RADONMÄTNINGAR

För att identifiera förhöjda radonhalter är det nödvändigt att genomföra radonmätningar. För att få ett tillförlitligt resultat och ett årsmedelvärde är det rekommenderat att utföra mätningen under eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Mätningen ska pågå under minst två månader (60 dagar).

Den mest pålitliga metoden för att mäta radon är att använda spårfilmsdosor för långtidsmätning, vilket ger ett pålitligt årsmedelvärde. Korttidsmätningar kan ge en fingervisning och kan vara användbar i vissa situationer, till exempel vid husköp eller efter att åtgärder har genomförts. 

Radonmätningar

Radonmätningar är enkla att göra

Cirka 325 000 bostäder i Sverige tros ha förhöjda halter av radon. Varje år drabbas omkring 500 personer i landet av lungcancer på grund av radonexponering. Därför är det viktigt att regelbundet genomföra radonmätningar. Det är särskilt viktigt att utföra radonmätning i följande situationer: Vid köp eller försäljning av en bostad, vid ändringar i ventilations- eller uppvärmningssystem, vid renoveringar eller tillbyggnad, vid nybyggnation eller om det har gått mer än 10 år sedan senaste mätningen gjordes. Och sist men inte minst om du misstänker att det finns radon. Mätning av radon i villa, flerbostadshus, på arbetsplatser och i skolor- förskolor är det enda tillförlitliga sättet att säkerställa en inomhusmiljö fri från radon. Mätningen av radonhalten är enkel att genomföra:

1. Beställ radondosor
Beställ radondosor från pålitliga och ackrediterade företag som specialiserar sig på radonmätning.
2. Placera ut dosorna
Följ noggrant de medföljande instruktionerna för att placera radondosorna på lämpliga platser. Detta säkerställer att mätningen blir så exakt som möjligt.
3. Genomför mätningen
Låt dosorna vara på plats under minst 60 dagar under eldningssäsongen som sträcker sig från 1 oktober till 30 april. Detta ger ett tillförlitligt årsmedelvärde.
4. Skicka tillbaka dosorna
Efter mätperiodens slut, skicka tillbaka dosorna för analys.
5. Få resultatet
Inom cirka en vecka kommer du att få en rapport som visar om radonhalten är förhöjd eller inom acceptabla gränser.
Tolka radonmätning

Gränsvärde radon

I såväl bostäder som i allmänna lokaler gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Mätningen av radonhalten uttrycks i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. Det är nödvändigt att vidta åtgärder om radonhalten överstiger referensnivån. Om det är fallet bör en utförlig utredning, kallad en radonbesiktning, utföras för att identifiera orsakerna till de förhöjda halterna. Målsättningen är att klargöra vilka saneringsåtgärder som krävs för att minska halten.

Radon i hus

Radonmätningar villa

Radonmätningar i en villa och radhus bör genomföras under vanliga boendeförhållanden. För att säkerställa ett korrekt årsmedelvärde bör långtidsmätningen pågå under minst två månader under eldningssäsongen, som sträcker sig från 1 oktober till 30 april. Radon i inomhusmiljön kan ha olika källor som marken under och omkring bostaden, hushållsvattnet och byggnadsmaterial. Den främsta källan till radon i bostäder är oftast marken. Det enda sättet att upptäcka radon är genom att utföra mätningar. Radonhalterna varierar under året och under dygnets alla timmar. Halterna påverkas också av faktorer som temperatur, vindförhållanden, ventilation och hur ofta bostaden vädras. Därför är det viktigt att utföra långtidsmätning för att få ett tillförlitligt årsmedelvärde. Vid tillfällen som husköp eller efter genomförda åtgärder kan en korttidsmätning genomföras. En korttidsmätning är endast rådgivande men ger en tydlig signal på om det finns ett problem.
Radonmätningar BRF

Radonmätningar flerbostadshus

Enligt miljöbalken åligger det fastighetsägaren att ta ansvar för att övervaka radonhalten i inomhusluften. Detta innebär att som fastighetsägare är man skyldig att mäta radonhalten och vidta eventuella åtgärder för att minska nivåerna om de överskrider 200 Bq/m3 i en bostad. 

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar, byggbolag och andra flerbostadshusägare både “Komplett service”, där vi tar hand om alla steg i hela processen och ett “Gör det själv-paket”. Läs mer om våra tjänster här.

Radonmätningar skola

Radonmätningar skolor- och förskolor

Fastighetsägaren har det övergripande ansvaret för att genomföra radonmätningar i skolor och förskolor och vid behov vidta åtgärder om radonhalterna är för höga. Radonmätningar i skolor och förskolor ska följa riktlinjerna som fastställts av Strålsäkerhetsmyndigheten i deras metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har publicerat uppdaterade riktlinjer för radonmätning i skolor och förskolor. En av de nya riktlinjerna är att uppföljande mätningar nu ska utföras med elektroniska instrument istället för med dosor för korttidsmätning.
Radonmätningar arbetsplats

Radonmätningar på arbetsplatser

Det är arbetsgivarens ansvar att vara medveten om och genomföra radonmätningar på arbetsplatser. Mätningen ska sträcka sig över minst två månader under eldningssäsongen, som pågår från den 1 oktober till den 30 april. Om radonhalterna överstiger referensnivån, måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska halten. Från och med den 1 oktober 2021 infördes en förbättrad metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser. Den nya metodbeskrivningen för radonmätning på arbetsplatser ersätter den tidigare versionen från 2004.

Därför är radonmätningar så viktiga

Det enda sättet att upptäcka radon är genom mätning. Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer. Radon i inomhusluften är ansvarig för ungefär 400–500 fall av lungcancer årligen i Sverige och är den näst vanligaste orsaken till lungcancer i landet, efter rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det ungefär 325 000 bostäder i Sverige med radonhalter som överstiger referensnivån på 200 Bq/m³. Radonmätningar är den enda metoden för att säkerställa en inomhusmiljö fri från radon.

Om det finns förhöjda radonhalter är det viktigt att agera. Radon kan komma från olika källor. Det innebär att det är viktigt att identifiera ursprunget innan man vidtar åtgärder. Att genomföra radonsanering behöver inte vara kostsamt. Ibland kan enkla åtgärder som att förbättra ventilationen vara tillräckligt för att minska radonhalten. Ibland krävs det en kombination av flera åtgärder för att effektivt minska radonhalten.

Beroende på ursprunget av förhöjda radonnivåer finns olika metoder för sanering:

– Om radon kommer från byggmaterial krävs ökad luftomsättning genom att installera eller förbättra ventilationen.
– Vid radon från hushållsvatten måste vattnet luftas innan det används i bostaden.
– För radon från marken används radonsug, radonbrunn eller tätningar.

Efter en radonsanering är en uppföljande mätning, nödvändig för att säkerställa att radonhalterna har minskat och att saneringen har varit framgångsrik.

Radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö

Vi erbjuder kostnadseffektiv, trygg och ackrediterad radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi erbjuder också radonbesiktning (tar cirka en timme) och radonutredning (mer omfattande och tidskrävande) där vi ser över huskonstruktionen, mäter gammastrålning, söker läckor och bedömer ventilationen. När vi har fått en klar bild får du veta vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemet. Vi hjälper dig med en långsiktig lösning som är säker. Gör din radonmätning själv, det är enkelt! Eller få hjälp av oss med mer avancerade mätningar, till exempel med rådgivande mätning vid husförsäljning eller läcksökning i problemvillor, etc.

Vanliga frågor och svar om radonmätningar

Radon i hus?

Hur ofta ska man göra radonmätningar?

Det finns inget lagkrav på hur ofta en mätning ska göras. Radonmätningar bör göras om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätning gjordes. Om det gjorts renoveringar eller ombyggnation. Vid köp- eller försäljning av bostad. Vid byte av ventilations- eller värmesystem. Vid husbygge. Om du misstänker att det finns radon.

Vad kostar radonmätning?

Hur mycket kostar en radonmätning?

Långtidsmätning hus/villa kostar 280 kr per mätdosa (inklusive moms). En korttidsmätning (minst 7 dygn) kostar 340 kr per mätdosa (inklusive moms).
Radonmätning bostad

Kan man mäta radon själv?

Du kan enkelt göra en radonmätning själv. 1. Beställ hem radonmätare 2. Placera ut dosorna 3. När mätperioden är slut skickar du tillbaka dosorna för analys 4. Efter cirka en vecka får du en mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.
Radondagen

Varför ska man inte mäta radon på sommaren?

Radonmätning bör utföras under eldningssäsongen, från oktober till och med april, när huset behöver värmas upp och är mer stängt. Under sommaren blir inte mätningen tillförlitlig.
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB