Vad är radonmätning? Radonmätning är när man mäter radonhalten i inomhusluften under en viss tidsperiod. Syftet är att ta reda på om det finns förhöjda radonhalter eller ej. Att utsättas för radon under lång tid ökar risken för att drabbas av lungcancer. Radon i inomhusluften orsakar cirka 400–500 fall av lungcancer varje år i Sverige och är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det ungefär 325 000 bostäder i Sverige där radonhalten överstiger referensnivån på 200 bq/m3.

För att erhålla ett pålitligt resultat och ett årsmedelvärde bör radonmätningen genomföras under eldningssäsongen, vilket sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Mätperioden ska vara minst två månader. En så kallad långtidsmätning. Radonmätningen ska göras under normala boendeförhållanden. Genom att använda mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt genomföra en radonmätning själv och få ett pålitligt årsmedelvärde. Så här gör du en radonmätning: 

  • Beställ radonmätare och få dem levererade hem till dig.
  • Placera ut dosorna enligt instruktionerna.
  • När mätperioden är avslutad, returneras dosorna för analys.
  • Inom ungefär en vecka kommer du att få en mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

Den vanligaste mätmetoden i Sverige för både lång- och korttidsmätningar är spårfilm. Denna metod ger ett medelvärde för hela mätperioden. Korttidsmätningar kan genomföras när som helst under året och används för att snabbt få en grov uppskattning av radonhalten, till exempel vid husköp. Korttidsmätningar är dock bara  rådgivande.

Om din radonmätning indikerar förhöjda radonhalter, är nästa steg att genomföra en radonbesiktning direkt på plats. Målet med besiktningen är att noggrant identifiera källorna till radon, vilket sedan leder till skräddarsydda åtgärdsförslag för att lösa problemet. Radon i bostäder kan komma från olika källor som marken, byggmaterial (blåbetong) och vattnet. 

Att genomföra en radonmätning är det enda sättet att säkerställa en miljö fri från radon. Beställ radonmätning här!

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB