I de flesta byggnader är det nödvändigt med en regelbunden ventilationskontroll, ofta förkortad som OVK, vilket står för ”obligatorisk ventilationskontroll”. Undantaget från kravet på OVK-besiktning gäller endast privatbostäder för en eller två familjer. Huvudsyftet med OVK är att säkerställa att inomhusklimatet är av högsta kvalitet och att ventilationssystemet fungerar optimalt. För att utföra denna kontroll krävs en certifierad kontrollant.

Brister i ventilationen i bostäder och byggnader kan resultera i bland annat fuktproblem och bristande luftkvalitet. Det i sin tur kan leda till hälsoproblem och ökad risk för mögelbildning. Dålig ventilation kan även påverka energiförbrukningen och resultera i ökade energikostnader.

Oavsett användningen av byggnaden är det fastighetsägaren som bär ansvaret för att OVK-besiktningen genomförs enligt de angivna tidsintervallen. Första gången en OVK utförs är innan ventilationssystemet tas i bruk för allra första gången. Efter det är det vanligt att OVK utförs regelbundet, antingen vart tredje eller vart sjätte år, beroende på typen av byggnad. Detta kallas för återkommande besiktning.

Genom att följa OVK-reglerna kan fastighetsägare säkerställa en sund inomhusmiljö för alla som vistas i byggnaden. Ventilationskontroller är viktigt och gynnar både fastighetsägaren och de som använder byggnaden.

Då ska OVK-besiktning ska genomföras

  • Skolor, förskolor och vårdlokaler bör genomgå OVK-besiktning vart tredje år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen, inklusive kontor i industribyggnader med FT- eller FTX-ventilationssystem, ska OVK-besiktas vart tredje år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och personalutrymmen, inklusive kontor i industribyggnader med S-, F-, eller FX-ventilationssystem, bör genomgå OVK-besiktning vart sjätte år.
  • Bostadshus med FX-, FT-, eller FTX-ventilation kräver endast en installationsbesiktning före systemets användning, och inga återkommande besiktningar krävs.

Förklaringar av förkortningar

S = Självdragsventilation
F = Fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT = Fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX = FT-ventilation med värmeåtervinning

Så genomförs en OVK-besiktning

Vid varje OVK-besiktning granskas ventilationssystemet noggrant för att säkerställa att det inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden. Det kontrolleras även om instruktioner och skötselanvisningar är lätt tillgängliga för användare och att ventilationssystemet fungerar korrekt enligt gällande föreskrifter.

Vid den första OVK-besiktningen utvärderas även ventilationssystemets prestanda och dess överensstämmelse med aktuella bestämmelser. Om några brister eller fel upptäcks är det fastighetsägarens ansvar att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda dem. Dessutom ligger det på fastighetsägarens ansvar att implementera åtgärder mellan OVK-besiktningarna för att säkerställa att ventilationssystemet fortsätter att uppfylla de krav som ställs på det.

 

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB