• Radon finns överallt

  Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller från hushållsvattnet.

  radonkällor
 • Det är enkelt att göra en ackrediterad radonmätning själv!

  Spårfilm är den vanligaste och billigaste mätmetoden.

  Beställ en snabbmätning
  ACKREDITERAD RADONMÄTNING
 • eller få hjälp av proffs

  Med radonmätning, besiktning, läcksökning och radonsanering.

  Hjälp!
  Radonkonsult

RADONMÄTNING I HUS SAMT FLERBOSTÄDER

Radonmätning i hus, flerbostadshus, arbetsplatser är det enda sättet att garantera en radonsäker boendemiljö. Vi hjälper dig mäta radonhalten tryggt och kostnadseffektivt. Med våra mätpaket kan du enkelt själv göra en långtidsmätning och säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde. Med en kortidsmätning från oss får du en tydlig indikation om det finns ett radonproblem. Självklart gör vi också hembesök för att säkra en radonfri inomhusluft.

Läs mer nedan eller gå direkt till vår butik.

NÄR SKA MAN GENOMFÖRA RADONMÄTNINGAR I HUS?

ico-sell

VID KÖP ELLER FÖRSÄLJNING AV BOSTAD 

Köparen har vid köp av hus eller bostadsrätt ansvaret för att kontrollera att inga uppenbara fel finns i bostaden, t.ex. förhöjda radonvärden. Radon anses inte vara ett dolt fel.
Säljaren har en skyldighet att upplysa om alla genomförda radonmätningar.
Mäklaren har en skyldighet att informera sig om eventuella radonmätningar och har upplysningsplikt gentemot köparen.

ico-build

VID OMBYGGNATION

När du renoverar, bygger om eller till, är det alltid bra att kontrollera radonhalten i luften innan samt efter genomfört arbete. Genom förändring i husets konstruktion är det möjligt att mer radonhaltig markluft kan komma in eller att husets luftomväxling försämras, t ex. genom nya tätare fönster.

ico-vent

VID BYTE AV VENTILATIONSYSTEM

Om du har förändrat husets ventilation är det viktig att radonmätningen i ditt hus görs på nytt. Det är lätt att göra fel. Om undertrycket i huset ökar kan mycket mer radonhaltig luft komma in i huset än förut.

ico-think

OM DU TROR ATT DET FINNS RADON I DITT HUS

Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige. Vet DU vad du och dina barn andas in?
Radonmätning med spårfilmdosor är den vanligaste mätmetoden i Sverige! Det är enkelt att mäta själv.

Radonmätningens vikt i ditt hus

Det är fler svenskar som avlider på grund av förhöjda halter av radon i inomhusluften än av trafikolyckor. Drygt 325.000 av landets bostäder har förhöjda radonhalter enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. En radonmätning avslöjar om din fastighet är på rätt sida av gränsvärdet på 200 Bq/m3 inomhusluft. Det är den osynliga, luktfria och radioaktiva gasen Radon-222 som är boven i dramat och orsakar näst efter rökning flest lungcancerfall i Sverige. Naturvårdsverket anser att alla småhus, samt lägenheter byggda med blåbetong eller belägna i bottenplan skall radonmätas. Fram till idag har allt för få bostäder fått radonhalten undersökt. Takten på antalet utförda radonmätningar behöver ökas, skriver man i de miljömål som beslutats för Sverige.
En radonmätning klargör om du har ett radonproblem. Blir svaret godkänt, har du ett kvitto på en sund boendemiljö att visa upp vid en eventuell försäljning. Skulle det visa sig att du har radonnivåer över gränsvärdet står vi gärna till tjänst med rådgivning som syftar till att få ned radonhalten under årsmedelvärdet.
Då inget hus är det andra likt kan du inte dra slutsatser från din grannes radonmätning. Blåbetong i konstruktionen, inläckage av markradon från en trasig bottenplatta eller radon i dricksvattnet är några av de orsaker som gör att just ditt hus eller lägenhet kan ha ett radonproblem. Efter en större ombyggnad eller förändring av ventilationssystemet rekommenderar vi alltid en ny radonmätning.

Därför skall du anlita Acatrain Radonmätning AB

 • Certifierad

  Alla våra besiktningsmän är certifierade av Strålsäkerhetsmyndigheten

 • Försäljningsmätning

  Vår kompetens är stor inom försäljningsmätning

 • Kostnader

  Våra mätpaket är kompletta, inga dolda kostnader

 • Omedelbar analys

  Vi har realtidsmätare för omedelbar analys av din radonhalt

 • Ledande laboratorium

  Vårt laboratorium är ett av Europas ledande inom radonanalys

Det är enkelt att använda våra mätpaket!

Bor du i småhus gör du din radonmätning själv utan problem. Du kontrollerar vanligtvis vardagsrummet och ett av sovrummen. All information du behöver hittar du i vår butik. Ett flerbostadshus är precis lika enkelt att mäta själv, men vi står självklart gärna till tjänst med att placera ut och hämta in mätdosorna och redovisar sedan resultatet.

KOLLA HÄR

MÄTMETODER

Så här gör du en långtidsmätning

Avsikten med en långtidsmätning är att under normala boendeförhållanden avgöra om du och din familj exponeras för skadliga radonnivåer. Du skall inte ändra på något under mätperioden, utan leva precis som vanligt under tiden du gör en radonmätning. Planerar du större ombyggnader skall du vänta med radonmätningen tills dessa är klara. Har du frågor om detta tveka inte att kontakta oss.
Du beställer enkelt ett paket för radonmätning i villa i vår butik.
Själva mätperioden skall vara minst sextio dagar för att du skall få ett tillförlitligt snittvärde. Radonhalterna varierar nämligen under dygnet och från dag till dag. Radonmätningen skall göras någon gång mellan oktober till april, den period man kallar för eldningssäsongen.
När du beställt ett av våra mätpaket kommer du inom ett par dagar att få hem dina spårfilmsdosor tillsammans med instruktioner och ett svarskuvert. Hur många dosor du beställer beror på storleken på bostaden. Varje våningsplan måste få minst en dosa och helst också varje rum i källaren, eftersom det då blir lättare att spåra var markradon tar sig in.
När du genomfört din långtidsmätning samlar du in mätdosorna och fyller i det bifogade mätprotokollet, skriver sedan under och skickar in till oss. Du kommer då att ha ett tillförlitligt årsmedelvärde för mängden radon i inomhusluften. En radonmätning som uppfyller alla de krav våra myndigheter ställer.

Korttidsmätning – när du skall köpa eller sälja

Förhöjd radonhalt i inomhusluften räknas inte som ett dolt fel, det är därför viktigt att köparen fullgör sin undersökningsplikt. Saknas det uppgifter om radonhalten finns det möjlighet att förhållandevis snabbt skapa sig en bild av läget i objektet. Man gör då en rådgivande korttidsmätning. Radonmätningen utförs med en annan sorts dosor än vid en långtidsmätning, och tar bara sju till tio dagar. Med en sådan korttidsmätning får parterna ett underlag som visar om det eventuellt kan tillkomma kostnader för en radonsanering. Du beställer enkelt ett paket för korttidsmätning i vår butik.

Gammastrålning från blåbetong

Från 1929 och fram till mitten av 70-talet byggdes många villor och hyreshus med lättbetong framställt av radioaktivt alunskiffer, så kallad blåbetong.
Misstänker du att det finns blåbetong i en huskonstruktion, kan vi komma ut till dig och snabbt avgöra om så är fallet. Byggnadsmaterialet avger inte bara radongas, utan även gammastrålning, vilket gör det lätt att identifiera. Vår personal gör då en radonmätning med en gammamätare. Vi fastställer sedan omfattningen av radioaktivt byggnadsmaterial och strålningsnivån. Genom att väga samman detta med luftväxlingen kan vi komma med förslag på vad som krävs för att din bostad skall komma under gränsvärdet för mängden radongas i inomhusluften.
Ofta räcker det med att öka luftcirkulationen för att få ned radonmängden. För att göra en tillförlitlig bedömning av inomhusluften rekommenderar vi alltid en kompletterande långtidsmätning som du kan beställa i vår butik.

Sniffmätning av radon

ACATRAIN Radonmätning kan med hjälp av det mycket tillförlitliga mätinstrumentet RAD 7 identifiera var någonstans markradon läcker in i din bostad. Ofta är det otäta rörgenomföringar eller inspektionsluckor som orsakar förhöjda radonhalter. Sniffmätning ger också besked om hur radonhalten förändras vid justeringar av ventilationssystemet i en bostad. Den här är typen av radonmätning är ett viktigt verktyg vid en radonsanering.

Elektronisk korttidsmätning

När det är av olika anledningar krävs ett snabbt besked om en fastighet har förhöjda radonvärden tillhandahåller vi elektronisk korttidsmätning. Vi placerar då ut mätinstrument och kan inom 48 timmar ge dig ett svar på om det finns radon i luften. En sådan här radonmätning ersätter inte en långtidsmätning, utan får ses som en fingervisning om radonstatus i bostaden.

Att tänka på vid en villaförsäljning

 • Köparen

  Köparen har ett undersökningsansvar  och bör kontrollera förhöjda radonvärden. Radon klassas inte som ett dolt fel.

 • Säljaren

  Säljaren skall informera om alla genomförda radonmätningar.

 • Mäklaren

  Mäklaren skall fråga säljaren om radonmätningar och har en upplysningsplikt.

Att tolka en radonmätning

Kanske du sitter med ett villaprospekt som innehåller ett mätprotokoll från en radonmätning gjord på säljarens uppdrag. Kanske är det en korttidsmätning? Eller så är den gjord utanför eldningsperioden? Eller så är den gjord före en större ombyggnad? Flera faktorer måste ofta vägas in för att avgöra om en rapport överhuvudtaget är relevant. Korttidsmätningar är bara rådgivande och skall tolkas med största försiktigt. En sådan behöver kompletteras med en långtidsmätning för att du säkert skall veta tillståndet i din bostad. Beror den förhöjda radonhalten på byggnadsmaterial eller inläckande markradon. Kanske det är en kombination av båda delarna? Var har man placerat mätdosorna? Hur många? Har du frågor om hur du skall tolka en radonmätning får du gärna kontakta oss.

Så löser vi ditt radonproblem

Skulle din radonmätning visa att bostaden har radonhalter över gränsvärdet är nästa steg en radonbesiktning. Vi kan hjälpa dig att boka en konsult i det område du bor i. En sådan besiktning syftar till att ta fram ett underlag för en radonsanering, där det ofta räcker med förbättrad ventilation. Är problemet inläckande markradon är huset otätt. Luft från den radonhaltiga marken under huset letar sig då in genom sprickor i husets grund, inspektionsluckor och rörgenomföringar. Det beror på att det finns ett undertryck i fastigheten. När så är fallet försöker man täta huset. Ofta kombineras detta med en radonsug, en mycket effektiv metod för att sänka halten av markradon. Det tredje och sista steget är att installera ett ventilationssystem, en i sammanhanget större investering som vi ofta kan jobba runt för att undvika onödigt kostsamma lösningar. ACATRAIN Radonmätningas målsättning är alltid största möjliga kundnytta.
Det sista steget är en radonmätning. En långtidsmätning för att konstatera att din bostad har en sund inomhusluft med en radonhalt klart under gränsvärdet.

Radonmätning av hyreshus

En hyresvärd ansvarar för att radonhalten inte överstiger gränsvärdet på 200Bq/m3 luft. Tänk på att minst tjugo procent av lägenheterna i en huskropp måste radonmätas för att den skall vara tillförlitlig. Dessutom minst en lägenhet per plan, samt alla lägenheter som har markkontakt. Finns det blåbetong i konstruktionen är en radonmätning av alla lägenheter obligatorisk. Även lägenheter som angränsar till hiss- och ventilationsschakt och andra öppningar som löper på höjden genom huskroppen skall mätas. Radonmätningen skall göras under eldningssäsongen (1/10-30/4) och under minst 2 månader för att man skall få fram ett årsmedelvärde. När mätningen är över samlar du in mätdosorna och anger slutdatumet i mätprotokollet. Sedan är det bara att för dig att intyga att mätningen genomförts enligt instruktionerna och skicka in tillsammans med mätdosorna. Ett par veckor senare har du svaren.

Komihåglista för hyresfastigheter:

 • Varje lägenhet som mäts skall ha ett eget mätpaket

  Köparen har ett undersökningsansvar  och bör kontrollera förhöjda radonvärden. Radon klassas inte som ett dolt fel.

 • Ett mätpaket innehåller två spårfilmdosor

  Säljaren skall informera om alla genomförda radonmätningar.

 • Samtliga källarrum, källargångar och trapphus bör radonmätas för att vi skall kunna spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig

  Mäklaren skall fråga säljaren om radonmätningar och har en upplysningsplikt.

Markradon den vanligaste orsaken

Marken innehåller alltid höga radonhalter. Normalt är radonhalten där någonstans mellan 5000 och 200000 Bq/m3. Gränsvärdet inomhus är som vi nämnt, 200 Bq/m3. Källare och rum i markplan har självklart alltid en större exponering, men det finns exempel där felaktiga ventilationssystem orsakat mycket höga halter av radongas högre upp i ett hus. När luftrycket inomhus är lägre än det under huset sugs radonhaltig luft in i huskroppen. Är marken samtidigt full av små sprickor och grunden glipar, är det en stor risk för mycket höga radonhalter. Nivåer på 40 000 Bq/m3 har ibland uppmätts. Är det låga nivåer kan en tätning av grunden räcka. Men vanligen krävs det i kombination med en radonsug i bottenplattan.

Radonhaltigt vatten

Har du kommunalt vatten kan du sluta läsa här, eftersom detta alltid renas från radon. Det här gäller bara fastigheter med borrad brunn. Ungefär åtta procent av dessa uppskattas ha förhöjda halter. När radonhaltigt vatten avdunstar inomhus avgår en stor del av radonet till luften, problemet åtgärdas enkelt med en radonavskiljare. Med en sådan når du 99 procent rening från radioaktiv gas.

ico-heart

Vet du vad du och dina barn andas in?
Det är enkelt att göra en radonmätning själv!