RADONMÄTNING I FLERBOSTADSHUS / BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Radonmätning i flerbostadshus brf

ANSVAR

Fastighetsägare ska (enligt miljöbalken 26 kap. 19 §) fortlöpande planera och kontrollera sina fastigheter för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa. Det innebär en skyldighet att mäta radonhalten enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning och att vidta åtgärder mot radon om riktvärdet på 200 Bq/m3 (becquerel/kubikmeter) överstigs i en lägenhet.

MÄTTIDEN

För att få ett årsmedelvärde ska långtidsmätningen pågå i minst två månader under eldningssäsong, någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april. Rådgivande korttidsmätning ska bara göras när tid inte finns för långtidsmätning.

VI ERBJUDER DIG 2 ALTERNATIV

Radonbesiktning gränsvärden