Mer än var fjärde kommun i Sverige kräver inte att kommunens fastighetsägare genomför radonmätningar. Det trots att radonmätningar ska göras var tionde år och att kommunen har tillsynsansvar. Detta visar en ny enkätundersökning som nyhetsportalen Cision rapporterar om.

Radonexponering kan öka risken för lungcancer och därför ska radonvärdet i fastigheter mätas vart tionde år. Enligt Boverket är det du som är ägare/hyresvärd som är ansvarig för att bostäderna i fastigheten inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt miljöbalken. Kommunen ansvarar för uppföljningen.

I undersökningen svarade 27 procent av kommunerna att de inte ålägger ägarna någon skyldighet att mäta radonhalten och hela 22 procent av kommunerna har inte ens med radon i tillsynsplanen. Utöver det visade undersökningen att var femte kommun inte ens informerar kommuninvånarna om vikten av radonmätning. Resursbrist anges som den vanligaste orsaken.

Radon gränsvärde

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Om radonhalterna överstiger de rikt- och gränsvärden som gäller bör en radonutredning göras för att ta reda på orsakerna till de förhöjda halterna.

Hälsorisker med radon

Radon är näst efter rökning den största orsaken till lungcancer i Sverige. Hur hög risken är beror på graden av exponering samt på radonhalten. Folkhälsomyndigheten uppskattar att det finns omkring 400 000 svenska bostäder med radonhalter över riktvärdet 200 Bq/m3. Just därför är det viktigt att mäta radon i hus, flerbostadshus, arbetsplatser, skolor och förskolor.

Radonmätningar

Det enda sättet att ta reda på hur mycket radon vi andas in är genom att göra en radonmätning. För tillförlitligt resultat och för att få fram ett årsmedelvärde ska en radonmätning göras under eldningssäsongen (från 1 oktober – 30 april), under minst två månader. Om du behöver få besked snabbt kan du göra en korttidsmätning. En korttidsmätning är endast rådgivande men bra vid exempelvis husköp/försäljning eller efter genomförd åtgärd.

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB