Vad är radon? Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. 

Radon är naturligt förekommande i marken över hela Sverige. Den främsta källan till radon i bostäder är marken, medan vissa byggmaterial som blåbetong kan också innehålla radon. 

Den största hälsorisken med radon är att den kan orsaka cancer i lungorna. När radon sönderfaller bildas  radondöttrar, vilka binder sig till partiklar i luften och kan transporteras med inandningsluften in i lungorna. Det är radondöttrarna som utgör en potentiell hälsorisk. Att vara utsatt för förhöjda nivåer av radon under en längre period ökar risken för att utveckla lungcancer. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter tobaksrökning. 

Mätning av radon

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att genomföra en radonmätning. I Sverige är den högsta tillåtna radonhalten i inomhusmiljöer satt till 200 bq/m3. För att säkerställa pålitliga resultat och beräkna ett årsmedelvärde bör mätningen utföras under eldningssäsongen, under minst två månader från den 1 oktober till och med den 30 april. Det är lämpligt att genomföra radonmätning:

  • i samband med köp av hus
  • under om- eller tillbyggnation 
  • vid förändringar i ventilation- eller uppvärmningssystemet
  • vid nybyggnation av hus
  • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Långtidsmätning

En långtidsmätning ger en översikt över årsmedelvärdet och bör genomföras mellan den 1 oktober och 30 april, under minst två månader. Långtidsmätning betraktas som det mest tillförlitliga sättet att mäta radon på. 

Korttidsmätning

En korttidsmätning är endast rådgivande och ger en indikation på de aktuella radonhalterna. Korttidsmätningar av radon bör endast göras när det är ont om tid, som exempelvis vid husköp eller efter genomförda åtgärder. Denna typ av mätning utförs på samma sätt som en långtidsmätning och ska sträcka sig över minst 7 dagar, helst 10 dagar.

Om radonhalterna överskrider de gällande gräns- och riktvärdena, bör en undersökning genomföras för att fastställa de bakomliggande orsakerna till de förhöjda nivåerna. Exempel på åtgärder kan vara att förbättra luftcirkulationen, täta eller isolera beroende på källan till radonet.

Beställ radonmätning här!


Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB