Hus med höga radonhalter kallas för radonhus. Radon är en osynlig och luktfri gas som kan vara farligt för hälsan. Den finns naturligt i marken och kan sippra in i hus genom otätheter i grunden. 

Hur vet man om man bor i ett radonhus?

Med en enkel radonmätning kan du ta reda på om du bor i ett radonhus. Att mäta radonhalten är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö.

Så här gör du en radonmätning:

 • Beställ radondosor: Du kan enkelt beställa radondosorna online och få dem levererade hem till dig.
 • Placera ut dosorna: Följ instruktionerna noggrant för att placera ut dosorna på rätt platser i ditt hem. 
 • Returnera dosorna: Efter mätperioden är slut, som vanligtvis är två månader, returnerar du dosorna för analys.
 • Få din mätrapport: Inom cirka en vecka får du en detaljerad rapport som visar radonhalten i ditt hem. 

Vilka risker finns med radon?

Radon är den vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Risken att få lungcancer av radon ökar med radonhalten i luften och hur länge du exponeras för den.

Vad kan man göra om man bor i ett radonhus?

Om du bor i ett radonhus finns det åtgärder du kan vidta för att sänka radonhalten, exempelvis att installera en radonsug. En radonsug suger ut radon från luften under huset och släpper ut den utomhus.

Andra åtgärder du kan vidta:

 • Täta otätheter i husgrunden
 • Se till att ventilationen i huset är bra

Källor till radon i hus:

 • Markradon: Den vanligaste källan. Radon finns naturligt i berggrunden och marken och kan sippra in i huset genom otätheter i grunden, särskilt i områden med radonrik mark.
 • Byggnadsmaterial: Vissa byggnadsmaterial som blåbetong (används inte längre i nybyggnation) och murtegel kan innehålla radon och avge det till inomhusluften.
 • Hushållsvatten: Radon finns i grundvatten och kan frigöras i luften vid användning av kranvatten, framförallt vid dusch och disk. Dock är mängden radon från vatten oftast låg jämfört med markradon.

Radon kan vara hälsofarligt men det finns åtgärder du kan vidta för att skydda dig och din familj. Genom att mäta radonhalten i ditt hem och vidta åtgärder för att sänka halten kan du minska risken att drabbas av sjukdom.Vad är radonmätning? Radonmätning är när man mäter radonhalten i inomhusluften under en viss tidsperiod. Syftet är att ta reda på om det finns förhöjda radonhalter eller ej. Att utsättas för radon under lång tid ökar risken för att drabbas av lungcancer. Radon i inomhusluften orsakar cirka 400–500 fall av lungcancer varje år i Sverige och är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det ungefär 325 000 bostäder i Sverige där radonhalten överstiger referensnivån på 200 bq/m3.

För att erhålla ett pålitligt resultat och ett årsmedelvärde bör radonmätningen genomföras under eldningssäsongen, vilket sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Mätperioden ska vara minst två månader. En så kallad långtidsmätning. Radonmätningen ska göras under normala boendeförhållanden. Genom att använda mätdosor från ett SWEDAC ackrediterat laboratorium kan du enkelt genomföra en radonmätning själv och få ett pålitligt årsmedelvärde. Så här gör du en radonmätning: 

 • Beställ radonmätare och få dem levererade hem till dig.
 • Placera ut dosorna enligt instruktionerna.
 • När mätperioden är avslutad, returneras dosorna för analys.
 • Inom ungefär en vecka kommer du att få en mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte.

Den vanligaste mätmetoden i Sverige för både lång- och korttidsmätningar är spårfilm. Denna metod ger ett medelvärde för hela mätperioden. Korttidsmätningar kan genomföras när som helst under året och används för att snabbt få en grov uppskattning av radonhalten, till exempel vid husköp. Korttidsmätningar är dock bara  rådgivande.

Om din radonmätning indikerar förhöjda radonhalter, är nästa steg att genomföra en radonbesiktning direkt på plats. Målet med besiktningen är att noggrant identifiera källorna till radon, vilket sedan leder till skräddarsydda åtgärdsförslag för att lösa problemet. Radon i bostäder kan komma från olika källor som marken, byggmaterial (blåbetong) och vattnet. 

Att genomföra en radonmätning är det enda sättet att säkerställa en miljö fri från radon. Beställ radonmätning här!

Vad är radon? Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. 

Radon är naturligt förekommande i marken över hela Sverige. Den främsta källan till radon i bostäder är marken, medan vissa byggmaterial som blåbetong kan också innehålla radon. 

Den största hälsorisken med radon är att den kan orsaka cancer i lungorna. När radon sönderfaller bildas  radondöttrar, vilka binder sig till partiklar i luften och kan transporteras med inandningsluften in i lungorna. Det är radondöttrarna som utgör en potentiell hälsorisk. Att vara utsatt för förhöjda nivåer av radon under en längre period ökar risken för att utveckla lungcancer. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter tobaksrökning. 

Mätning av radon

Det enda sättet att upptäcka radon är genom att genomföra en radonmätning. I Sverige är den högsta tillåtna radonhalten i inomhusmiljöer satt till 200 bq/m3. För att säkerställa pålitliga resultat och beräkna ett årsmedelvärde bör mätningen utföras under eldningssäsongen, under minst två månader från den 1 oktober till och med den 30 april. Det är lämpligt att genomföra radonmätning:

 • i samband med köp av hus
 • under om- eller tillbyggnation 
 • vid förändringar i ventilation- eller uppvärmningssystemet
 • vid nybyggnation av hus
 • om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Långtidsmätning

En långtidsmätning ger en översikt över årsmedelvärdet och bör genomföras mellan den 1 oktober och 30 april, under minst två månader. Långtidsmätning betraktas som det mest tillförlitliga sättet att mäta radon på. 

Korttidsmätning

En korttidsmätning är endast rådgivande och ger en indikation på de aktuella radonhalterna. Korttidsmätningar av radon bör endast göras när det är ont om tid, som exempelvis vid husköp eller efter genomförda åtgärder. Denna typ av mätning utförs på samma sätt som en långtidsmätning och ska sträcka sig över minst 7 dagar, helst 10 dagar.

Om radonhalterna överskrider de gällande gräns- och riktvärdena, bör en undersökning genomföras för att fastställa de bakomliggande orsakerna till de förhöjda nivåerna. Exempel på åtgärder kan vara att förbättra luftcirkulationen, täta eller isolera beroende på källan till radonet.

Beställ radonmätning här!


Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB