RADON GRÄNSVÄRDE

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål (offentliga byggnader) gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. 

Det är viktigt att komma ihåg att radon är en osynlig gas som kan vara hälsofarlig. Om du är orolig för radon i din bostad bör du mäta radonhalten och vidta åtgärder för att sänka radonhalten om den är för hög. Berörda myndigheter som Boverket, Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket, i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten, har gemensamt fastställt referensnivån och de gränsvärden som gäller. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta!
Radon gränsvärde

Om radon

Radon är en osynlig, luktfri, smaklös och radioaktiv gas som bara kan upptäckas genom mätning. Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer. Det uppskattas att cirka 325 000 bostäder i Sverige har en radonhalt som överskrider den fastställda nivån på 200 bq/m3. I Sverige är radon i inomhusluften den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning vilket genererar ungefär 400-500 fall av lungcancer varje år. Världshälsoorganisationen (WHO) har satt en lägre gräns för radon i bostäder än Sverige. WHO:s rekommendation är 100 Bq/m3, medan Sveriges riktvärde är 200 Bq/m3. Radon finns i varierande halter över hela världen, men vissa länder har särskilt höga nivåer på grund av de geologiska förhållandena.

Tolka radonmätning

Rikt- och gränsvärden för radon och gammastrålning

De fastställda gränsvärdena för radon är bindande. När dessa gränsvärden överskrids, åligger det den ansvariga för byggnaden eller arbetsplatsen att vidta nödvändiga åtgärder för att sänka halterna. Om radonhalten i en bostad eller på en arbetsplats överskrider gränsvärdet innebär det att det finns en förhöjd risk för att drabbas av lungcancer. Ju högre radonhalt, desto högre risk.

Radonmätning över 200 Bq/m³

Åtgärder vid halter över referensnivån

Halter över referensnivån bör åtgärdas. Om radonhalten överskrider de fastställda riktvärdena eller gränsvärdena bör en utredning (radonbesiktning) genomföras för att identifiera orsaken. Målet är att fastställa vilka saneringsåtgärder som behövs för att lösa problemet (radonsanering). Du har möjlighet att dra av kostnader för radonsanering genom rotavdrag (skatteavdrag). För ytterligare detaljer och information angående rotavdrag, besök Skatteverkets webbplats.

Markradon är den vanligaste källan till radon i våra byggnader och bostäder. Om grunden inte är tillräckligt tät kan den radonhaltiga markluften sugas in i huset, vilket kan leda till ohälsosamt höga radonhalter.

Radonutredning och läcksökning

Radonbesiktning

Om man upptäcker förhöjda radonhalter efter en radonmätning bör en radonbesiktning utföras som en nästa åtgärd. Att genomföra en radonbesiktning är en enkel process som utförs direkt hemma på plats. Målet med denna besiktning är att klargöra vilka åtgärder som behövs för att lösa problemet. Vid besiktningen hjälper en besiktningsman dig med att få en klar bild av hur radonet kommer in och hur det kan tas bort.

Ventilation radonbesiktning

Radonsanering

Efter radonmätning och radonbesiktning, blir nästa steg att överväga radonsanering. Beroende på källan finns det olika metoder för radonsanering. För radon som kommer från byggmaterial, krävs ökad luftomsättning genom installation eller förbättring av ventilationssystemet. Vid radon i hushållsvattnet måste vattnet luftas innan det når bostaden. För att hantera radon som tränger in från marken kan sanering utföras genom användning av radonsug, radonbrunnar eller tätningar.

Radonmätning

För att få pålitliga resultat och ett årsmedelvärde är det bäst att göra radonmätning under eldningssäsongen, från 1 oktober till 30 april och helst i minst två månader. Användning av spårfilmsdosor för långtidsmätningar är det säkraste sättet att mäta radon och ger dig en tillförlitlig bild över årsmedelvärdet. Med mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan du enkelt genomföra en ackrediterad långtidsmätning helt på egen hand.

Om du behöver snabba resultat på kort tid kan du välja en korttidsmätning. Tänk på att en korttidsmätning endast ger rådgivande information, men det är ett bra alternativ vid tillfällen som husköp eller efter genomförda åtgärder. Radonhalten varierar dagligen och med årstiderna på grund av temperatur, vind, ventilation och hur du vädrar. Därför är det klokt att mäta över en längre period för att få ett pålitligt årsmedelvärde. Ju längre tid du mäter, desto mer exakta och tillförlitliga blir resultaten.

Det enda sättet att upptäcka höga halter av radon är genom att göra en radonmätning. Vi står till din tjänst när det kommer till radonmätningar, oavsett om det är i bostäder, flerbostadshus, skolor, förskolor eller arbetsplatser. Dessutom tillhandahåller vi tjänster som radonbesiktning, radonsanering, radonutredning och läcksökning. För att erhålla ett årsmedelvärde krävs en långtidsmätning som ska pågå under minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april. Om tidsbegränsningar förhindrar en långtidsmätning (till exempel vid husköp), rekommenderas en rådgivande korttidsmätning som ett alternativ.

Vanliga frågor och svar radon gränsvärde

Radon gränsvärde
Vilket radon gränsvärde är farligt?

Det rekommenderade gränsvärdet för radonhalten i inomhusluften är 200 Bq/m3. Överskrids detta värde kan det utgöra en risk för människors hälsa. Vid 800 Bq/m3 ökar risken för lungcancer med 128 procent enligt Strålskyddsmyndigheten.

Radon lungcancer
Hur farligt är radon?

Långvarig exponering av för höga halter av radon ökar risken för att drabbas av lungcancer. Radonhalten i bostäder och allmänna lokaler bör inte överstiga 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter).

Radon i hus
Hur vet man om ett hus har radon?

Det enda sättet att upptäcka radon är genom mätning. För ett tillförlitligt resultat och för att få fram ett årsmedelvärde ska radonmätningen göras under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april), under minst två månader.

Radonsanering
Behöver man åtgärda radon?

Ja, det är viktigt att du får hjälp med att identifiera orsaken till problemet för att kunna sätta in rätt åtgärder för att få bukt med problemet. Att exponeras för förhöjda halter av radon under en längre tid kan vara farligt för hälsan, eftersom det kan öka risken för lungcancer.

Radonmätning krav
Vad är normalt radon gränsvärde?
I bostäder och lokaler avsedda för allmänna ändamål (offentliga byggnader) är riktvärdet för radonhalten 200 Bq/m³ som årsmedelvärde.
Radonhus
Hur sänker man radonhalten i ett hus?
Om radonhalterna är för höga är det viktigt att få hjälp med att identifiera källan och vidta lämpliga åtgärder. Åtgärder kan vara att öka luftomsättningen, täta sprickor eller isolera. Radon i hushållsvattnet kan avlägsnas genom att lufta vattnet.
Vad är radonmätning?
Vilka hus har oftast radon?

Alla hus kan vara så kallade radonhus. Det enda sättet att upptäcka radon är att göra en radonmätning.

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB