RADON OCH LUNGCANCER

Radon inomhus är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Enligt uppskattningar från Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon i inomhusluft cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige.

Just därför är det så otroligt viktigt att regelbundet mäta radon i hus, flerbostadshus, arbetsplatser, skolor och förskolor och vidta åtgärder om det behövs. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Lungcancer och radon

Lungcancer på grund av radon

Majoriteten av de personer som får lungcancer till följd av radonexponering är rökare, eftersom både radon och rökning tillsammans ökar risken för att utveckla lungcancer. För att säkerställa en säker inomhusmiljö bör radonhalten inte överstiga 200 Bq/m³ i bostäder, skolor och offentliga byggnader. Risken för skador till följd av radonexponering anses vara proportionell, vilket innebär att en radonhalt på 400 Bq/m³ anses vara dubbelt så farlig som 200 Bq/m³.

Risken att drabbas av lungcancer till följd av radonexponering beror på radonhalten, exponeringstiden samt individuella faktorer att utveckla lungcancer.
När radon sönderfaller genereras radondöttrar. Dessa radondöttrar binder sig till partiklar i luften och kan transporteras med inandningsluften in i lungorna. Det är radondöttrarna som utgör en potentiell hälsorisk. Lungcancer är en allvarlig form av cancer. Det finns två huvudsakliga typer av lungcancer: icke-småcellig lungcancer och småcellig lungcancer. Rökning är den ledande orsaken till sjukdomen. Men exponering av radon under lång tid kan också utveckla lungcancer.

Radon och lungcancer

Tecken på lungcancer

Lungcancer kan vara asymtomatisk i tidigt stadium. Att vara asymtomatisk innebär att individen bär på en sjukdom eller infektion utan att visa några tydliga symptom. Några vanliga tecken och symptom på lungcancer är hosta, andningsbesvär, bröstsmärta, trötthet, viktnedgång och återkommande infektioner. Det är viktigt att understryka att dessa symtom inte nödvändigtvis pekar på lungcancer, eftersom de kan vara förknippade med andra sjukdomar. Tidig upptäckt av lungcancer är viktigt för att öka chanserna till en framgångsrik behandling.
Radon och lungcancer

Stadier av lungcancer

I stadium 1 finns en begränsad tumör som inte har spridit sig. I stadium 2 och 3 påverkas även angränsande lymfkörtlar. Stadium 4 indikerar att cancern har spridit sig med metastaser till andra organ. Kirurgi är den främsta behandlingsmetoden. I många fall kombineras strålbehandling med cytostatika. Det kan också vara nödvändigt att överväga behandling med immunterapi eller så kallad riktad terapi, beroende på patientens situation.

Så undviker du problem med radon

För att upptäcka höga radonhalter måste en radonmätning göras. Radon är osynlig, luktfri och smaklös och omöjlig att upptäcka utan mätning. Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det ungefär 325 000 bostäder i Sverige där radonhalten överstiger den rekommenderade referensnivån på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m³).

I våra bostäder och byggnader kan radon komma från olika källor som marken under eller runt bostaden/byggnaden, byggmaterial och hushållsvattnet. Den vanligaste källan till radon i våra bostäder och byggnader är radon som sipprar upp från marken.

För att få ett pålitligt resultat bör radonmätningar genomföras under eldningssäsongen, vilken sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Mätningen ska pågå i minst två månader. Den mest tillförlitliga metoden för att mäta radon är att använda spårfilmsdosor för långtidsmätningar, vilka ger ett pålitligt årsmedelvärde. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium är det enkelt för dig att själv genomföra en långtidsmätning. Om du behöver snabbt resultat på kort tid kan du överväga att göra en korttidsmätning. En korttidsmätning är endast rådgivande men kan vara ett bra alternativ vid tillfällen som husköp eller efter genomförda åtgärder.

Tänk på att när du andas in radon kan radioaktiva partiklar fastna i lungorna. Dessa partiklar kan skada lungvävnaden och öka risken för att utveckla lungcancer. Risken för lungcancer ökar ju högre radonhalt du utsätts för och ju längre du utsätts för radon. Rökning är den största riskfaktorn för lungcancer. Kombinationen av radon och rökning ökar risken för lungcancer kraftigt.

Radonutredning och läcksökning

Åtgärder vid förhöjda radonhalter

Om din radonmätning visar höga radonhalter, är nästa steg att utföra en fysisk radonbesiktning på plats. Målet med denna inspektion är att lokalisera källan till radon och sedan ge dig rekommendationer på hur du åtgärdar problemen. När det är bekräftat att radon förekommer i ditt hem, efter att du har genomfört en radonmätning och en radonbesiktning krävs en radonsanering. Det finns flera olika olika saneringsåtgärder:

  • – Om radon kommer från byggmaterial krävs ökad ventilation för att öka luftomsättningen. Detta kan göras genom att installera eller förbättra ventilationssystemet.
  • – Vid radon i hushållsvattnet måste vattnet luftas innan det tas in i bostaden.
  • – Om radon kommer från marken kan sanering utföras med hjälp av radonsug, radonbrunn eller tätningar.
Tolka radonmätning

Radon gränsvärden

  • Radon i bostäder och offentliga byggnader: 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m³).
  • Radon i nya byggnader: 200 Bq/m³.
  • Radon i arbetsplatser ovan marknivå: 200 Bq/m³ vid en årlig arbetsperiod på 1800 timmar, vilket motsvarar en vanlig heltidsanställning.
  • Radon i färdigställda och inredda bergrum och berganläggningar: 400 Bq/m³ vid en årlig arbetsperiod på 1800 timmar, motsvarande en vanlig heltidsanställning.
  • Radon i samband med berg- och gruvarbete eller byggnadsarbete under jordnivå: 1300 Bq/m³ gäller vid en årlig arbetsperiod på 1600 timmar.
  • Radon i dricksvatten: Tjänligt med anmärkning vid 100 Bq/l, otjänligt vid 1 000 Bq/l och bör inte konsumeras.

Radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö

Vi erbjuder kostnadseffektiv, trygg och ackrediterad radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi erbjuder också radonbesiktning (tar cirka en timme) och radonutredning (mer omfattande och tidskrävande) där vi ser över huskonstruktionen, mäter gammastrålning, söker läckor och bedömer ventilationen. När vi har fått en klar bild får du veta vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemet. Vi hjälper dig med en långsiktig lösning som är säker. Gör din radonmätning själv, det är enkelt! Eller få hjälp av oss med mer avancerade mätningar, till exempel med rådgivande mätning vid husförsäljning eller läcksökning i problemvillor, etc.
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB