Blåbetong – vad är det?

Blåbetong är det förkortade ordet för blå lättbetong och är ett alunskifferbaserat byggmaterial i form av gasbetong. Det har utnämnts till den största radonskällan bland våra byggnadsmaterial. Just namnet har uppkommit på grund av blåbetongens karaktär, då den ofta har en viss blåaktig nyans till färgen, men kan inte alltid bli identifierad med hjälp av detta. Om man upplever förhöjda radonhalter i sin bostad är det värt att kolla upp de byggmaterial som användes vid konstruktionen, speciellt om huset byggdes innan 80-talet. 

Blåbetong

Vad är blåbetong?

Blåbetong är ett ord som framförallt uppmärksammas vid köp av ny bostad. Det är något man som köpare, men även om man redan är inflyttad sedan länge, bör ha koll på eftersom det är en av grundorsakerna till förhöjda halter av radon. För höga radonhalter kan vara en hälsorisk för dig och din familj. Det har uppskattats av Strålsäkerhetsmyndigheten att årligen cirka 500 personer drabbas av lungcancer orsakat av förhöjda radonhalter. Därför kan det vara bra att undersöka bostadens byggmaterial för att identifiera eventuella problem.

Med Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer bör luften i inomhusmiljön inte överskrida 200 Bq/m³, vilket vid blåbetong kan orsaka halter över 1000 Bq/m³. Blåbetong kan även klassas i olika typer beroende på dess strålningsgrad och delas då in i låg-, medel- eller högstrålande. Desto högre klassad, desto mer farlig är den och detta kan tas reda på med hjälp av en gammamätare för att uppskatta strålningsklassen. Beroende på strålningsgraden kan man senare på bästa sätt bestämma de åtgärder som bör utföras för att lösa bostadens radonproblem. Exempelvis behövs inte särskilt drastiska åtgärder tas vid, som inbyggnad av ny ventilation, om strålningen av blåbetongen är tillräckligt låg (bortsätt från att det inte finns någon markradon).

BYGGNADSMATERIALET

Blåbetongens historia

Blåbetong är en produkt som tillverkats mellan 20- och 70-talet (1929-1975), i bland annat Yxhylt och på Öland. Materialet blev snabbt populärt inom byggindustrin eftersom det var enkelt att bygga med och lätt att producera. Bland annat användes blåbetong inom projekt för att bygga fastigheter inom miljonprogrammet. På grund av dess isoleringsegenskaper användes det stenbaserade byggmaterialet som murblock och isoleringsblock i mellanväggar. Innan det började användas som byggmaterial i 1929 kunde man se blåbetong i form av block, balkar och plattor, men inom sin storhetsperiod användes de främst som bjälklag men även i inner-och ytterväggar.

 

Blåbetong är ofta matt blå eller grå till färgen men kan skilja sig beroende på varifrån den härstammar, men brukar jämföras med en torr tvättsvamp. Eftersom alunskiffer användes vid tillverkningen av blåbetong, och detta har visat sig innehålla stora mängder radium vilket ger ifrån sig mycket radon kan det bli ett hälsoproblem för dig i din inomhusmiljö. Forskningsrapporter om skadan av detta byggmaterial kom ut på 70-talet och kort efter förbjöds dess användning. Misstänker du därför att din bostad har blåbetong, sannerligen om den byggdes mellan 1929 och enda in på 80-talet, bör du genomföra en undersökning.

Gammamätning för att identifiera blåbetong i hus

De flesta upptäcker blåbetongen som orsak till förhöjda radonhalter genom en radonmätning. Vid en radonmätning mäter du framförallt om radonet i din bostad överskrider 200 Bq/m³ och därmed blir en hälsorisk. Detta brukar utföras under vinterhalvåret med hjälp av spårfilmsdosor (1 oktober – 30 april) och bör pågå i minst två månader. Efter detta lämnas dosorna tillbaka och inom snarast får man ett resultat. Det är ofta eftre detta man tar reda på vad de eventuella förhöjda halterna kan bero på och då kan man genomföra en gammamätning för att ta reda på om det kan vara på grund av blåbetong. Misstänker man dock redan att det finns blåbetong i fastigheten (framförallt om huset byggdes mellan 1929–1975) kan man hoppa över radonmätningen och direkt mäta gammastrålningen.

 

Gammastrålningen mäts med hjälp av en gammamätare som man håller mot väggen. Det är en effektiv metod eftersom man får resultatet direkt och det är det lättaste sättet att avgöra om det är blåbetong men även dess strålningsgrad. En gammamätning bör alltid utföras vid misstanke av blåbetong eftersom det kan vara svårt att med blotta ögat avgöra dess existens och det är viktigt för att ta bort eventuella hälsorisker. Efter att gammamätningen har utförts kan man sedan bestämma den bästa åtgärden.

blåbetong gammamätning av byggmaterial

Åtgärder vid förhöjda radonhalter på grund av blåbetong

Det vanligaste att göra vid förhöjda radonhalter är öka luftomväxlinget i bostaden. Därför förbättras halterna vid lägre mängder snabbt genom att installera en bra ventilation eftersom det släpps in mer luft och radonet då späds ut mer på boytan. Åtgärden kan dock se annorlunda ut beroende på vilken typ och mängd blåbetong som finns. En radontapet som täter väggar med blåbetong är en annan lösning men känns ofta mer komplicerad på grund av kravet på att tapeten ska hållas hel. Detta betyder både i applicering men också att exempelvis spikar och skruvar inte får sättas in i väggen eftersom det försämrar dess funktion drastiskt.

 

Självfallet går det att genomföra en radonsanering för att bli av med all blåbetong men det är en dyr och mäktig insats som mestadels bara är värd att utföra vid extrema radonhalter eller en större renovering. Risken till hälsoproblem uppstår vid längre exponering av radonet eller om de höga radonhalterna inte åtgärdas.

Det vanligaste att göra vid förhöjda radonhalter är öka luftomväxlinget i bostaden. Därför förbättras halterna vid lägre mängder snabbt genom att installera en bra ventilation eftersom det släpps in mer luft och radonet då späds ut mer på boytan. Åtgärden kan dock se annorlunda ut beroende på vilken typ och mängd blåbetong som finns. En radontapet som täter väggar med blåbetong är en annan lösning men känns ofta mer komplicerad på grund av kravet på att tapeten ska hållas hel. Detta betyder både i applicering men också att exempelvis spikar och skruvar inte får sättas in i väggen eftersom det försämrar dess funktion drastiskt.

 

Självfallet går det att genomföra en radonsanering för att bli av med all blåbetong men det är en dyr och mäktig insats som mestadels bara är värd att utföra vid extrema radonhalter eller en större renovering. Risken till hälsoproblem uppstår vid längre exponering av radonet eller om de höga radonhalterna inte åtgärdas.