ENERGIDEKLARATION

En energideklaration är en handling som innehåller information om den energimängd som ett hus förbrukar under dess användning. Denna deklaration är särskilt till nytta för personer som överväger att köpa eller hyra en bostad, då den möjliggör en jämförelse mellan olika hus. Enligt lag krävs en energideklaration om du planerar att sälja ditt hus. Dokumentet är också till stor nytta för dig som strävar efter att göra ditt hem mer energismart.

Genom att göra en energideklaration får ägaren av byggnaden en omfattande översikt över byggnadens energi- och inomhusmiljö. Genom att minska energikonsumtionen kan ägaren av byggnaden inte bara spara pengar utan även bidra till en mer hållbar miljö.

Energideklaration

Energideklarationen gäller i tio år

Energideklarationens giltighet sträcker sig över en tidsperiod på tio år. Efter denna period åligger det ägaren av byggnaden att säkerställa att en aktuell energideklaration upprättas. För ägare av villor och radhus som inte är under bostadsrättsföreningens ägo, krävs att en energideklaration upprättas inom två år från att byggnaden tagits i bruk.

En certifierad energiexpert utför energideklarationen på uppdrag av byggnadsägaren och den är giltig under en tioårsperiod. Energiexperten matar in alla relevanta detaljer i energideklarationen direkt i Boverkets databas för energideklarationer. Efter att samtliga data har registrerats och energideklarationen har färdigställts kan den enkelt hämtas från Boverkets register för energideklarationer.

Radonmätningar BRF

Följande byggnader ska ha en energideklaration

 • – Byggnader med en total golvyta på över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten.
 • – Nya byggnader och byggnader som ska säljas
 • – Byggnader som upplåts med nyttjanderätt. Exempelvis bostadsrätter, lokaler med hyresrätt, arrende och lån av fast egendom. Det vilar alltså på dig som fastighetsägare eller bostadsrättsförening att säkerställa att din byggnad är försedd med en aktuell deklaration.

Om du är tveksam på om du har en godkänd deklaration för din byggnad, kan du söka efter den i Boverkets register för energideklarationer.

Följande byggnader behöver inte ha en energideklaration

 • – Verkstäder och industrianläggningar
 • – Bostadshus som nyttjas i färre än fyra månader årligen eller under en begränsad tidsperiod om energiförbrukningen uppskattas vara mindre än 25 procent av vad en helårsanvändning skulle innebära.
 • – Byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.

Innehållet i en energideklaration

Energideklarationen innehåller bland annat följande uppgifter:

 • – Information om den uppvärmda arean i huset
 • – Energiklass
 • – Energianvändning för uppvärmning
 • – Om OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är gjord eller inte
 • – Eventuella rekommendationer för att minska energianvändningen, ifall energiexperter har föreslagit sådana
 • – Byggnadens radonhalt, om en sådan mätning är utförd.
 • – Värmesystem och ventilationssystem som används i byggnaden.
Tolka radonmätning

Radonmätning

För tillförlitligt resultat och för att få ett årsmedelvärde ska en radonmätning göras under eldningssäsongen som varar från 1 oktober – 30 april, under minst två månader. Långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på och ger ett tillförlitligt årsmedelvärde. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en ackrediterad långtidsmätning själv. Om du behöver få besked snabbt kan du göra en korttidsmätning. En korttidsmätning är endast rådgivande men ett bra alternativ vid exempelvis husköp.

Vanliga frågor och svar om energideklarationen

Kan man sälja utan energideklaration?

Innan en byggnad säljs eller upplåts med nyttjanderätt måste en energideklaration alltid tas fram.

Hur länge håller en energideklaration?

Giltighetsperioden för en energideklaration är tio år.

Hur skaffar man en energideklaration?

För att skapa en ny energideklaration med information om bostadens energiklass måste du anlita en certifierad energiexpert.

Vad händer om man saknar en giltig energideklaration?

Eftersom detta anses vara ett lagbrott, har Boverket, som agerar som tillsynsmyndighet, befogenhet att utfärda förelägganden och kräva in vite.
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB