RADONMÄTARE

Vad är skillnaden på digital radonmätare och radondosa (passiv radondetektor) och vad ska man välja? Enkelt förklarat kan man säga att om du inte gjort en radonmätning i din bostad tidigare och vill ta reda på om det eventuellt finns förhöjda halter av radon ska du välja radondosor. Digitala radonmätare används främst för uppföljande mätning efter genomförd åtgärd.

Spårfilm är den vanligaste mätmetoden i Sverige för både lång- och korttidsmätningar. För att få ett årsmedelvärde ska långtidsmätningen pågå i minst två månader under eldningssäsongen, som pågår mellan den 1 oktober och den 30 april. Det är enkelt att göra en radonmätning själv! Gör din mätning med radonmätare/radondosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium.

Radondosa eller digital radonmätare

Har du inte gjort en radonmätning tidigare och vill ta reda på om det finns förhöjda radonhalter ska du välja radondosor. Dosorna placerar du ut enligt medföljande instruktioner. När mätperioden är slut skickar du tillbaka dosorna för analys. Efter ca en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller ej. För privatpersoner används främst digitala radonmätare för kontinuerlig mätning och för uppföljande mätning efter genomförd radonsänkande åtgärd. 

Radonmätning arbetsplatser skolor

Radondosa

Spårfilmsdosor för långtidsmätningar är det säkraste sättet att mäta radon på och ger ett tillförlitligt årsmedelvärde. Om du behöver få besked snabbt kan du göra en korttidsmätning (minst 7 dygn). En korttidsmätning bör endast göras om det inte finns tillräckligt med tid för en långtidsmätning, vid exempelvis husköp eller efter en åtgärd. Till skillnad från digitala radonmätare visar inte radondosor radonhalten i realtid. Men genom att placera ut dosorna i hela bostaden i mer än två månader så får du fram ett årsmedelvärde. Med våra mätpaket kan du enkelt göra både ackrediterade lång- och korttidsmätningar själv.

Digital radonmätare

Det finns både radonmätare som visar radonhalten i realtid och inte. EcoQube  som är ny på marknaden är ett exempel på en radonmätare som visar resultat i realtid. EcoQube är en intelligent radonmätare för bostäder och är inte större än en handflata. Med hjälp av patenterad radondetekteringsteknologi levererar EcoQube snabba, exakta och pålitliga resultat i realtid för kontinuerlig mätning och övervakning av radon. Det första mätresultatet får du efter bara 10 minuter. EcoQube är även utmärkt för uppföljande mätning efter genomförd radonsänkande åtgärd.

Radonmätare för att mäta gammastrålning

Gammamätare används för att kontrollera om källan till radon finns i byggnadsmaterialet. Genom att mäta gammastrålning från byggnadsmaterial kan man ta reda på om materialet består av blåbetong eller inte. Mätaren hålls direkt mot väggen, taket eller golvet och resultatet får man direkt. Blåbetong producerades och användes flitigt mellan 1929 – 1975. Materialet har utnämnts till den största radonskällan bland våra byggmaterial. Blåbetong innehåller radium som bildar radon när det sönderfaller.

Mätmetoder för radon

Det finns olika metoder för att mäta radon på. Metoderna kan delas upp i momentana, integrerade och kontinuerligt registrerande. I de momentana gäller värdet man får endast för den minut eller de minuter då luftprovet tas. Integrerande innebär att man får ett medelvärde av radonhalten under en mätperiod, denna period kan vara från några dagar till flera månader. Kontinuerligt registrerande instrument beräknar kontinuerligt medelvärdet för förutbestämda tidsperioder, till exempel 10 minuter, 60 minuter och så vidare. Kontinuerligt registrerande instrument används till exempel för sniffmätning (man hittar insläppspunkter där radonet kan komma in i huset), korttidsmätning (som är rådgivande), tillfällig mätning (ögonblickligt radonvärde), sekvensmätning (för att exempelvis visa effekten av genomförda radonsaänkande åtgärder).

Metod 1:
Spårfilm med filter

Spårfilm är den vanligaste mätmetoden. Metoden kan användas för att uppskatta radongashaltens årsmedelvärde i en bostad. Mätningen ska pågå under minst två månader. Spårfilm är känslig för stark värme och ska därför inte placeras nära värmekällor eller utsättas för direkt solljus.

Metod 2:
Elektretbaserad radonmätare

Metoden kan användas för att uppskatta årsmedelvärde av radongashalt i en bostad. Mätningen ska pågå under minst två månader. Elektretmätare kan även användas för uppföljande mätningar av radon.

Metod 3:
Radoninstrument

Kontinuerligt registrerande radoninstrument kan användas för att uppskatta radongashaltens årsmedelvärde. Mätningen ska pågå under minst två månader. En stor fördel med kontinuelig radonmätning är att man kan övervaka förändringar över tid.

Radonmätare kostnad

Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas. Den bildas naturligt när radium sönderfaller. Höga halter av radon är en hälsofara och långvarig exponering ökar risken för lungcancer. I Sverige orsakar radon cirka 400–500 lungcancerfall per år och är näst efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. Man uppskattar att det finns cirka 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalt än referensnivån 200 bq/m3. Radon i våra bostäder kan komma från marken, byggmaterial och hushållsvattnet. Radon från marken är den vanligaste radonkällan till radon i våra bostäder.

Radonmätning

Vill du säkra att du inte utsätts för radon i din bostad? Det enda sättet att upptäcka radon är att att mäta. Radonhalten bör mätas vid husköp eller försäljning av bostad, vid om- eller tillbyggnation, vid ändringar i ventilation- eller uppvärmningssystemet, om det har gått mer än 10 år sen den senaste radonmätningen eller om du tror att det finns radon. Att mäta är enkelt. Med våra mätpaket kan du enkelt göra en långtidsmätning själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. 

Radonmätning över 200 Bq/m³

Radon gränsvärde

I bostäder och lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. De rikt- och gränsvärden som finns är fastställda av bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten.

Radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö

Vi erbjuder kostnadseffektiv, trygg och ackrediterad radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi erbjuder också radonbesiktning (tar cirka en timme) och radonutredning (mer omfattande och tidskrävande) där vi ser över huskonstruktionen, mäter gammastrålning, söker läckor och bedömer ventilationen. När vi har fått en klar bild får du veta vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemet. Vi hjälper dig med en långsiktig lösning som är säker. Gör din radonmätning själv, det är enkelt! Eller få hjälp av oss med mer avancerade mätningar, till exempel med rådgivande mätning vid husförsäljning eller läcksökning i problemvillor, etc.
  • Godkänd ackrediterad mätning av Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC
  • Snabb leverans
  • Europas snabbaste svarstider från 2 arbetsdagar
  • Sveriges bästa telefonsupport
Våra kunder säger: 
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB