Vad finns det för krav på radonmätning egentligen? Här reder vi ut alla frågetecken.

Radon är en osynlig och luktfri gas som bara kan upptäckas genom mätning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon cirka 500 fall av lungcancer varje år i Sverige och är därmed den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter tobaksrökning.

Radon gränsvärde

I hem och allmänna byggnader, såsom offentliga lokaler, gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten.

Radonmätning krav: Om du bor i ditt eget hus

Det är upp till dig som ägare av ditt eget hus att övervaka radonhalten och vidta eventuella åtgärder. Det är viktigt att mäta radonhalten i alla hus, nya som gamla. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten bör en ny mätning genomföras om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen gjordes, eller om det har utförts byggnadsarbeten som kan påverka radonhalten.

Radonmätning krav: Om du bor i flerbostadshus/brf

Om du bor i ett flerbostadshus/brf bär fastighetsägaren ansvaret för att kontrollera radonhalten i inomhusluften enligt miljöbalken. Lagen säger att fastighetsägaren fortlöpande ska planera och kontrollera fastigheten för att förebygga eller motverka olägenheter för människors hälsa. Detta innebär att fastighetsägaren har en skyldighet att utföra radonmätning i lägenhet, det vill säga mäta radonhalten och vid behov vidta åtgärder att minska förhöjda halter om riktvärdet överstiger 200 Bq/m3 (becquerel/kubikmeter).

Radonmätning krav: På arbetsplatsen

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att de anställda inte utsätts för förhöjda nivåer av radon under arbetstid. Arbetsgivaren bär ansvaret att genomföra mätningar för att fastställa radonhalten, försöka minska nivåerna om de överstiger referensvärdet och rapportera om åtgärderna inte lyckas sänka radonhalten.

Radonmätning krav: I skolor och förskolor

Fastighetsägare har ansvaret för att utföra radonmätning i skolor och förskolor och vidta åtgärder vid förhöjda radonhalter. Mätningen ska utföras enligt gällande riktlinjer från Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen.

Vi hjälper dig med radonmätning – tryggt, enkelt och kostnadseffektivt

Att genomföra radonmätningar i hem, flerbostadshus och på arbetsplatser är avgörande för att säkerställa en radonfri inomhusmiljö. Vi erbjuder trygga och kostnadseffektiva lösningar för radonmätning. Med mätdosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan du enkelt utföra långtidsmätningar själv och erhålla ett pålitligt årsmedelvärde. Vår korttidsmätning ger dig en klar indikation om eventuella radonproblem.

Beställ radonmätning här!

Vad är radonmätning? Radonmätning är när man mäter radonhalten i inomhusluften under en viss tidsperiod. Syftet är att ta reda på om det finns förhöjda radonhalter eller ej. Att utsättas för radon under lång tid ökar risken för att drabbas av lungcancer. Radon i inomhusluften orsakar cirka 400–500 fall av lungcancer varje år i Sverige och är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det ungefär 325 000 bostäder i Sverige där radonhalten överstiger referensnivån på 200 bq/m3.

För att erhålla ett pålitligt resultat och ett årsmedelvärde bör radonmätningen genomföras under eldningssäsongen, vilket sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Mätperioden ska vara minst två månader. En så kallad långtidsmätning. Radonmätningen ska göras under normala boendeförhållanden. Genom att använda mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt genomföra en radonmätning själv och få ett pålitligt årsmedelvärde. Så här gör du en radonmätning: 

  • Beställ radonmätare och få dem levererade hem till dig.
  • Placera ut dosorna enligt instruktionerna.
  • När mätperioden är avslutad, returneras dosorna för analys.
  • Inom ungefär en vecka kommer du att få en mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

Den vanligaste mätmetoden i Sverige för både lång- och korttidsmätningar är spårfilm. Denna metod ger ett medelvärde för hela mätperioden. Korttidsmätningar kan genomföras när som helst under året och används för att snabbt få en grov uppskattning av radonhalten, till exempel vid husköp. Korttidsmätningar är dock bara  rådgivande.

Om din radonmätning indikerar förhöjda radonhalter, är nästa steg att genomföra en radonbesiktning direkt på plats. Målet med besiktningen är att noggrant identifiera källorna till radon, vilket sedan leder till skräddarsydda åtgärdsförslag för att lösa problemet. Radon i bostäder kan komma från olika källor som marken, byggmaterial (blåbetong) och vattnet. 

Att genomföra en radonmätning är det enda sättet att säkerställa en miljö fri från radon. Beställ radonmätning här!

Radonbidraget – nu är det klart att regeringen kommer att återinföra radonbidraget! Bostadsministern säger i en intervju i Sveriges Radio Ekot att det var ett misstag att ta bort radonbidraget

Regeringens höstbudget presenteras den 20:e september, och i budgeten kommer det att finnas pengar avsatta för bidrag till villaägare för åtgärder mot radon. Bostadsministern säger att totalt ungefär 100 miljoner kronor kommer att avsättas för radonbidrag och informationsinsatser om radon under de kommande tre åren. 

Radonbidrag

Det är i så fall i storleksordningen ungefär samma belopp per år som tidigare var avsatta till radonbidrag. Förutsättningarna för bidraget är ännu inte klara, men ministern nämner i intervjun att takbeloppet för radonbidraget troligtvis kommer att bli högre än de 15 000 kronor som gällde då radonbidraget försvann 2014. En viktig förutsättning för att få flera villaägare att åtgärda höga radonhalter är att staten och kommunerna satsar mycket på att informera allmänheten om radon och möjligheten att få bidrag till åtgärder för att sänka radonhalten i sina bostäder.

Lyssna på intervjun med bostadsministern: http://sverigesradio.se
Läs mer: DI.se, SvD.se eller Regeringen.se

Vid problem med radon från marken är installation av en radonsug den vanligast använda metoden för att sänka radonhalten inomhus.

Vid markradonproblem är en radonsug oftast en både bättre och mer kostnadseffektiv metod än vad förbättring av ventilationen inomhus är. Om det förutom problem med markradon finns en betydande radonavgång från blåbetong i byggnaden måste dock radonsugen kompletteras med en förbättring av ventilationen

radonsug

Radonsugar används i byggnader grundlagda med platta på mark och vid grundläggning med källare eller suterräng.

Radonsug
Radonsug installation i biutrymme/förråd. Fläkt, ljuddämpare, borrhål och utblås i väggen.
Radonhaltig luft från marken kommer in i en byggnad när grunden inte är helt tät mot marken, och när lufttrycket är lägre inomhus än vad lufttrycket är i marken under byggnaden. Lufttrycket i marken varierar mycket beroende på väderleksförhållanden, men det är nästan alltid högre än vad lufttrycket är vid golvnivå inomhus. Det innebär att luft från marken, med höga radonhalter, kan komma in genom de otätheter som för det mesta finns i grunden. Ofta är otätheterna så små och diffusa att de inte syns, och då är de svåra att täta. Vid stora och lätt åtkomliga otätheter är däremot tätning en bättre åtgärd än installation av en radonsug.
Radonhalt i bostad
Diagrammet ovan visar hur radonhalten i bostaden snabbt sänkts från över 1.700 Bq/m3 till under 100 Bq/m3 inom ett fåtal timmar efter att radonsugen satts igång.

Hur fungerar en radonsug

En radonsug fungerar genom att sänka lufttrycket i marken och därmed motverka att radonhaltig luft från marken kommer in. En radonsug hindrar mycket effektivt radon från marken från att komma in genom små diffusa otätheter i grunden, som krymp- och sättningssprickor eller genom porösa byggmaterial som t.ex. lecablock. En radonsug måste vara igång dygnet runt och året runt för att radon från marken ska hindras att komma in.
och året runt för att radon från marken ska hindras att komma in. För ett bra resultat är det viktigt att lufttrycket i marken sänks tillräckligt mycket under en så stor del av grunden som möjligt. Husgrunder är ofta avdelade i olika sektioner, och det kan då behövas fler än en sugpunkt till radonsugen för att lufttrycket i marken ska kunna sänkas tillräckligt. En sugpunkt är ett hål som borras genom bottenplattan ner i marken, eller ibland genom en grundmur under markytan. I de flesta hus behövs mer än en sugpunkt till radonsugen för att lufttrycket i marken ska kunna sänkas under en tillräckligt stor del av grunden.

Olika typer

Det finns två olika typer av radonsugar. De som suger luften genom smala plaströr som vanligtvis används till centraldammsugare, samt sådana som suger luften genom grövre rör som ventilationskanaler i plåt eller genom avloppsrör i plast. Båda typerna av radonsugar har sina för- och nackdelar.
Vid grövre rör som sugledningar används olika typer av vanliga kanalfläktar som radonsugar, medan radonsugarna som används tillsammans med de smalare plaströren är speciellt utvecklade för att användas som radonsugar. De speciellt utvecklade radonsugarna är ofta lite lättare att passa in i en villa eftersom sugledningarna är betydligt smalare än ventilationskanalerna. Kanalfläktarnas fördelar är en hög kapacitet och att därmed antalet sugpunkter kanske kan minskas.

Kostnader

Totalkostnaderna för installationer av de olika typerna av radonsugar skiljer sig inte så mycket åt. Installation av en kanalfläkt som radonsug kräver oftast mer arbetstid, medan de speciellt utvecklade radonsugarna med smalare plaströr oftast är lite lättare att installera, men materialkostnaderna är högre.
I de få fall en radonsug inte fungerar tillfredsställande beror det på att marken under huset vid sugpunkterna antingen är för tät för att ett tillräckligt undertryck ska kunna skapas i marken, eller tvärtom på att marken är så porös att radonsugen av den anledningen inte kan åstadkomma en större sänkning av lufttrycket i marken. En orsak till att en radonsug inte fungerar tillfredsställande kan också vara att det finns någon förbindelse där luft från marken utanför själva husgrunden lätt kan komma in i huset, t.ex. via en gammal avloppsledning som inte längre används, eller via en kulvert för värmeledningar eller liknande. Sådana förbindelser med marken utanför husgrunder kan vara svåra att själv upptäcka och täta, men det kan också vara så lätt som att det räcker med att fylla på vatten i en gammal golvbrunn där vattnet i vattenlåset dunstat.
I de få fall då förhållandena är sådana att en radonsug inte fungerar tillfredsställande kan det fungera bra att blåsa ner filtrerad rumsluft i marken. Metoden som kallas luftkuddemetoden är inte så vanlig, men kan ibland åstadkomma en bättre reduktion av radonhalten än en radonsug.
Effekten av en radonsug kan lätt och snabbt kontrolleras med hjälp av en elektronisk registrerade radon mätare, se diagrammet nedan hur radonhalten har sänkts direkt efter att radonsugen satts igång. En sådan efterkontroll bör utföras av installatören för att få ett snabbt besked om hur effektiv installationen av radonsugen är, så att eventuella kompletterande arbeten kan göras innan en ny långtidsmätning av radon påbörjas.
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB