RADON I HUS

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Riktvärdet för radon i hus och allmänna lokaler är 200 Bq/m3. Långvarig exponering av höga radonhalter ökar risken för att drabbas av lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning och orsakar cirka 500 lungcancerfall varje år.

Radonmätning är det enda sättet att garantera en radonsäker livsmiljö. Vi hjälper dig att mäta radon säkert och kostnadseffektivt. Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en radonmätning själv och säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde.
Radon i hus

Radon i hus och bostäder

Radon i våra bostäder kan komma från marken, vissa byggmaterial (som blåbetong) och från hushållsvattnet. Den främsta källan till radon i våra bostäder är markradon. Eftersom radon är en gas kan den väldigt enkelt tränga in i hus genom sprickor i grunden, väggar och golv. Radonet åker in i huset/bostaden med jordluft som sugs in genom olika otätheter i grundkonstruktionen. Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975. Detta material hade en omfattande användning inom byggnation, inklusive i miljonprogrammet samt i en- och flerfamiljshus. Blåbetong innehåller radium som bildar radon när det sönderfaller. För närvarande finns omkring 325 000 bostäder i Sverige som innehåller materialet. Majoriteten av dessa byggnader återfinns i områden som Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping. Radon i hushållsvattnet är främst ett problem om man har egenborrad brunn. Om vattenkällan är förorenad med radon kan detta leda till ökade radonhalter inomhus när man exempelvis duschar, diskar och spolar.

Sverige ligger på ett område med mycket uran i berggrunden, vilket gör att radonhalten i inomhusluften på en del ställen generellt är högre än i många andra länder. Byggnader med källare tenderar att ha högre radonhalt än hus byggt med platta på mark.

Radonmätning

För att få ett tillförlitligt resultat och ett årsmedelvärde ska radonmätningen utföras under eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Mätperioden ska vara minst två månader (en långtidsmätning). Med mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra en radonmätning själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. Så här gör du: 1. Beställ hem radonmätare 2. Placera ut dosorna 3. När mätperioden är slut skickar du tillbaka dosorna för analys 4. Efter cirka en vecka får du en mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller ej
Beställa radonmätare
Det enda sättet att veta om du har radon i ditt hus är att mäta radonhalten. Du kan göra detta genom att beställa radonmätning. Om du behöver få svar snabbt inom en begränsad tidsram, är det möjligt att genomföra en korttidsmätning. En korttidsmätning är endast rådgivande men ett bra alternativ i specifika situationer, såsom vid husköp eller efter genomförda åtgärder. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att en ny radonmätning genomförs om det har gått över ett decennium sedan den senaste mätningen, eller om några renoveringar eller ombyggnationer har ägt rum som kan ha påverkat radonhalten i inomhusluften. Följande situationer kräver en radonmätning: – Om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätning gjordes – Om det gjorts renoveringar eller ombyggnation – Vid köp- eller försäljning av bostad – Vid byte av ventilations- eller värmesystem – Vid husbygge – Om du misstänker att det finns radon
radonmätning i villa

Långtidsmätning

En långtidsmätning är det säkraste sättet att mäta radon på och ger ett årsmedelvärde. Mätningen ska göras under eldningssäsongen från 1 oktober till 30 april, under minst två månader. Målet med en långtidsmätning är att, under vanliga levnadsvillkor, ta reda på om man utsätts för skadliga radonhalter. Vi erbjuder objektiv ackrediterad radonmätning med Europas snabbaste svarttider och Sveriges bästa telefonsupport. Vi hjälper dig mäta radonhalten både tryggt och kostnadseffektivt.
Korttidsmätning

Korttidsmätning

En korttidsmätning är passande när tiden för en långtidsmätning inte finns, exempelvis vid husköp eller efter utförda åtgärder. En korttidsmätning genomförs på samma sätt som en långtidsmätning och ska pågå minst 7 dygn, helst 10 dygn. 

Obs! Resultatet är endast rådgivande och bör endast göras när tiden inte räcker till en långtidsmätning.

Ventilation radonbesiktning

Åtgärder - radon i hus

Radonhalter över 200 Bq/m3 behöver åtgärdas. Vid förhöjda radonhalter är det viktigt att identifiera källan till radonet och vidta åtgärder. Exempel på lämpliga åtgärder är att förbättra ventilationen, täta eller isolering beroende på varifrån det kommer. Radon i hushållsvattnet kan tas bort genom att vattnet luftas innan det når bostaden.

Oavsett om det är radon som kommer från marken, byggnadsmaterial eller vattnet, står vi till tjänst för att ta fram en långsiktig lösning som är både säker och skräddarsydd efter ditt specifika hus. Utöver hälsoaspekterna påverkar en sanering ofta värdet på bostaden positivt. Det innebär att du inte bara skapar en hälsosammare miljö, utan även förbättrar husets värde.

En radonbesiktning har till syftet att peka ut radonkällorna och sedan presentera skräddarsydda lösningar för att lösa eventuella radonproblem. Hela processen tar ungefär en timme och omfattar följande steg:

– Vi kollar ventilationen.
– En noggrann genomgång av bostaden, ritningar och resultat från radonmätningen görs.
– Vi mäter gammastrålningen från byggnadsmaterialet för att få en helhetsbild.
– Vid behov genomförs en sniffmätning för att upptäcka inläckande markradon.
– Slutligen sammanställs resultaten från radonbesiktningen i en detaljerad rapport, tillsammans med skräddarsydda åtgärdsförslag.

Vi är här för att göra ditt boende tryggt och bekymmersfritt när det kommer till radon!

Att genomföra en radonutredning liknar en radonbesiktning. Jämfört med en vanlig radonbesiktning är en radonutredning mer ingående och tar lite längre tid. Men här är det positiva – en väl genomförd radonutredning ger inte bara svar på varför radonhalterna är höga utan även vad som behöver åtgärdas.

Resultaten från radonutredningen utgör ett värdefullt underlag för styrelsearbetet och fungerar som grund för all kommunikation med tillsynsmyndigheter, såsom Arbetsmiljöverket och miljökontor

Vanliga frågor och svar - radon i hus

Radon i hus?
Hur vet man att huset har radon?
Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. För tillförlitligt resultat och för att få fram ett årsmedelvärde bör radonmätningen göras under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april), under minst två månader.
Vad kostar radonmätning?
Vad kostar en radonmätning?

En långtidsmätning för hus/villa kostar 280 kronor 2023.
Priset är per mätdosa (inklusive moms). Hur många mätdosor man behöver varierar.

Ventilation radon
Hur blir man av med radon?
Det finns olika sätt att radonsanerare på beroende på vart radonet kommer ifrån. Åtgärder kan exempelvis vara att öka ventilationen, täta, isolera eller installera en radonsug.
Blåbetong
Hur vet man om huset har blåbetong?

Det enda sättet är att mäta. Genom att exempelvis mäta gammastrålningen kan man ta reda på om huset är byggt av blåbetong. Strålningen mäts med hjälp av en gammamätare som hålls mot väggen. 

Radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö

Vi erbjuder kostnadseffektiv, trygg och ackrediterad radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi erbjuder också radonbesiktning (tar cirka en timme) och radonutredning (mer omfattande och tidskrävande) där vi ser över huskonstruktionen, mäter gammastrålning, söker läckor och bedömer ventilationen. När vi har fått en klar bild får du veta vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemet. Vi hjälper dig med en långsiktig lösning som är säker.

Gör din radonmätning själv, det är enkelt! Eller få hjälp av oss med mer avancerade mätningar, till exempel med rådgivande mätning vid husförsäljning eller läcksökning i problemvillor, etc.

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB