RADONMÄTNING I FLERBOSTADSHUS / BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Fastighetsägare ska (enligt miljöbalken 26 kap. 19 §) fortlöpande planera och kontrollera sina fastigheter för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa. Det innebär en skyldighet att utföra radonmätning enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning och att vidta åtgärder mot radon om riktvärdet på 200 Bq/m3 (becquerel/kubikmeter) överstigs i en lägenhet.

Radonmätning är en viktig åtgärd för att skapa en hälsosam boendemiljö i flerbostadshus. Genom att mäta radonhalten och vidta åtgärder vid behov kan man effektivt reducera risken för radonrelaterade hälsoproblem. För att få ett tillförlitligt årsmedelvärde ska långtidsmätningen pågå i minst två månader under eldningssäsong, någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april. Rådgivande korttidsmätning ska bara göras om det inte finns tid för långtidsmätning.

VI ERBJUDER DIG TVÅ ALTERNATIV

Radonmätning flerbostadshus

ALTERNATIV 1

GÖR-DET-SJÄLV

GÖR-DET-SJÄLV-GUIDE,
CHECKLISTA OCH
MÄTINSTRUKTIONER

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och flerbostadshus ackrediterade radonmätningar för sina lägenheter. Vår gör-det-själv-guide är utformad så att ni lätt ska kunna utföra mätningen enligt metodbeskriving från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM 2013) – “Mätning av radon i bostäder”, som ger er ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Vi erbjuder BRF och flerbostadshusägare:

Dessutom får ni en länk i beställningsbekräftelsen för att kunna ladda ner alla våra viktiga mallar:

Tre saker är viktiga för att uppfylla kraven från myndigheten:

Korrekt beräkning av antal lägenheter som ska mätas i er BRF / flerbostadshus

Alla utvalda lägenheter ska ha ett årsmedelvärde

Alla årsmedelvärden måste ligga under det nationella rikt- och gränsvärdet på 200 Bq/m3

Använd gärna vår kalkylator eller följ anvisningarna ovan för att beräkna antalet lägenheter ni ska mäta.

Använd vår kalkylator för att räkna ut antal lägenheter som ska mätas

När ni har räknat ut hur många lägenheter ni ska mäta i er bostadsrättsförening är det dags att beställa. Varje utvald lägenhet behöver ett mätpaket som ni kan beställa i vår webbshop .

Beställ dina radonmätare och ladda ner hela gör-det-själv-guiden i vår webbshop!

TIPS från oss:

Mät samtidigt av samtliga källarrum, källargångar, trapphus och liknande för att på så vis spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig. Undersökningen är den i särklass mest kostnadseffektiva man kan göra och är ofta den enda information som behövs för att lämna åtgärdsförslag.

Särskild information:

Förhöjda halter från blåbetong kan uppstå i flerbostadshus om ventilationen är dålig och strålningsklassen är hög. Annars blir det sällan förhöjda radonhalter om ventilationen är av typen mekanisk frånluft eller både till och frånluft, såvida inte markradon därutöver kommer in. Vanligt är också att boende stänger av/sätter igen till- och frånluftsventiler och därmed ökar radonhalten. I hyreshus och bostadsrätter är det vanligt att marklägenheterna har höga värden. Markradon kan spridas från källarrum och via trapphus in i lägenheten högre upp, Radongasen kan också komma in bakom putsen i ytterväggarna eller längs med schakt för avlopp, vatten och el. Det finns exempel där lägenheterna högst upp får in mest markradon.
Radonmätning flerbostadshus

ALTERNATIV 2

KOMPLETT SERVICE FÖR FLERBOSTADSHUS

VI TAR HAND OM
HELA PROCESSEN!

Ni som bostadsrättsförening eller flerbostadshusägare hinner kanske inte med att göra radonmätningen själva eller är osäkra på hur många lägenheter som ska mätas och hur spårfilmdosorna ska placeras ut? 

Lugn – vi kan hjälpa till!

Radonmätning.se erbjuder bostadsrättsföreningar och flerfamiljshus i hela Storstockholmsområdet , Lund och Malmö en helhetslösning där vi genomför alla steg i processen.

I komplett service ingår:

Område

Vi kan erbjuda dig komplett service för flerbostadshus i hela Storstockholms- området, Lund och Malmö.

Begär gärna en offert för din fastighet / BRF

    Please prove you are human by selecting the tree.

    För kundservice ring: 070-77 88 337
    Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB