RADONUTREDNING OCH LÄCKSÖKNING

En grundligt genomförd radonutredning ger svar på orsaken till höga radonhalter och vad som behöver åtgärdas. Vi är specialister på att hitta radonläckor i problemfastigheter!

Om din radonmätning visar förhöjda radonhalter så är nästa steg att göra en radonbesiktning eller en komplett radonutredning. Om endast en eller ett fåtal lägenheter visar för höga radonhalter så räcker det oftast med en radonbesiktning för att ge dig åtgärdsförslag. Har däremot flera lägenheter eller lokaler för höga radonhalter, så krävs det en radonutredning för att hitta orsaken innan vi kan ge dig åtgärdsförslag. En radonutredning är mer omfattande och tidskrävande. Både radonbesiktningen och radonutredningen genomförs på plats i fastigheten. Ring och berätta för oss så hjälper vi er att välja rätt!

Ansvar som fastighetsägare och bostadsrättsförening

Radon är en osynlig, luktfri och radioaktiv gas som är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige. Fastighetsägare ska (enligt miljöbalken 26 kap. 19 §) fortlöpande planera och kontrollera sina fastigheter för att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa. Det innebär skyldighet att mäta radonhalten enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning och att vidta åtgärder mot radon om riktvärdet på 200 Bq/m3 (becquerel/kubikmeter) överstigs i en lägenhet eller uthyrd lokal. Dessutom ställs krav från miljökontoren på att radonhalter ska kunna redovisas.

Välja rätt

Radonutredning och läcksökning

Radonbesiktning

Syftet med en radonbesiktning är att identifiera radonkällor och därefter ge dig ett förslag på åtgärder som löser dina radonproblem. Radonbesiktningen tar ca en timme och kan sammanfattas med följande delar:

– Ventilation kontrolleras.

– En genomgång av bostaden, ritningar och rapporten från radonmätningen.

– Mätning av gammastrålning från byggnadsmaterialet.

– Eventuell sniffmätning av inläckande markradon.

– Resultaten av radonbesiktningen sammanställs i en rapport tillsammans med åtgärdsförslag.

Radonutredning

Radonutredning

Syftet med en radonutredning är precis som vid en besiktning att hitta orsakerna till de förhöjda radonhalterna. En radonutredning är mer omfattande och tidskrävande än en radonbesiktning.

– En grundligt genomförd radonutredning ger svar på orsaken till höga radonhalter och vad som behöver åtgärdas.

– Radonutredningen är ett underlag för styrelsearbete samt i all kommunikation med tillsynsmyndigheter ( Arbetsmiljöverket och miljökontor).

– Utredningen kan ta allt ifrån några timmar till ett antal dagar.

– Mätningar genomförs med hjälp av ett flertal avancerade radonmätinstrument Rad 7 (det bästa instrumentet för att spåra radonläckage).

– Vi analyserar även tidigare utförda radonarbete i fastigheten.

Har du missat att genomföra radonmätningen?

Läs mer på sidan ”Radonmätning i flerbostadshus” så att du inte missar kraven som måste uppfyllas när mätning ska genomföras.

Radonmätning över 200 Bq/m³

Radonhalter över 200 Bq/m3 behöver åtgärdas

Skulle någon lägenhet i fastigheten ha för höga halter så krävs det en radonutredning med åtgärdsförslag. Även om förhöjda halter bara har uppmätts i en lägenhet behövs det göras åtgärder. Ta in hjälp från ett konsultföretag specialiserade på radon. Tänk på att ta in olika offerter. Det är viktigt att åtgärdsföretag ger garantier på att åtgärderna som vidtas kommer att ge ett årsmedelvärde under 200 Bq/m3 samt genomför en kontrollmätning (kan vara en elektronisk mätning). För att genomföra effektiva åtgärder behöver man veta exakt var radonet kommer ifrån. En konsult som är utbildad och specialiserad inom radon kan med specialinstrument hitta var radonet kommer ifrån. Bara med en riktig undersökning, en så kallad radonutredning, kan man få rätt åtgärdsförslag. Vanliga åtgärder för att sänka radonhalten i befintliga byggnader kan vara att förbättra/öka ventilationen, installera en radonsug, täta springor och hål i golv och väggar i källaren, täta golv och väggar.
Radonmätning

Kontrollmätning efter genomförda åtgärder

Utöver kontrollmätningen som åtgärdsföretaget gör, måste även bostadsrättsföreningen göra en egen kontrollmätning i ett antal bostäder. Följande lägenheter ska mätas i kontrollmätningen:

– Alla problemlägenheter.

– Angränsande lägenheter (vägg i vägg) till problemlägenheten på samma våningsplan och i samma port. 

– Lägenheter högst upp och längst ner i förhållande till problemlägenheten.

Ingick någon av lägenheterna som ska kontrollmätas i den första radonmätningen och har redan fått ett godkänt årsmedelvärde behövs den inte mätas igen.

Här gör vi radonbesiktningar och utredningar

Stockholm ● Södermanland ● Uppsala

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB