ACKREDITERAD RADONMÄTNING

GÖR-DET-SJÄLV-GUIDE

KALKYLATOR OCH CHECKLISTA

RADONMÄTNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH FLERBOSTADSHUS MALMÖ

Radonmätning.se erbjuder ackrediterad radonmätning för bostadsrättsföreningar och flerbostadshus i Malmö. Det är både enkelt och kostnadseffektivt att göra det själv! Genom att följa vår steg-för-steg-guide, kan du utföra radonmätningen enligt Strålsäkerhetsmyndighetens ”Metodbeskrivning (SSM 2013) – Mätning av radon i bostäder”. Viktigt! Malmö kommun har tillsynsansvar. Det innebär att när radonmätningen är klar måste resultatet rapporteras till Malmö kommun.

Radonmätning Göteborg

Vad du mäta något annat?

Vi erbjuder kostnadseffektiv och trygg radonmätning med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium. Med oss kan du enkelt göra en långtidsmätning själv och säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde. Med en korttidsmätning från oss får du en tydlig indikation om det finns ett radonproblem.

Radonmätning villa

Ackrediterad mätning
Inkl. frakt
Snabb leverans
Kostnadsfri rådgivning

REA

Pris per dosa (inkl. moms).

Mer information om radonmätning villa.

Radonmätning arbetsplatser

Ackrediterad mätning
Inkl. frakt
Snabb leverans
Kalkylator

REA

Radonmätning skolor

Ackrediterad mätning
Inkl. frakt
Snabb leverans
Kostnadsfri rådgivning

REA

Pris per dosa (inkl. moms).

Mer information om radonmätning skolor.

Snabb korttidsmätning

Ackrediterad mätning
Inkl. frakt
Snabb leverans
Kostnadsfri rådgivning

REA

Radonmätning Malmö

GÖR-DET-SJÄLV-GUIDE

Radonmätning Gör det själv guide

Viktigt för att uppfylla myndighetens krav

Beräkning av antal lägenheter som ska mätas

För att beräkna årsmedelvärde krävs följande

Nationella rikt- och gränsvärdet på 200 Bq/m3

Om radonhalten överskrider 200 Bq/m3 innebär det en hälsofara för de boende. Även om det bara är en lägenhet som ligger över gränsvärdet behöver problemet åtgärdas. Information om åtgärder finns längre ner under Steg 5.

Radonmätning Malmö

GÖR-DET-SJÄLV-GUIDE

Radonmätning Gör det själv guide
Radonmätning
Följer instruktionerna ovan eller använd vår kalkylator

Använd vår kalkylator för att räkna ut antal lägenheter som ska mätas

När ni har fastställt antalet lägenheter som ska mätas, är det dags att beställa. Varje lägenhet kräver ett mätpaket som ni enkelt kan köpa från vår onlinebutik. När ni beställer mätdosorna från oss, får ni följande:

> RABATTERADE PRISER (se nedan)
> Riktigt bra service
> I alla mätpaket ingår 2 spårfilmsdosor, instruktioner och analys av ett ackrediterat laboratorium
> Med beställningsbekräftelsen kommer dessutom en länk för att ladda ner alla våra viktiga mallar:

> Allmän information om radonmätning i föreningen (för anslagstavlan)
> Radonmätning i din lägenhet (information till boende i utvalda lägenheter)
> Gör-det-själv-guide
> Checklista
> Mätinstruktioner

Mängdrabatt

 • Antal mätpaket
 • 11 – 25 st
 • 26 – 99 st
 • från 100
 • Pris inkl. moms
 • 470,25 kr
 • 445,50 kr
 • 396,00 kr
 • Rabatt i %
 • 5 %
 • 10 %
 • 20 %

Mängdrabatt dras av automatisk i varukorgen.

 

Radonmätning

När dosorna har levererats ska de placeras ut i de utvalda lägenheterna enligt de medföljande instruktioner.

Viktig information innan du börjar

Radonmätning Malmö - rapportera mätuppgifter

Det finns två alternativ att rapportera mätuppgifter till det ackrediterade laboratoriet:
Rapportera via webben.

1. Rapportera med hjälp av en Excel-fil.
2. Mer information om rapporteringssätten finns på instruktionen som följer med dosorna.

Vi rekommenderar större bostadsrättsföreningar att använda sig av Excel-filen då det är många lägenheter att hålla koll på. Den ger en tydlig översikt och är lätt att använda. Ni kan ladda ner Excel-filen här.

Placering av spårfilmdosor i rummet

Radonmätning
Efter en mätperiod på minst 60 dagar under eldningssäsongen samlas dosorna in för att genast skickas tillbaka till det ackrediterade laboratorium som mätdosorna kommer ifrån (EUROFINS Radon Testing Sweden AB).

Viktig information innan radonmätningen avslutas

Radonmätning
Laboratoriet analyserar spårfilmsdosorna och kontrollerar att mättiden och instruktionerna har följts. Om allt är gjort enligt beskrivningen räknas ett årsmedelvärde ut.

Kontrollera resultatet

Radonhalter över 200 Bq/m3 behöver åtgärdas

Kontrollmätning efter åtgärder

Kontrollmätning brf
Radonmätning

Avslutningsvis rapporteras resultatet av radonmätningen till Malmö kommun. På kommunens hemsida finns ofta information och en beskrivning på hur ni ska gå tillväga för att rapportera resultatet. Om inte, kontakta kommunen.

 

Nu är ni färdiga – bra jobbat!

Radonmätning Malmö

Vi erbjuder kostnadseffektiv, trygg och ackrediterad radonmätning i Malmö för bostadsrättsföreningar, arbetsplatser, skolor, förskolor och privatpersoner. Behöver du hjälp? Som bostadsrättsförening eller flerbostadshusägare kanske inte tiden räcker till. Här kan vi bistå med hjälp! Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och flerfamiljshusen en komplett helhetslösning där vi genomför alla steg i processen.

Vi erbjuder också radonbesiktning (tar cirka en timme) och radonutredning (mer omfattande och tidskrävande) där vi ser över huskonstruktionen, mäter gammastrålning, söker läckor och bedömer ventilationen. När vi har fått en klar bild får du veta vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemet. När det väl har konstaterats att det finns radon behövs en radonsanering. Vi kan hjälpa dig att ta fram en långsiktig lösning som är säker. För beställning av mätdosor för lägenheter i flerbostadshus och bostadsrättsföreningar BRF på andra orter i Sverige var snäll och läs här.

Radonmätning Malmö: Fakta och information

Enligt miljöbalken 26 kapitel 19 paragraf åligger det fastighetsägare att regelbundet planera och övervaka sina fastigheter för att förhindra eller minimera risker som kan påverka människors hälsa negativt. Detta inkluderar att genomföra radonmätningar i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer samt vidta åtgärder om radonhalterna i en bostad överskrider det nationella referensvärdet på 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter). För att uppnå ett årsmedelvärde är det nödvändigt att utföra en mätning som pågår under minst två månader under eldningssäsongen som är mellan den 1 oktober och den 30 april. Samtliga årsmedelvärden måste vara under det nationella riktvärdet och gränsvärdet på 200 Bq/m3. Överstigande radonhalter, det vill säga värden som är högre än de nationella riktvärdena och gränsvärdet på 200 Bq/m3, utgör en potentiell risk för de boende. Även om det enbart är en lägenhet som överskrider 200 Bq/m3 krävs det att åtgärder vidtas.

Råd från oss

Genom att utföra samtidiga mätningar i alla källarrum, källargångar, trapphus och liknande kan du effektivt spåra källorna och spridningen av radon. Denna typ av undersökning är ofta den mest ekonomiskt fördelaktiga och kan i många fall ge all den information som krävs för att föreslå åtgärder.

Särskild information

Förhöjda radonhalter på grund av blåbetong förekommer ibland i flerbostadshus med otillräcklig ventilation och hög strålningsklass. I de flesta fall uppstår inte höga radonhalter om ventilationen är mekanisk frånluft, eller både till- och frånluftssystem används, om inte markradon även är en påverkande faktor. Markradon kan tränga in i bostäder från källarrum och spridas genom trapphus. Radongas kan även tränga in bakom putsen på ytterväggarna eller längs avlopp, vatten- och elschakt. Det finns exempel där lägenheter högst upp har drabbats av de högsta radonhalterna.

Radonmätning Malmö: Villa

När ska man mäta radon?

Radonmätning ska utföras under eldningssäsongen, från 1 oktober till 30 april. Under denna period är radonhalten som regel som högst, vilket ger en mer tillförlitlig bild av årsmedelvärdet. Mätningen bör pågå under minst två månader (långtidsmätning).

Vilket riktvärde gäller?

I bostäder och lokaler för allmänna ändamål gäller ett riktvärde på 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten.Om radonhalten överstiger detta värde bör en utredning genomföras för att identifiera källan till problemet och vidta åtgärder.

Var kommer radonet från?

Radon i inomhusluften kan komma från:
– Marken under och omkring bostaden
– Hushållsvattnet
– Byggnadsmaterial som blåbetong

Radon från marken är den vanligaste källan i svenska bostäder. Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att ca 325 000 bostäder i Sverige har radonhalter över gränsvärdet 200 Bq/m3.

Varför mäta under så lång tid?

Radonhalten varierar med årstiderna och under dygnets timmar beroende på temperatur, vind, ventilation och vädring. Därför är långtidsmätning avgörande för att få fram ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Korttidsmätning: Vid speciella tillfällen

En korttidsmätning kan vara aktuell i samband med husköp eller efter genomförd åtgärd. Denna typ av mätning ger en indikation på eventuellt radonproblem. 

Radonmätning Malmö villa
Radonmätning Malmö arbetsplats

Radonmätning Malmö: Arbetsplats

Vad gäller?

Som arbetsgivare har du ansvar för att dina anställda inte utsätts för förhöjda radonhalter på arbetsplatsen. Radon kan orsaka allvarliga hälsoproblem som lungcancer.

Dina skyldigheter:

Mäta radonhalten: Du ska regelbundet mäta radonhalten på arbetsplatsen, under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april (långtidsmätning).
Känn till radonhalterna: Håll dig informerad om radonhalten på arbetsplatsen och vidta åtgärder om den överskrider gränsvärdena.
Sänka radonhalten: Om radonhalten är för hög, ska du vidta åtgärder för att sänka den under referensnivån.
Anmäla åtgärder: Om åtgärderna inte sänker radonhalten, ska du anmäla detta till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Gränsvärden för radon på arbetsplatser:

200 Bq/m3 i lokaler ovan jord vid normal arbetstid på 1800 timmar per år.
400 Bq/m3 i källare och bergrum vid normal arbetstid på 1800 timmar per år.
1300 Bq/m3 för berg- och gruvarbete vid normal arbetstid på 1300 timmar per år.

Ny metodbeskrivning för radonmätning:

Från och med 1 oktober 2021 gäller en ny och förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Den nya metoden ger en mer noggrann bild av radonhalten och ersätter den gamla metoden från 2004.

Varför är det viktigt att kontrollera radonhalten på arbetsplatsen?

Långvarig exponering för höga radonhalter kan leda till lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år.

Radonmätning Malmö: Skola

Radon i skolor och förskolor:

Enligt Strålskyddsförordningen ska radonhalterna i skolor och förskolor inte överstiga 200 Bq/m3. Fastighetsägaren ansvarar för att radonmätning utförs och att vidta åtgärder om radonhalten överskrider referensvärdet.

Hur radonmätning utförs:

Radonmätning i skolor och förskolor ska ske enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser, tillsammans med Socialstyrelsens kompletterande vägledning för radonmätningar i skolor och förskolor. Den kompletterande vägledningen ger riktlinjer för hur många lokaler som ska mätas och hur mätningen ska utföras.

Mätprocessen:

Orienterande mätning: En långtidsmätning (minst 60 dagar) med spårfilmsdosor under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) utförs. Spårfilmsdosor ger det mest tillförlitliga årsmedelvärdet.

Uppföljande mätning: Om den orienterande mätningen visar förhöjd radonhalt, utförs en uppföljande korttidsmätning efter åtgärd. Mätningen ska ske under pågående verksamhet.

Genom att regelbundet mäta radonhalten och vidta åtgärder vid behov kan man skapa en hälsosam inomhusmiljö för elever och personal i skolor och förskolor.

Radonmätning Malmö skola
Korttidsmätning Malmö

Radonmätning Malmö: Korttidsmätning

Behöver du snabbt svar på radonhalten?

Om du behöver ett snabbt besked eller en uppskattning på bara några dagar kan du göra en korttidsmätning av radon. Denna typ av mätning ger dig en indikation om radonhalten i din bostad eller på din arbetsplats, men resultatet är endast rådgivande.

När passar korttidsmätning?

Korttidsmätning kan vara ett bra alternativ i följande situationer:
Husköp: Du vill få en snabb uppskattning av radonhalten innan du köper en bostad.
Efter genomförd åtgärd: Du vill kontrollera om en åtgärd mot radon har varit effektiv.
Uppföljning på arbetsplatser: Som komplement till långtidsmätning på arbetsplatser, skolor och förskolor.

Hur går en korttidsmätning till?

En korttidsmätning av radon utförs på samma sätt som en långtidsmätning, men under en kortare tid. Mätningen bör pågå under minst 7 dygn, men helst 10 dygn.
– En korttidsmätning ger dig inte ett årsmedelvärde.
– För en mer precis bild av radonhalten, bör du alltid utföra en långtidsmätning.

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB