BECQUEREL

Becquerel (förkortat Bq) är måttenheten för radioaktivt sönderfall. En becquerel (Bq) är en enhet för att mäta aktiviteten hos en radioaktiv källa. Den definieras som ett sönderfall per sekund (1 Bq = 1 sönderfall per sekund). Becquerel namngavs efter den franske fysikern Henri Becquerel. Enheten ersatte den tidigare enheten curie.

Att använda becquerel som enhet gör det enklare att mäta och jämföra radioaktiviteten. Det är viktigt inom en rad olika områden som till exempelvis medicin, industri, kärnkraft och miljö.

Becquerel

Radioaktivitet

Radioaktivitet är en naturlig process där atomkärnor genomgår förändringar och frigör energi i form av strålning. Denna strålning kan vara i form av partiklar (som alfa- och beta-partiklar) eller elektromagnetisk strålning (som gammastrålning). Den har en bred användning inom bland annat vetenskap, medicin och inom industrin. Alfastrålning består av alfa-partiklar, som är tunga och relativt stora. Betastrålning består av beta-partiklar, som är mindre än alfa-partiklar. Gammastrålning är elektromagnetisk strålning med hög energi, liknande röntgenstrålning. Höga nivåer av exponering för radioaktiv strålning kan skada celler och vävnader i kroppen vilket kan öka risken för cancer och andra hälsoproblem.

Becquerel och radon

Radon och radioaktivitet

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium bryts ner. Den är både färg- och luktlös vilket gör den omöjlig att upptäcka utan mätning. Radon kan tränga in i byggnader via bland annat marken och nå så höga halter att det blir hälsofarligt. När radon och dess sönderfallsprodukter andas in kan det skada lungvävnaden och öka risken för att drabbas av lungcancer. Det är viktigt att mäta radonhalterna i inomhusmiljön och vidta åtgärder om nivåerna är för höga. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon årligen omkring 500 fall av lungcancer i Sverige.

Radonmätningar

Becquerel och radon

Både Becquerel och radon är kopplade till radioaktivitet. Becquerel används för att mäta radioaktiva ämnen, inklusive radon. För att mäta radonnivåer i inomhusluften används dosor och mätenheter som är kalibrerade i Becquerel per kubikmeter (Bq/m³). Genom att mäta radioaktiviteten av radon kan man bedöma om halterna är för höga och behöver åtgärdas.

Radonmätning i Becquerel (Bq/m³)

Radonmätare är enheter som används för att mäta halterna av radon inomhus. Mätningen anges vanligtvis i enheten becquerel per kubikmeter (Bq/m³). Becquerel är den grundläggande enheten för att mäta radioaktivitet, och den representerar ett sönderfall per sekund. Per kubikmeter (m³) syftar på volymen av luft i en specifik miljö, vanligtvis inomhusmiljön. Radonhalten mäts i relation till mängden luft, och detta hjälper till att ge en rättvis bild.
I bostäder och offentliga lokaler gäller gränsvärdet 200 Bq/m³ som årsmedelvärde för radonhalten. Det innebär att om radonhalten överstiger värdet måste åtgärder vidtas för att minska halten. Radonmätare som mäter i Bq/m³ är viktiga verktyg för att övervaka och mäta radonhalten i inomhusmiljön. De spelar en avgörande roll för att säkerställa en sund och hälsosam inomhusmiljö.

Tolka radonmätning

Radon gränsvärden

Boverket, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket, i samråd med bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten, har fastställt referensnivåer och gränsvärden.
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB