RADONMÄTNING I VILLA

Radonmätning i villa ska ske under normala boendeförhållanden. För att få ett årsmedelvärde ska långtidsmätningen pågå i minst två månader under eldningssäsong, någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april. Hanteringen är enkel och billig.

Spårfilm är den vanligaste mätmetoden för både lång- och korttidsmätningar i Sverige. Den visar ett medelvärde för hela mätperioden. Korttidsmätningar kan göras under hela året och används för att få snabbt ett ungefärligt värde (exempelvis vid husköp/försäljning). Korttidsmätningar är dock endast rådgivande. Radon är en luktfri färglös radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. När radongasen sönderfaller bildas så kallade radondöttrar. När vi andas in dessa kan de fastna i våra luftvä­gar vilket i sin tur kan leda till lungcancer. Man räknar med att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige och Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns cirka 325 000 bostäder runt om i landet som har radonhalter över gränsvärdet 200 Bq/m3. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Det är enkelt att göra en radonmätning själv! Gör din mätning med radondosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium.

När ska man mäta radon?

Radonmätning hus

Vid köp eller försäljning av bostad

Köparen har vid köp av hus eller bostadsrätt ansvaret för att
kontrollera att inga uppenbara fel finns i bostaden, till exempel förhöjda radonvärden. Radon anses inte vara ett dolt fel.
Säljaren har skyldighet att upplysa om alla genomförda radonmätningar.
Mäklaren har skyldighet att
informera sig om eventuella
radonmätningar och har
upplysningsplikt gentemot köparen.

Radonmätning vid ombyggnation

Vid ombyggnation

När du renoverar, bygger om eller till, är det alltid bra att kontrollera radonhalten i luften innan samt efter genomfört arbete.

Genom förändring i husets konstruktion är det möjligt att mer radonhaltig markluft kan komma in eller att husets luftomväxling försämras, t ex. genom nya tätare fönster.

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Vid byte av ventilationssystem

Om du har förändrat husets ventilation är det viktig att radonmätningen i ditt hus görs på nytt.

Det är lätt att göra fel. Om undertrycket i huset ökar kan mycket mer radonhaltig luft komma in i huset än förut.

radonmätning vid misstanke om radon

Om du tror att det finns radon

Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige. Vet DU vad du och dina barn andas in?

Radonmätning med spårfilmdosor är den vanligaste mätmetoden i Sverige! Det är enkelt att mäta själv.

Så här gör du

Steg 1

Räkna ut hur många spårfilmdosor du behöver.

– Minst två bostadsrum ska mätas i alla bostäder (t.ex. ett sovrum och ett vardagsrum)

– Minst ett bostadsrum på varje bebott plan

– Välj helst rum som är representativa (där ni vistas mycket)

Tips från oss
Mät samtidigt av samtliga källarrum för att på så vis spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig. Undersökningen är den i särklass mest kostnadseffektiva man kan göra och är ofta den enda information som behövs för att lämna åtgärdsförslag. Beställ radondosor via vår hemsida.

Steg 2

När du beställt ett mätpaket kommer du inom ett par dagar att få hem dina spårfilmsdosor tillsammans med tydliga instruktioner och ett returkuvert.

Placera ut doserna enligt anvisningarna på varje våningsplan med boendeutrymmen. Fyll i samtliga uppgifter (inklusive startdatum) på det elektroniska mätprotokollet.

Steg 3

När mätperioden är slut fyller du i det elektroniska mätprotokollet och skickar omedelbart tillbaka det till mätlaboratoriet tillsammans med spårfilmdosorna.

Efter cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter i inomhusluften eller inte.

Visar det sig att du har förhöjda radonhalter (över 200 Bq/m3) så kan du kontakta oss. I priset ingår kostnadsfri rådgivning. Om resultatet är under gräsvärdet behöver du inte göra någonting!

Inom några veckor får du mätresultatet

Radonmätning

Under 200 Bq/m³

Om resultatet är under gränsvärdet 200 Bq/m³ inomhusluft behöver du inte göra någonting (men vi rekommenderar ett värde under 100 Bq/m³ lika som WHO).

Radonmätning över 200 Bq/m³

Över 200 Bq/m³

Visar det sig att du har förhöjda radonhalter (över 200 Bq/m³) så får du besked av oss vad som kan vara lämpligt att välja, radonbesiktning eller utredning.

Referensnivå och gränsvärden för radon

Referensnivån och gränsvärdena för radon har bestämts av berörda myndigheter, Strålskyddsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverke och Boverket. I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Om radonhalten överstiger gränsvärdet 200 Bq/m3 ska en utredning göras för att ta reda på orsakerna till de förhöjda halterna.

Var finns radon?

Radonmätning i villor är viktigt för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö. Radon är en osynlig och luktfri gas som kan tränga in i hus och byggnader och utgöra en hälsorisk vid förhöjda nivåer. Radon finns naturligt överallt omkring oss, i mark, luft och vatten. Radon kan komma in i våra hem och byggnader från en eller flera av följande källor:

Markradon

Marken

Radon från marken (markradon) är den vanligaste källan till förhöjd radonhalt i inomhusluften. Radonet åker in med markluft som sugs in genom otätheter i husets grundkonstruktion.

Radon i byggmaterial

Byggmaterial

Blåbetong eller blå lättbetong som det också kallas är den största radonkällan bland byggmaterialen. Materialet tillverkades och användas i Sverige mellan 1929 och 1975. Blåbetong innehåller radium som bildar radon när det sönderfaller.
Radonhaltigt vatten

Hushållsvattnet

Risken för radon i dricksvattnet är störst i bergsborrade brunnar men det är väldigt ovanligt i kommu­nalt dricksvatten. Problemet kan åtgärdas enkelt med hjälp av en radonavskiljare.

Radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö

Vi erbjuder kostnadseffektiv, trygg och ackrediterad radonmätning i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi erbjuder också radonbesiktning (tar cirka en timme) och radonutredning (mer omfattande och tidskrävande) där vi ser över huskonstruktionen, mäter gammastrålning, söker läckor och bedömer ventilationen. När vi har fått en klar bild får du veta vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemet. Vi hjälper dig med en långsiktig lösning som är säker.

Gör din radonmätning själv, det är enkelt! Eller få hjälp av oss med mer avancerade mätningar, till exempel med rådgivande mätning vid husförsäljning eller läcksökning i problemvillor, etc.

Vanliga frågor och svar om radonmätning i villa

I vilka hus behöver man göra radonmätning?

Radon bör mätas i alla hus, oavsett hur gamla eller nya de är.

Hur vet man att man har radon i huset?

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. I Sverige är gränsen för högsta radonhalt i inomhusmiljöer 200 bq/m3.

När ska man mäta radon?

För tillförlitligt resultat och för att få ett årsmedelvärde ska radonmätningen göras under mätperioden 1 oktober till och med 30 april (eldningssäsongen).

Vad finns det för hälsorisker med radon?

Långvarig exponering av höga halter av radon ökar risken för att drabbas av lungcancer. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige.
Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB