OVK - OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL

I många byggnader är det krav på att genomföra en OVK – obligatorisk ventilationskontroll. Målet med det är att säkerställa att inomhusmiljön är hälsosam och att ventilationssystemen fungerar som de ska.

Det är fastighetsägaren som bär ansvaret för att genomföra den obligatoriska funktionskontrollen av ventilationssystemet. Denna kontroll bör utföras av en kvalificerad funktionskontrollant med rätt certifiering. Från 1991 finns ett lagstadgad krav om att byggnader måste ha ett OVK-dokument registrerat hos kommunens byggnadsnämnd. Målet med detta är att garantera en optimal och hälsosam inomhusmiljö.

OVK

Då ska OVK - obligatorisk ventilationskontroll genomföras

En första besiktning av OVK krävs innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången. Därefter ska OVK göras regelbundet med intervaller på 3 eller 6 år för de flesta byggnader. Obligatorisk ventilationskontroll, eller OVK, ska utföras enligt följande:

– Skolor, förskolor och vårdlokaler ska genomgå OVK vart tredje år.
– Flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen, inklusive kontor i industribyggnader med FT-, FTX-ventilation, ska också genomgå OVK vart tredje år.
– Flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen, inklusive kontor i industribyggnader med S-, F-, eller FX-ventilation, ska genomgå OVK vart sjätte år.
– För bostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation krävs endast en installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Återkommande OVK-besiktning behövs inte.

Förklaringar:
S = Självdragsventilation F = Fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda FT = Fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda FX = F-ventilation med värmeåtervinning FTX = FT-ventilation med värmeåtervinning

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Så går en OVK till

Enligt plan- och byggförordningen är det ägaren av byggnaden som är ansvarig för att säkerställa att den obligatoriska funktionskontrollen av ventilationssystemet genomförs enligt föreskrifterna.

En funktionskontrollant med behörighet från ett ackrediterat certifieringsorgan ska ansvara för genomförandet av OVK. Vid varje OVK-besiktning genomförs en noggrann kontroll för att säkerställa att ventilationssystemet är rent från föroreningar som skulle kunna spridas i byggnaden. Dessutom kontrolleras tillgängligheten av instruktioner och skötselanvisningar. Vid den första besiktningen bedöms även om ventilationssystemet fungerar enligt gällande föreskrifter. Det är ägarens ansvar att omedelbart åtgärda eventuella fel eller brister som upptäcks under OVK. Dessutom är det ägarens ansvar att vidta åtgärder mellan besiktningarna för att säkerställa att ventilationssystemet uppfyller de gällande kraven.

Efter avslutad OVK-besiktning får man ett besiktningsprotokoll som rapporterar eventuella brister i ventilationssystemet som kräver åtgärder. Protokollet anger om besiktningen godkänts eller ej. Ett intyg från funktionskontrollanten ska placeras på ett väl synligt ställe.
Miljö- och byggnadsnämnden i kommunen har befogenhet att övervaka och se till att de föreskrifter som gäller för OVK efterlevs. Om ägaren av byggnaden inte följer dessa föreskrifter eller försummar att åtgärda upptäckta brister, kan kommunen använda plan- och bygglagen (PBL) för att utfärda förelägganden som tvingar ägaren att vidta nödvändiga åtgärder.

Bra ventilation är A och O

Bra ventilation säkerställer att inomhusluften är ren och fri från föroreningar som kan vara skadligt för hälsan. Ett bra och välfungerande ventilationssystem kan hjälpa till att minska energiförbrukningen genom att cirkulera luft effektivt och reglera temperatur och luftfuktighet. Rätt ventilation minskar också risken för fuktansamling och kondens, vilket i sin tur minskar risken för skador på byggnadsmaterial samt mögelbildning. Syftet med OVK-besiktning är att se till att ventilationssystemet ger tillräckligt med luft i alla utrymmen i byggnaden. Att kontrollera att luften i byggnaden inte är förorenad och att säkerställa att ventilationssystemet inte drar för mycket energi.
Radonmätning

Radonmätning

För att garantera en hälsosam inomhusmiljö fri från radon är det nödvändigt att utföra en radonmätning. Långvarig exponering för höga radonhalter kan öka risken för lungcancer. I Sverige drabbas årligen ungefär 500 personer av lungcancer som orsakats av radon. För att erhålla en pålitlig årsmedelvärde är en långtidsmätning det mest tillförlitliga sättet att mäta på. Mätningen bör pågå i minst 60 dagar, under perioden 1 oktober till 30 april (under eldningssäsongen). Om du endast önskar en snabb uppskattning av radonhalten, kan en korttidsmätning vara ett alternativ.


Enligt miljöbalken åligger det fastighetsägare att kontinuerligt planera och övervaka sina fastigheter för att förebygga eller minimera risker för människors hälsa. Detta inkluderar ansvaret att genomföra radonmätningar enligt de riktlinjer som fastställts av Strålsäkerhetsmyndigheten, samt att vidta åtgärder om radonhalten överstiger gränsvärdet på 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter) i en bostad. Vi erbjuder bostadsrättsföreningar, byggbolag och andra flerbostadshusägare två alternativ:

Radonmätning flerbostadshus

1. Komplett service - 
vi tar hand om hela processen!

I komplett service ingår beräkning och urval av lägenheter, planering, avisering, placering, insamling, protokollskrivning och analys av ett ackrediterat laboratorium. Vi tar även hand om mätresultat och rapportskrivning samt kommunikationen med miljökontoret. Kostnadsfri rådgivning vid förhöjda halter ingår också. Vi placerar ut radondosor på kvällar och helger. Det har flera fördelar. De boende slipper ta ledigt från jobbet och ha främmande personer i sin bostad när dom inte är hemma. Vi kan upplysa, förklara och svara på frågor. Dessutom behövs inte någon nyckelhantering i de flesta fall vilket underlättar både för de boende och för styrelsen.
Radonmätning flerbostadshus

2. Gör det själv- paket

I gör det själv-paketet ingår en guide, kalkylator för flerbostadshus, checklista, mätinstruktioner samt information att skriva ut för att sätta upp till de boende på anslagstavlan etc. Ni får även kostnadsfri rådgivning om det visar sig att det finns förhöjda radonhalter.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är nödvändigt för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. Det är ägarens ansvar att genomföra OVK, som utförs av en kvalificerad kontrollant. Under OVK genomgås en noggrann kontroll av ventilationssystemet, och eventuella brister rapporteras i ett besiktningsprotokoll. Miljö- och byggnadsnämnden övervakar och kan utfärda förelägganden om åtgärder om ägaren inte följer dem. Bra ventilation är avgörande för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och kan bidra till energieffektivitet samt förebyggande av fukt- och mögelproblem.

Vanliga frågor och svar - OVK

Ventilation

Vad är OVK?

OVK står för ”Obligatorisk Ventilationskontroll” och är en regelbunden kontroll av ventilationssystem i byggnader. Detta bidrar till en bättre inomhusmiljö och minskar energikostnader i byggnader.
OVK

Vem utför OVK?

En funktionskontrollant med behörighet från ett ackrediterat certifieringsorgan ansvarar för att göra OVK.
Ventilation radon

Är bra ventilation viktigt?

Bra ventilation är avgörande för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. Det är viktigt att regelbundet kontrollera och underhålla ventilationssystem.
Radon i hus

Vem ansvarar för OVK?

Enligt plan- och byggförordningen åligger det byggnadens ägare att säkerställa att den föreskrivna funktionskontrollen av ventilationssystemet genomförs.
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB