RADONSANERING

När du väl har konstaterat att det finns radon i ditt hus, det vill säga du har gjort radonmätning och har gjort en radonbesiktning, så behövs en radonsanering.

Oavsett om det är markradon, radon från byggnadsmaterial som blåbetong eller radon från vattnet så hjälper vi dig med att ta fram en långsiktig lösning som är säker, diskret och passar just ditt hus. Förutom hälsoeffekterna så har saneringen oftast en positiv inverkan på husets värde.

Radon i byggmaterial

Radon från byggnadsmaterialet

Radongasen avgår konstant från väggytan. Strålningsklass, kemisk sammansättning samt ytbeläggning påverkar hur mycket radon som utsöndras. En obehandlad blåbetongvägg avger mycket mer radongas än en målad och putsad yta. Ett spikhål genom tätskiktet försämrar isoleringsförmågan avsevärt. Läs mer nedan! En obehandlad blåbetongvägg bör förses med någon form av ytbehandling som bromsar radonavgången. Bra att veta: En fördubbling av luftomsättningen halverar radongashalten. Radonsanering görs genom att omsätta luft genom mekanisk ventilation eller förstärkt självdrag. Det handlar om att tunna ut gasen tillräckligt mycket.

Radonsanering – Möjlighet 1

Riv bort fönsterlister och montera spaltventiler i fönsterkarmar eller montera ytterväggsventiler.

Fördelar: Låg kostnad och små ingrepp.

Nackdelar: Kallras, mycket begränsad effektivitet.

Rekommenderas när endast en liten sänkning av radongashalten behövs.

Radonsanering – Möjlighet 2

Förbättra självdragssystemet genom att rensa kanaler eller öppna frånluftventiler. Montera ett frånluftssystem!

Fördelar: Ganska låg kostnad. Frånluftssystem kan öka luftomsättningen flera gånger med konstant flöde.

Nackdelar: Kallras och ökade uppvärmningskostnader.

Frånluftssystem bör inte användas om det finns markradon av betydelse, då mer luft från marken kan sugas in och därmed försämra resultatet. Radonsug och frånluftsystem fungerar bra.

Radonsanering – Möjlighet 3

Installera mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX system)

Fördelar: Ger bästa effekten av alla lösningar. Luftomsättningen kan ökas utan problem. Rätt mängd luft till varje rum. Värmen återvinns i värmeväxlare.

Nackdelar: Hög kostnad och stora ingrepp.

Skorstenspipor, garderober eller krypvindar och biutrymmen kan användas för att dölja rören. Många tror att ljudnivån är störande i FTX-system. Rätt monterat och dimensionerat, med spjäll, ljuddämpare samt en proportionell justering av luftflödena, så blir ljudnivån mycket låg. För sovrum monteras gärna en extra ljuddämpare före utblåset.

Markradon

Radon från marken

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader och bostäder. Är grundkonstruktionen i en byggnad otät kan markradon sugas in i huset. Radonsanering görs med installerad radonsug, radonbrunn eller tätningar. Luft från marken letar sig in genom otätheter i husets grundkonstruktion. Drivkraften är undertrycket vid bottenplattan, på grund av husets ventilation. Radon kommer in via rörgenomförgreningar, rensluckor för avlopp, sprickor mellan platta och nerdragen grundmur. Skulle du helt lyckas täta alla ställen för läckage så är radonproblemet ur världen. Tyvärr är det näst intill omöjligt att hitta och komma åt att täta alla ställen.

radonsanering

Radonsanering – Möjlighet 1

Täta bottenplattan och rörgenomförgreningar där radonet läcker in.

Fördelar: Litet ingrepp, låg kostnad.

Nackdelar: Svårt att uppnå bra resultat om det finns flera läckställen i plattan. Svårigheter att hitta alla läckage.

radonsanering

Radonsanering – Möjlighet 2

Riv bort fönsterlister samt montera spaltventiler i fönsterkarmar eller montera ytterväggsventiler!

Fördelar: Låg kostnad, små ingrepp.

Nackdelar: Kallras, ger endast en liten sänkning av radonhalten.

Ett bra komplement till radonsug och tätning.

radonsanering

Radonsanering – Möjlighet 3

Installera en radonsug eller radonbrunn. Den skapar ett undertryck under plattan så att luften från marken förhindras att sugas in i huset!

Fördelar: en rejäl sänkning av radongashalten om sugpunkterna placeras på rätt ställe.

Nackdelar: Dyrare än tätning, ett större ingrepp.

Radonsug och tätning ger tillsammans det bästa resultatet.

Radonsanering

Radonsanering – Möjlighet 4

Förbättra ventilationen med ett FTX-system. Systemet måste balanseras så att undertrycket inte blir för stort. FTX-system är dock sällan den bästa åtgärden vid markradonproblem. Men tillsammans med radonsug får du den bästa effekten. Det handlar ofta om en kombination av radon från marken och från blåbetong.

Radonhaltigt vatten

Radon från hushållsvatten

Problemet med radon i hushållsvattnet är att radon släpps ut från vattnet till luften i rummet. På så sätt ökar radonhalten i inomhusmiljön. Radonhaltigt vatten måste luftas innan det tas in i huset. Strålskyddsmyndigheten, stralsakerhetsmyndigheten.se, har en rapport som redovisar resultat från en utvärdering av ett antal radonavskiljare.

I Sverige finns det cirka 250 000 privata bergborrade brunnar som används av permanentboende och därutöver 200 000–300 000 extra brunnar för fritidsboende. Strålsäkerhetsmyndigheten och SGU (Sveriges geologiska undersökning), uppskattarr att 80 000–100 000 av de brunnar som används permanent har en radonhalt på över 100 Bq/l. De gräns- och riktvärden som finns för radon i hushållsvatten är avsedda för permanent boende och går därför inte att  tillämpa på fritidsboende.

Ventilation radonbesiktning

OVK-besiktning

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska utföras regelbundet i de flesta byggnader. Detta för att visa att ventilationssystemen fungerar och att inomhusklimatet är bra. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK-besiktningen genomförs. En OVK-besiktning ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången och kontrollen ska göras av en certifierad besiktningsman. Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK-besiktningen åtgärdas på en gång. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga byggnadens ägare att genomföra den. För de allra flesta byggnader ska OVK göras regelbundet, var tredje eller sjätte år. Kravet på OVK finns sen 1991.

Kostnad radonsanering

Varje hus är unikt vilket gör att det är svårt att ange ett generellt pris. Priset skiljer sig därför beroende på hus och vad som behöver åtgärdas. En del åtgärder är dyrare än andra. När man ska sänka radonhalten är det viktigt att känna till orsaken till den förhöjda halten. Först då vet man vilka åtgärder som krävs. Först fastställs vilken eller vilka radonkällorna är. Därefter utvärderas husets förutsättningar, så som byggnadssätt, ventilation, skick. Slutligen tas ett förslag fram på åtgärder som passar ekonomi, ambitionsnivån och så vidare.

Behöver du hjälp med radonsanering?

Oavsett om det är markradon, radon från byggnadsmaterial eller radon från vatten så kan vi hjälpa dig att ta fram en säker och långsiktig lösning.

Vanliga frågor och svar om radonsanering

Vad är en radonbrunn?

En radonbrunn är en slagsfläkt som ventilerar bort radon under huset.

Vad kostar radonsanering?

Priserna på radonsanering varierar beroende på förutsättningarna och vad som behöver göras. En del åtgärder är dyrare än andra.

Hur görs en radonsanering?

Den genomförs på olika sätt beroende på var radonet kommer ifrån. Radon kan komma från marken, byggmaterial eller hushållsvattnet.

Vad är en radonsug?

En radonsug är en fläkt som sänker lufttrycket i marken och därmed motverkar att radonhaltig luft från marken kommer in.

Kan man få bidrag till radonsanering?

Det är ROT-avdraget som gäller för den här typen av arbete. Tidigare fanns radonbidraget, men det slutade gälla i januari 2022.
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB