ENERGIDEKLARATION

En energideklaration är en handling som innehåller information om den energimängd som ett hus förbrukar under användning. Denna deklaration är särskilt till nytta för personer som överväger att köpa eller hyra en bostad, då den möjliggör en jämförelse mellan olika hus. Enligt lag krävs en energideklaration om du planerar att sälja ditt hus. Dokumentet är också till stor nytta för dig som strävar efter att göra ditt hem mer energismart.

Genom att göra en energideklaration får ägaren av byggnaden en omfattande översikt över byggnadens energi- och inomhusmiljö. Genom att minska energikonsumtionen kan ägaren av byggnaden inte bara spara pengar utan även bidra till en mer hållbar miljö. Energideklarationens syfte är att främja effektiv energianvändning och ett gott inomhusklimat.
Energideklaration

Energideklarationen gäller i tio år

Energideklarationens giltighet sträcker sig över en tidsperiod på tio år. Efter denna period åligger det ägaren av byggnaden att säkerställa att en aktuell energideklaration upprättas. För ägare av villor och radhus som inte är under bostadsrättsföreningens ägo, krävs att en energideklaration upprättas inom två år från att byggnaden tagits i bruk.

En certifierad energiexpert utför energideklarationen på uppdrag av byggnadsägaren och den är giltig under en tioårsperiod. Energiexperten matar in alla relevanta detaljer i energideklarationen direkt i Boverkets databas för energideklarationer. Efter att samtliga data har registrerats och energideklarationen har färdigställts kan den enkelt hämtas från Boverkets register för energideklarationer.

Syftet med energideklaration

Energideklaration

Följande byggnader ska ha en energideklaration

 • – Byggnader med en total golvyta på över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten.
 • – Nya byggnader och byggnader som ska säljas
 • – Byggnader som upplåts med nyttjanderätt. Exempelvis bostadsrätter, lokaler med hyresrätt, arrende och lån av fast egendom. Det vilar alltså på dig som fastighetsägare eller bostadsrättsförening att säkerställa att din byggnad är försedd med en aktuell deklaration.

Om du är tveksam på om du har en godkänd deklaration för din byggnad, kan du söka efter den i Boverkets register för energideklarationer.

Byggnader energideklaration

Följande byggnader behöver inte ha en energideklaration

 • – Verkstäder och industrianläggningar
 • – Bostadshus som nyttjas i färre än fyra månader årligen eller under en begränsad tidsperiod om energiförbrukningen uppskattas vara mindre än 25 procent av vad en helårsanvändning skulle innebära.
 • – Byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.

Innehållet i en energideklaration

Energideklarationen innehåller bland annat följande uppgifter:

 • – Information om den uppvärmda arean i huset
 • – Energiklass
 • – Energianvändning för uppvärmning
 • – Om OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är gjord eller inte
 • – Eventuella rekommendationer för att minska energianvändningen, ifall energiexperter har föreslagit sådana
 • – Byggnadens radonhalt, om en sådan mätning är utförd.
 • – Värmesystem och ventilationssystem som används i byggnaden.

Därför är effektiv energianvändning i byggnader så viktigt

Effektiv energianvändning i byggnader är avgörande för att skapa en mer hållbar framtid. Våra byggnader står för en betydande del av den globala energiförbrukningen och utsläppen av växthusgaser. Att använda energi mer effektivt i byggnader kan ge många fördelar. Genom att använda energi mer effektivt kan man spara pengar på sina energikostnader. Energieffektiva byggnader har ofta ett högre fastighetsvärde än byggnader med låg energieffektivitet. Energieffektiva byggnader kräver dessutom ofta mindre underhåll än byggnader med låg energieffektivitet.

Fördelar för miljön:

 • – Mindre utsläpp av växthusgaser: Att använda energi mer effektivt i byggnader kan bidra till att minska utsläpp. 
 • – Minskad resursförbrukning: Att använda energi mer effektivt kan bidra till att minska förbrukningen av fossila bränslen och andra resurser.
 • – Bättre luftkvalitet: Energieffektiva byggnader kan bidra till att förbättra luftkvaliteten genom att minska utsläppen av luftföroreningar.

Fördelar för hälsan:

 • Bättre inomhusmiljö: Energieffektiva byggnader kan ha en bättre inomhusmiljö med bättre luftkvalitet, temperatur och ljudnivå.
 • Bekvämt: Energieffektiva byggnader kan vara mer bekväma att bo och arbeta i.
 • Förbättrad hälsa: Studier har visat att det finns en koppling mellan bra inomhusmiljö och förbättrad hälsa.

Effektiv energianvändning i byggnader är en viktig fråga med många fördelar för både individer, samhället och miljön. Genom att använda energi mer effektivt kan vi skapa en mer hållbar framtid och en bättre inomhusmiljö.

Energiklasser

I Sverige används energiklasser för att beskriva energianvändningen i byggnader. Energiklasserna baseras på byggnadens energianvändning som beräknas utifrån hur mycket energi den förbrukar för uppvärmning, varmvatten och så vidare. Från och med den 1 januari 2014 ersattes det gamla systemet med energinivåer av en tydligare skala med energiklasser. Den nya skala sträcker sig från A till G, där A representerar den lägsta energiförbrukningen och G den högsta. Införandet av energiklasser har haft en positiv effekt. Sedan 2006 har den genomsnittliga energianvändningen i nya byggnader minskat med 40%. Det finns fortfarande mycket att göra men energiklasserna har varit ett viktigt verktyg för att driva utvecklingen i rätt riktning.

Förbättra energiklassen

Att förbättra energiklassen på sitt hus kan ge många fördelar som lägre energikostnader, bättre inomhusmiljö, bidra till miljöpåverkan och ökat fastighetsvärde. 

Det finns många åtgärder man kan göra för att förbättra energiklassen på sitt hus. Att isolera vinden är en av de mest effektiva åtgärderna man kan göra. Att tilläggsisolera väggarna kan också ge stora besparingar. Isolering av golv mot marken eller krypgrunden kan också vara en bra åtgärd, speciellt i äldre hus. Tätning av fönster, dörrar och springor kan förhindra att värme läcker ut. Det är även bra att se till att ventilationssystem fungerar som det ska. 

För att ta reda på vilka åtgärder som är mest effektiva kan man beställa hem energideklaration av sitt hus. Den ger en bra överblick av energianvändning och visar vilka områden som kan förbättras. En bra idé är också att kontakta en expert för att få rådgivning om hur man kan förbättra energiklassen. Det finns en rad olika stöd och bidrag som man kan ansöka om för att finansiera åtgärder. Att förbättra energiklassen är en investering som ger många fördelar på sikt!

Om radonmätning i energideklarationen

Sedan 2019 har det varit obligatoriskt att inkludera information om radonmätning i energideklarationen för småhus (en- och tvåfamiljshus) som är byggda 1999 eller senare. Syftet med detta är att öka medvetenheten om problem med radon i bostäder och underlätta för bostadsägare att vidta åtgärder om radonhalten i deras hus överskrider gränsvärdet. Vad ska då vara med i energideklarationen? Energideklarationen ska innehålla följande information om radon:

 • – Om radonmätning har utförts i huset.
 • – I så fall, vilket värde som radonmätningen visade.
 • – En generell rekommendation om radonmätning i småhus.

Det är dock viktigt att notera att Energideklarationen inte utför någon radonmätning. Fastighetsägaren ansvarar själv för att utföra radonmätning om de vill veta radonhalten i sitt hus. Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) rekommenderar att man utför radonmätning i alla småhus, oavsett ålder. Radonmätning är viktigt för att skapa en sund boendemiljö. Energideklarationen ger viss information om radon, men det är fastighetsägarens ansvar att utföra en radonmätning om de vill veta radonhalten i sitt hus.

Energiförbrukningen i ett hus

Energiförbrukningen i ett hem påverkar både ekonomin och miljön. Att förstå hur energi används i ett hus, vilka faktorer som påverkar energiförbrukningen, och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen är avgörande för att skapa ett hållbart och kostnadseffektivt boende. Här kommer vi att gå igenom det som påverkar energiförbrukningen samt ge konkreta tips på hur du kan spara energi.

Energiförbrukningen i ett hus kan delas upp i flera huvudområden. Dessa är uppvärmning och kylning, varmvattenberedning, belysning, hushållsapparater och elektronik.

Uppvärmning och kylning

Uppvärmning och kylning står för den största delen av energiförbrukningen i ett hem. Hur mycket energi som används för detta ändamål beror på flera faktorer som byggnadens isolering, klimatet där huset är beläget och vilken typ av värme- och kylsystem som används.

 • Värmesystem: Vanliga värmesystem är värmepumpar, fjärrvärme, elvärme och oljepannor. Värmepumpar är ofta mer energieffektiva än traditionella el- eller oljepannor eftersom de flyttar värme snarare än att generera den genom förbränning.
 • Kylsystem: Luftkonditionering och fläktar används för kylning under varma månader. Energieffektiva luftkonditioneringssystem med hög SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) kan minska energiförbrukningen avsevärt jämfört med äldre modeller.
 • Isolering: Bra isolering i väggar, tak och golv minskar behovet av uppvärmning och kylning genom att hålla värmen inne på vintern och ute på sommaren. Dubbel- eller trippelglasfönster är också effektiva för att minska att värmen sipprar ut.
 •  
 • Varmvattenberedare
 • Varmvattenberedaren är en annan stor energianvändare i hemmet. Det finns flera typer av varmvattenberedare som traditionella tankbaserade beredare och genomströmningsberedare (även kallade tanklösa beredare).
 • Traditionella tankbaserade varmvattenberedare: Dessa håller en konstant volym vatten varmt och är ofta mindre energieffektiva eftersom de förlorar värme genom tankens väggar.
 • Genomströmningsberedare: Dessa värmer endast vatten när det behövs, vilket kan vara mer energieffektivt. 
 •  
 • Belysning
 • Belysning kan stå för en betydande del av energiförbrukningen, särskilt om omoderna lampor används.
 • LED-lampor: Dessa är betydligt mer energieffektiva än omoderna glödlampor och halogenlampor. De har också en längre livslängd, vilket minskar behovet av att byta lampor ofta.
 • Kompaktlysrör (CFL): Dessa är också mer energieffektiva än glödlampor men har en kortare livslängd än LED-lampor.
 • Elektronik
 • Elektronik som TV-apparater, datorer, ljudsystem och laddare bidrar också till energiförbrukningen i ett hem. Många av dessa enheter använder energi även när de är i standby-läge.
Energideklaration och energiförbrukning i hus

Hushållsapparater
Hushållsapparater som kylskåp, frysar, tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner och ugnar använder en betydande mängd energi.
Energieffektiva apparater: Apparater med hög energiklass använder betydligt mindre energi än äldre modeller.

Faktorer som påverkar energiförbrukningen

Flera faktorer påverkar hur mycket energi som förbrukas i ett hem. Dessa beror på byggnadens ålder och skick, isolering och fönster, hushållets storlek, vilka vanor man har, klimatet samt det geografiska läget.

1. Byggnadens ålder och skick
Äldre byggnader har ofta sämre isolering och mindre energieffektiva system jämfört med nyare byggnader. Detta kan leda till högre energiförbrukning för uppvärmning och kylning. Renoveringar som förbättrar isoleringen eller förbättrar värme- och kylsystem kan minska energiförbrukningen avsevärt.

2. Isolering och fönster
Bra isolering och energieffektiva fönster kan minska energiförlusterna avsevärt och därmed energibehovet. Att isolera väggar, tak och golv effektivt kan minska värmeförluster. Dubbel- eller trippelglasfönster minskar värmeförlust genom fönstren, vilket kan minska behovet av uppvärmning och kylning.

3. Hushållsstorlek och hur man lever
Större hushåll och fler personer i bostaden leder vanligtvis till högre energiförbrukning. Hur ofta och hur länge apparater och belysning används påverkar också energiförbrukningen. Att vara medveten om energianvändningen och vidta enkla åtgärder som att släcka lampor när de inte används och stänga av apparater kan minska energiförbrukningen.

4. Klimat och geografiskt läge
Klimatet där huset är beläget påverkar också energiförbrukningen. Kalla klimat kräver mer energi för uppvärmning, medan varma klimat kräver mer för kylning. Energibehovet varierar med årstiderna, med högre förbrukning under extremt kalla eller varma perioder.

Energibesparande åtgärder

Det finns många åtgärder som husägare kan vidta för att minska energiförbrukningen i sitt hem. Dessa åtgärder kan leda till kostnadsbesparingar och minska miljöpåverkan.

Förbättrad isolering av väggar, tak och golv samt tätning av sprickor och drag kan minska energiförluster. Byt till dubbel- eller trippelglasfönster och isolerade dörrar för att minska värmeförlust genom dessa ytor. Välj dörrar med bra isoleringsvärden och se till att de är ordentligt tätade. Installering av energieffektiva värmepumpar eller att uppgradera till modern fjärrvärme kan minska energiförbrukningen. Att installera solpaneler kan också minska behovet av köpt energi och sänka energikostnaderna. Att använda apparater med hög energiklass och att byta till LED-belysning kan också minska energiförbrukningen avsevärt. När du köper nya apparater, välj de med hög energiklass. Äldre apparater är ofta mindre effektiva och kan dra mycket energi. LED-lampor använder upp till 90 % mindre energi än glödlampor och håller betydligt längre.

Energiförbrukningen i ett hus påverkas av många faktorer som byggnadens ålder, isolering, värmesystem, hushållsvanor och klimat. Genom att vidta åtgärder som förbättrar isoleringen, uppdatera till energieffektiva system och apparater samt använda smartare teknik kan man minska energiförbrukningen, spara pengar och minska miljöpåverkan.

Det är jättebra att tänka på energisparande åtgärder hemma. Man sparar på det ekonomiskt. När du använder mindre energi sjunker dina elräkningar. Det leder till minskad miljöpåverkan. Mindre energianvändning minskar utsläppen av koldioxid. Förbättrad hemtrevnad. Bättre isolering och energieffektiva fönster gör ditt hem varmare på vintern och svalare på sommaren. Du får en jämnare och mer behaglig inomhustemperatur. Ökat fastighetsvärde och bättre hälsa. Ett energieffektivt hus är ofta mer attraktivt för köpare. Bra ventilation och luftfilter förbättrar luftkvaliteten inomhus. Genom att vidta konkreta åtgärder, som att förbättra isoleringen, använda moderna och energieffektiva apparater och lampor, installera smarta system och välja förnybar energi, kan du skapa ett mer hållbart och kostnadseffektivt hem!

Att spara energi hemma är bra för både plånboken och miljön. Det gör ditt hem bekvämare och hälsosammare, och kan även öka husets värde. Genom att göra små förändringar och investeringar kan du skapa ett mer hållbart hem!

Tolka radonmätning

Radonmätning

För tillförlitligt resultat och för att få ett årsmedelvärde ska en radonmätning göras under eldningssäsongen som varar från 1 oktober – 30 april, under minst två månader. Långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på och ger ett tillförlitligt årsmedelvärde. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en ackrediterad långtidsmätning själv. Om du behöver få besked snabbt kan du göra en korttidsmätning. En korttidsmätning är endast rådgivande men ett bra alternativ vid exempelvis husköp.

Gränsvärde radon

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft.

radonmätning i villa

Långtidsmätning

En långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på och ger ett årsmedelvärde. Mätningen ska göras under eldningssäsongen från 1 oktober till 30 april, under minst två månader. Målet med en långtidsmätning är att, under vanliga levnadsvillkor, ta reda på om man utsätts för skadliga radonhalter. Vi erbjuder objektiv ackrediterad radonmätning med Europas snabbaste svarttider och Sveriges bästa telefonsupport. Vi hjälper dig mäta radonhalten både tryggt och kostnadseffektivt.
Korttidsmätning

Korttidsmätning

En korttidsmätning är passande när tiden för en långtidsmätning inte finns, exempelvis vid husköp eller efter utförda åtgärder. En korttidsmätning genomförs på samma sätt som en långtidsmätning och ska pågå minst 7 dygn, helst 10 dygn.  Resultatet är endast rådgivande och bör endast göras när tiden inte räcker till en långtidsmätning.

Energideklaration: Enkelt förklarat

En energideklaration är ett dokument som visar hur energieffektiv en byggnad är. Den ger information om hur mycket energi byggnaden förbrukar. Energideklarationen baseras på en besiktning av byggnaden och beräkningar av energianvändningen.

Energideklarationer har införts för att bland annat öka transparensen, driva på och bidra till att nå klimatmålen. Det ska vara enkelt att jämföra energiförbrukningen hos olika byggnader. Byggnader med dålig energiklass kan förbättras för att sänka energikostnader och miljöpåverkan. Att minska energianvändningen i byggnader är en viktig del av arbetet för att nå våra klimatmål.

Alla småhus (en- och tvåfamiljshus) som är byggda 1999 eller senare måste ha en energideklaration. Det gäller även flerbostadshus och lokaler i vissa fall. Mer information hittar du högre upp på sidan. Så vad innehåller då en energideklaration? Först och främst energiklass A till G, där A är den mest energieffektiva klassen och G den minst energieffektiva. Byggnadens totala energianvändning uttryckt i primärenergital (kWh/m2 år). Energianvänding, värmesystem, uppvärmd area, radonmätning, om OVK har utförts, åtgärdsförslag och slutligen namn och kontaktuppgifter till den expert som utfört energideklarationen samt en kortfattad sammanfattning. Att förbättra energiklassen är en investering som ger långsiktiga fördelar. Du kan spara pengar på energikostnaderoch bidra till en bättre miljö.

Vanliga frågor och svar om energideklarationen

Kan man sälja utan energideklaration?

Innan en byggnad säljs eller upplåts med nyttjanderätt måste en energideklaration alltid tas fram.

Hur länge håller en energideklaration?

Giltighetsperioden för en energideklaration är tio år.

Hur skaffar man en energideklaration?

För att skapa en ny energideklaration med information om bostadens energiklass måste du anlita en certifierad energiexpert.

Vad händer om man saknar en giltig energideklaration?

Eftersom detta anses vara ett lagbrott, har Boverket, som agerar som tillsynsmyndighet, befogenhet att utfärda förelägganden och kräva in vite.
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB