsvattnet kan problemet lösas genom att låta vattnet luftas innan det når bostaden.

Oavsett om radonet kommer från marken, byggnadsmaterial eller vattnet, finns vi här för att hjälpa dig hitta en långsiktig och anpassad lösning som är både trygg och effektiv för just ditt hus. Dessutom, utöver att förbättra hälsan, kan en sanering ofta öka värdet på bostaden.

Hur ofta ska man mäta radon i hus, vad kostar en radonmätning och hur går det till? Här rätar vi ut alla frågetecken gällande radonmätningar, kostader och hur radon kan komma in i huset.

Det enda sättet att ta reda på om en bostad har för höga radonhalter är att göra en radonmätning. Syftet med att göra en radonmätning är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 Bq/m3. Långvarig exponering av förhöjd halt av radon ökar risken att drabbas av lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. För tillförlitligt resultat och ett årsmedelvärde ska en radonmätning (långtidsmätning) göras under eldningssäsongen som varar från oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två månader. Med en korttidsmätning får du bara en indikation på om det finns ett radonproblem.

Radon gränsvärde

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten.

Radon i bostäder

Radon i våra bostäder kan komma från en eller flera av följande tre källor:

1. Från marken
2. Från byggmaterial
3. Från hushållsvattnet

Radon från marken är den vanligaste orsaken till radon i våra bostäder. Radon från marken åker in i bostaden med jordluft som sugs in genom olika otätheter i grundkonstruktionen.

Om det gått mer än tio år sen en radonmätning gjordes eller om du gjort renoveringar eller ombyggnationer som kan ha påverkat radonhalten i inomhusluften rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att en ny mätning görs. En radonmätning ska därför göras:

 • Om det har gått mer än tio år sedan en mätning gjordes senast
 • Efter en renovering eller ombyggnation
 • Vid köp- eller försäljning av bostad
 • Vid byte av ventilations- eller värmesystem
 • Om du tror att det finns radon i ditt hus

Så här gör du en radonmätning

1. Beställ radonmätare
2. Placera ut dosorna enligt anvisningarna du får med
3. Skicka tillbaka dosorna när mätperioden är slut
4. Efter cirka en vecka får du en mätrapport som visar om det finns förhöjd radonhalt eller inte

Kostad radonmätning

Radonmätning i hus/villa kostar 280 kronor per dosa inklusive moms. Korttidsmätning kostar 340 kronor per dosa inklusive moms.

Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en långtidsmätning i ditt hus själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. Beställ radonmätning här!

Blåbetong är ett byggnadsmaterial som innehåller radium. När radium sönderfaller bildas radon. Förutom radon avger även blåbetong gammastrålning. Höga radonhalter är farligt, så pass att det kan orsaka cancer. I Sverige räknar man med att cirka 500 människor per år drabbas av lungcancer på grund av radon.

Gränsvärde radon

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Referensnivån och gränsvärden talar om hur hög radonhalten som mest får vara i inomhusluft och vatten. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är gränsvärden för radon bindande. Det innebär att om de överskrids så är den som ansvarar för lokalen/byggnaden tvungen att vidta åtgärder. Radon kan komma in i våra bostäder från marken, från byggmaterial (blåbetong) och via hushållsvattnet.

Om blåbetong

Blåbetong (blå lättbetong) är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial. Materialet tillverkades och användes i både enfamiljshus och flerfamiljshus mellan 1929 och 1975. I småhus kan blåtbetong förekomma i väggar och ibland i bjälklag. I flerbostadshus kan blåtbetong förekomma i ytterväggar, icke bärande innerväggar, bärande innerväggar (dock inte så vanligt) och som värmeisolering på bjälklag.

Blåbetong

När blåbetong började användas visste man inte att det var farligt. Materialet är matt blå eller grå till färgen och har en struktur som liknar en torr tvättsvamp. I dag räknar man med att det finns omkring 400 000 bostäder i Sverige som innehåller blåbetong. Bara för att en bostad består av blåbetong betyder det inte automatiskt hög radonhalt. Men vid vissa förhållanden kan blåbetong i bostaden bidra till att radonhalten överskrider 200 Bq/m³ och på så sätt kan det vara hälsofarligt.

Blåbetong är inte farligt avfall

Privatpersoner kan lämna mindre mängder på återvinningscentraler. Vid större mängder ska man vända sig till avfallsentreprenörer för omhändertagande.

Radonmätning

Det enda sättet att att garantera en radonfri inomhusmiljö och upptäcka radon är att mäta. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Med en långtidsmätning får du ett tillförlitligt årsmedelvärde. Med en korttidsmätning får du en tydlig signal på om det finns ett radonproblem.

Radonhalter över 200 Bq/m3 ska åtgärdas

Om mätningen visar förhöjda halter av radon är nästa steg att ta reda på vad det beror på. En gammamätning kan då göras för att ta reda på om det kan vara på grund av blåbetong.

Blåbetong och gammastrålning

En expert på radon kan snabbt och enkelt mäta gammastrålning med hjälp av en gammamätare som hålls mot exempelvis en vägg eller golvet. På så sätt kan du få reda på hur mycket gammastrålning materialet avger och från det beräkna radonhalten. Genom att mäta gammastrålningen får du reda på om den förhöjda radonhalten beror på blåbetong. Om det är så kan man åtgärda problemet genom att exempelvis förbättra ventilationen, tapetsera med radontapet eller ta bort materialet för att minska radonhalten.

Radonsanering

Vid en radonbesiktning hjälper en besiktningsman dig med att få en klar bild av hur radonet kommer in för att kunna välja rätt åtgärder för en radonsanering. När du gjort radonbesiktningen, så behövs en radonsanering om det konstaterats att det finns radon i ditt hus.

Radonsanering pris

Priset skiljer sig åt beroende på hus och vad som behöver åtgärdas. En del åtgärder är dyrare än andra.

Mäta radon

Att göra en radonmätning är enkelt. Beställ hem radonmätare i vår shop. Placera ut dem och när mätperioden är slut skickar du tillbaka dosorna. Efter cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

Vad gäller vid radonmätning på arbetsplatsen? Det är alltid arbetsgivaren som bär ansvaret för arbetsmiljön. I det ansvaret ingår att känna till radonhalten. På jobbet ska man känna sig trygg och säker.

Radon på arbetsplatser regleras i strålskyddslagen (SFS 2018:396), strålskyddsförordningen (SFS 2018:506) samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) för radonexponering.

Radon – en hälsofara

Det har länge varit känt att inandning av radon är hälsofarligt. Långvarig exponering för radon ökar främst risken för lungcancer. I Sverige är radonexponering den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Strål­säker­hets­myndig­heten uppskattar att radon orsakar omkring 400-500 lungcancerfall varje år. Eftersom radon är hälsofarligt har Folkhälsomyndigheten beslutat att radonhalten inte bör överstiga 200 Bq/m3 i bostäder och allmänna lokaler.

Radonmätning på arbetsplatsen

Radonhalten på en arbetsplats ska mätas om ingen tidigare mätning finns eller om den senaste mätningen är mer än tio år gammal. Dessutom bör mätning utföras efter byggnadsåtgärder som kan påverka halten av radon. Åtgärder som kan påverka radonhalten är exempelvis de som berör värme, ventilation och vatten eller som har förorsakat håltagning i bottenplattan, källarväggar eller väggar i anslutning till ventilations- och hisschakt. Under radonmätningen ska verksamheten bedrivas som vanligt. Värdet ska spegla den tid arbetstagare vistas på arbetsplatsen.
Radonmätningen ska genomföras under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april). Mätning ska genomföras i två steg:
1. orienterande mätning (långtidsmätning med spårfilm (radonmätare), minst 60 dagar)
2. uppföljande mätning, om den orienterade mätningen visar att radonhalten överstiger gällande gräns- eller riktvärde bör man gå vidare med en uppföljande mätning (en korttidsmätning). Mätningen ska ske när arbete pågår.

Ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser

En ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser började gälla 1 oktober 2021. Den nya metodbeskrivningen ska förbättra möjligheterna att bestämma radonhalten på ett noggrant sätt och ersätter den befintliga från 2004.

Mätning av radonhalten (radon mätning)

I första hand ska en radonmätning utföras i form av en långtidsmätning. Med hjälp av resultat från mätningen kan årsmedelvärdet av radonhalten under arbetstid uppskattas för jämförelse med referensnivån. Om det inte är möjligt att göra en långtidsmätning kan en korttidsmätning eller momentan mätning göras för att bestämma radonhalt.  Den här typerna av mätning kan dock inte ligga till grund för att uppskatta ett årsmedelvärde. Exempel på situation är arbetsplatser där den tidsbegränsade arbetstiden är kortare än den tvåmånadersperiod som krävs för en långtidsmätning.

Radonmätningen ska planeras och utföras så att den blir så representativa som möjligt för arbetstagares vistelse på arbetsplatsen. Det är exempelvis viktigt att uppvärmning och ventilation är inställda som vanligt under själva mätperioden.

Vid förhöjda radonhalter ska arbetsgivaren vidta lämpliga åtgärder för att försöka minska halterna.
Efter en eventuell radonsanering (radonsänkande åtgärd) ska en ny långtidsmätning göras för att kontrollera åtgärdernas effekt. Om en långtidsmätning av radonhalt understiger referensnivån behöver ingen uppföljande mätning göras.

Att göra en radonmätning är enkelt

Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en radonmätning på arbetsplatsen själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. Beställ radonmätning här!

EcoQube är en intelligent, digital och prisvärd radonmätare med modern design. Med hjälp av patenterad radondetekteringsteknologi levererar EcoQube snabba, noggranna och pålitliga resultat i realtid för fortlöpande mätning och övervakning av radon. 

EcoQube är mer exakt än andra instrument som finns på marknaden för privatpersoner för hemmabruk och har fått flera utmärkelser, bland annat CES 2021 Innovation Awards Honoree och så finns den med på TIME:s lista över de bästa uppfinningarna 2021.

Med EcoQube-appen kan du enkelt följa och övervaka radonhalten i realtid för att säkerställa en bra och hälsosam miljö inomhus. Det första mätresultatet är tillgängligt redan efter 10 minuter efter påbörjad uppstart och ett tillförlitligt resultat har du på bara en timme. Detta betyder att om radonnivåerna ökar dramatiskt i ditt hem, kommer du att veta detta på timmar snarare än dagar, jämfört med andra radonmätare

EcoQube radonmätare

EcoQube är framtagen av det Silicon Valley-baserade företaget EcoSense. Ecosense är en innovatör inom radonmätningsbranschen. Deras intelligenta radonmätare integrerar en patenterad noggrann jonkammardetektionsteknik tillsammans med toppmodern analys- och bearbetningsmjukvara och kan därför leverera det första exakta mätresultatet på minuter istället för dagar. Ecosense har ett starkt engagemang för att göra radonmätning- och övervakningen enkel, exakt och snabb. Detta för att ge fler konsumenter möjlighet att leva säkert och hälsosamt. 

Ecosenses patenterade teknologi har testats både vid University of Michigan (Dept. of Nuclear Engineering and Radiological Science) och Kansas State University Radon Chamber. Resultaten från båda studierna visade att Ecosense radondetekteringsteknik presterade betydligt bättre än förväntat samtidigt som den visade prestanda jämförbar med förstklassiga detektorer av forskningskvalitet.

Beskrivning

 • Snabbt resultat – det första får du efter bara 10 minuter och ett tillförlitligt resultat har du inom en timme.
 • Lätt att använda och installera – idealisk för hemmabruk.
 • Noggrann och exakt – EcoQube radonmätare känner av 40 pulser per timme vid 50 Bq/m³, vilket är 30 gånger känsligare än branschstandard.
 • Ansluts enkelt via ditt Wi-Fi.
 • Alla resultat levereras direkt till din mobil.
 • Användarvänlig app (både till Android och iOS) 
 • Utmärkt att använda till uppföljande mätning efter genomförd åtgärd eller förändring i ventilationen.
 • Kompakt, enkel och modern design.

Specifikation

Sensor: Pulsjonkammare
Känslighet: 40 pulser per timme vid 50 Bq/m³
Precision: <+10% vid 400 Bq/m3 efter 10 timmar
Dataintervall: Var 10:e minut
Mätintervall: En gång per timme
Mätområde: 7 – 3700 Bq/m³
Anslutningsmöjligheter: Wi-Fi
Larm: Integrerat ljudlarm
Visuell indikator: 3-färgs LED på framsidan
Strömförsörjning: 5V, 1A extern strömadapter
Vikt: 110 g
Storlek i diameter: 65 mm x 65 mm x 80 mm

Radonmätaren EcoQube hittar du i vår butik.

 

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB