INTEGRITETSPOLICY OCH DATASKYDD

Den 25:e maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i hela EU. Den ersätter dessutom gamla svenska PUL (personuppgiftslagen).
ACATRAIN Radonmätning AB, nedan kallat bolaget, värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi uppmanar dig att läsa igenom vår integritetspolicy noggrant innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.
Denna integritetspolicy gäller våra kunder, leverantörer och övriga användare av bolagets tjänster.
Mer information om dataskyddsförordningen GDPR kan du läsa här.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

ACATRAIN Radonmätning AB (556929-5495), Runtunavägen 19, SE-125 40 Älvsjö är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Krypterade uppgifter och olika elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.
Vi samlar in information från dig när du besöker eller registrerar dig på våra webbplatser, loggar in på ditt konto, gör ett köp, lämna mätuppgifter (elektronisk, direkt eller via mail), kontaktar vår kundtjänst, prenumererar på nyhetsbrev, deltar i tävlingar, event eller utbildningar och/eller när du loggar ut.
Våra webbplatser är:
Https://www.radonmätning.se (hemsida och webbshop)
Https://www.radonlab.se (elektroniskt mätprotokoll)

Vilka typer av information samlar vi in?

När du besöker vår hemsida, genomför ett köp eller registrerar dig via ett formulär kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information.
Kontaktuppgifter vid beställning av varor eller tjänster
När du blir kund hos oss samlar vi in bl.a. följande kontaktuppgifter:

• Namn
• Faktura-/leveransadress,
• Företagsnamn
• E-postadress
• Telefonnummer
• Fritextinformation.

Vi sparar även data om vilka av våra tjänster eller varor du beställer.
Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.
Om beställning länkas till oss via en av vara partner eller kommun (t.ex återförsälare, radonsaneringsföretag, fastighetsförvaltningsbolag, etc.) så sparas även länkade företag som blir samtidigt rapportbeställare och får ta del av dina mätresultat.

Personuppgifter i mätprotokollet

(Https://www.radonlab.se)

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning (utgåva 1 juli 2013) för mätning av radon, krävs det att bostadsinnehavaren/ mätansvarig anger mätuppgifter samt intygar att instruktionerna har följts och att spårfilmsdosorna placerats enligt angivna instruktioner.
För insamling av mätuppgifterna använder vi ett elektroniskt mätprotokoll (https://www.radonlab.se).
Mätprotokollet omfattar alla uppgifter Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning kräver, såsom:

• Namn av mätansvarig person
• Namn, e-postadress och telefonnummer av boende
• Mätadress och fastighetsuppgifter
• Kontaktuppgifter av rapportbeställaren (eventuell tredje man, t.ex återförsäljare eller kommun)

Kundservice

När du kontaktar vår kundservice samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

När behandlar vi personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar data:

• Som du själv lämnar när du blir kund hos oss
• Som du uppger i mätrapporten
• Som skapas när du tar kontakt med oss
• Som samlas in genom att våra webbsidor använder cookies.

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

• Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
• Förbättra vår hemsida
• Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
• Kontakta dig via e-post
• Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning
• För att bearbeta dina beställningar, leveranser
• För att kontakta dig vid eventuella problem
• För att hantera reklamationer och kundserviceärenden
• För att kunna fullgöra bolagets rättsliga förpliktelser
• För att skicka marknadsföringserbjudanden
• För att skicka enkäter och marknadsundersökningar

Användning av information

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen (GDPR), en så kallad rättslig grund.
Det förutsätter

• att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
• att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig.
• behandling får även ske efter en intresseavvägning eller med ditt samtycke.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra varor och tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad din data användas till och vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Behandling av dina personuppgifter och rättslig grund

Tillhandhållande av varor och tjänster

Vi behandlar personuppgifter:

• för att identifiera dig som kund
• för att hantera och leverera de varor och tjänster du beställde
• Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder och hur du använder dem.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Kundservice

Vi kan använda personuppgifter för att kunna ge dig bättre hjälp (t.ex frågor om mätrapporten, radonmätning, radonsanering, etc.).
Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information såsom t.ex utskick av mätrapport, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra varor och tjänster.

Rättslig grund: Samtycke och intresseavvägning.

Utveckling av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att utveckla processer och vår verksamhet samt våra produkter och tjänster. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analys.

Rättslig grund: Samtycke och intresseavvägning.

Informationssäkerhet

Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster, för att förhindra eller upptäcker olika typer av

• olaglig användning
• missbruk
• intrångsförsök
• användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra och upptäcka

• bedrägerier
• virusattacker
• spridning av skadlig kod
• m.m.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.
Insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi behöver i så fall neka dig aktiviteten, t.ex. köpet av tjänster och produkter samt kundservice.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Detta innebär att vi normalt sparar kunduppgifter i maximalt fyra år efter det att mätresultatet har skickats till dig. Europäiska ackrediteringsorgan kräver att uppgifterna sparas i fyra år.
Vi sparar dock uppgifter som behövs för bokföring i upp till åtta år.

E-handelssäkerhet

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på webbplatsen radonmätning.se och radonlab.se. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning, lämna mätrapporten till återförsäljare eller kommunen.

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.
Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.
Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

Underleverantörer

För att kunna leverera våra varor och tjänster anlitar vi underleverantörer. Det innebär att även dessa behöver tillgång till dina personuppgifter. Våra underleverantörer får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten och användningen skall alltid ske på de villkor som vi anger.

Partner

Vi kan komma att överföra din information till utvalda tredje parter (t.ex företag eller kommun som du har beställd våra varor eller tjänster genom. Då anses även företaget och kommunen som rapportbeställare).
Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Myndigheter

Vi är skyldiga att enligt gällande lagstiftning och på grund av myndighetsbeslut, lämna dina personuppgifter enligt begäran eller beslutet – exempelvis Polisen.

Övrigt

Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut dina uppgifter till företag, organisationer eller personer utanför ACATRAIN Radonmätning AB.

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. ACATRAIN Radonmätning AB skyddar dessutom dina uppgifter offline. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Dina rättigheter

Det är viktigt för oss att du känner till dina rättigheter och förstår hur vi samlar in, använder och behandlar alla dina personuppgifter.
Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade. Lagstadgade krav på personuppgifter kan inte raderas.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig.
Vi ska besvara dina önskemål inom en månad.

Rätt till begäran om rättelse av dina personuppgifter

Vi ansvarar för att personuppgifterna vi behandlar är korrekta.
Om dessa uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade.

Rätt till begäran om radering av dina personuppgifter

Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade. Lagstadgade krav på personuppgifter kan inte raderas.
Om personuppgifter raderas kommer vi, så långt som rimligen möjligt, att underrätta dem som vi har lämnat ut personuppgifter om dig till om att denna radering har ägt rum. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Om data behandlas för direktmarknadsföring har du en ovillkorlig rätt att begära att behandlingen upphör.

Rätt till tillfällig begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter.

• När du anser att dina personuppgifter inte är korrekta och har begärt justering/komplettering
• Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig
• När du har invänt mot behandling i väntan på kontroll av huruvida ACATRAINS berättigade skäl väger tyngre än ditt berättigade skäl.

När begränsningen upphör ska du informeras om detta.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss. Detta gäller endast i de fall då du samtyckt till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla avtalade tjänster till dig. Däremot har du inte rätt att portera dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Anmälan av klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra webbsidor använder cookies. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller textinformation. Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011, skall alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till användandet av dessa.

Vi använder två typer av cookies:

Sessionscookies: Under tiden besökaren är inne och surfar på en webbsida, skickas den här typen av cookie mellan besökarens dator och servern för att kunna koppla information, som till exempel vilka förinställningar besökaren har valt på webbsidan. Sessionscookies lagras inte permanent på besökarens dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Permanenta cookies: Permanenta cookies sparas i en fil på din dator under en begränsad tid. De används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren.
Vissa permanenta cookies är så kallade tredjepartscookies (cookies som sätts av tredje part) från t.ex analysverktyg (Google analytics) vi använder för att kunna förbättra våra tjänster, samt för viss typ av marknadsföring. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med en person. Vi sparar ingen personlig information via cookies, och information om besökaren kan inte spåras av ACATRAIN Radonmätning AB via cookies. En Cookie kan inte starta program.
En tredjepartscookie sätts även av det sociala mediet vilket innebär att informationen endast kan ses och administreras av det sociala mediet. Exempel på företag som använder tredjepartscookies är t.ex Twitter, Facebook, etc.
Vi använder Youtube, Facebook, Instagram och Google+ som kanal. De använder sig av cookies.

Blockera alla cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i hjälp-menyn i webbläsaren.

Mer information om cookies

Mer information om cookies och hur du undviker dem finns att tillgå på Post- och Telestyrelsens webbplats, www.pts.se och på www.minacookies.se.

Avsluta prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande eller skicka direkt ett e-mail till oss.

Samtycke

Genom att använda våra webbplatser

Https://www.radonmätning.se (hemsidan och webbshop)
Https://www.radonlab.se (elektroniskt mätprotokoll)

godkänner du vår integritetspolicy.
Integritetspolicyn kan komma att uppdateras och vi meddelar i så fall detta på radonmätning.se/integritetspolicy.

KONTAKTUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig

ACATRAIN Radonmätning AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas i verksamheten, på våra webbplatser radonmätning.se (hemsida och webbshop) och radonlab.se (elektroniskt mätprotokoll).
Vi bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

ACATRAIN Radonmätning AB (556929-5495)
Personuppgiftsansvarig
Runtunavägen 19
SE-125 40 Älvsjö
Telefon: 070-77 88 337

Kontakt för att utöva dina rättigheter

Ändra godkännande av hur vi hanterar personuppgifter.
Du kan återkalla dina samtycken genom att ringa vår kundservice.
Telefon: 070-77 88 337

Om du inte vill ha direktmarknadsföring från oss

Om du inte vill att vi kontaktar dig för direktmarknadsföring av våra varår och tjänster kan du kontakta oss genom att ringa kundservice Telefon: 070-77 88 337. Du kan även meddela oss via e-mail.

Begära registerutdrag

Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om de personuppgifter vi har om dig.
Vi ska besvara dina önskemål inom en månad. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas av den sökande samt innehålla uppgift om namn, personnummer och adress. Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit.

Skicka begäran till:
ACATRAIN Radonmätning AB
Runtunavägen 19
SE-125 40 Älvsjö

Rätt att begära rättelse, radering eller invända mot behandling av personuppgifter

Begäran görs genom att ringa kundservice, telefon: 070-77 88 337 eller mejla

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB