• Radon finns överallt

  Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller från hushållsvattnet.

  radonkällor
 • Det är enkelt att göra en ackrediterad radonmätning själv!

  Spårfilm är den vanligaste och billigaste mätmetoden.

  Beställ en snabbmätning
  ACKREDITERAD RADONMÄTNING
 • eller få hjälp av proffs

  Med radonmätning, besiktning, läcksökning och radonsanering.

  Hjälp!
  Radonkonsult

RADONMÄTNING I HUS SAMT FLERBOSTÄDER OCH ARBETSPLASTER

Radonmätning i hus, flerbostadshus och på arbetsplatser är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö. Vi hjälper dig mäta radonhalten tryggt och kostnadseffektivt. Med våra mätpaket kan du enkelt själv göra en långtidsmätning och säkra ett tillförlitligt årsmedelvärde. Med en kortidsmätning från oss får du en tydlig indikation om det finns ett radonproblem. Självklart gör vi också hembesök för att säkra en radonfri inomhusluft.

Läs mer nedan eller gå direkt till vår butik.

NÄR SKA MAN GENOMFÖRA RADONMÄTNINGAR I HUS?

ico-sell

VID KÖP ELLER FÖRSÄLJNING AV BOSTAD 

Köparen har vid köp av hus eller bostadsrätt ansvaret för att kontrollera att inga uppenbara fel finns i bostaden, t.ex. förhöjda radonvärden. Radon anses inte vara ett dolt fel.
Säljaren har en skyldighet att upplysa om alla genomförda radonmätningar.
Mäklaren har en skyldighet att informera sig om eventuella radonmätningar och har upplysningsplikt gentemot köparen.

ico-build

VID OMBYGGNATION

När du renoverar, bygger om eller till, är det alltid bra att kontrollera radonhalten i luften innan samt efter genomfört arbete. Genom förändring i husets konstruktion är det möjligt att mer radonhaltig markluft kan komma in eller att husets luftomväxling försämras, t ex. genom nya tätare fönster.

ico-vent

VID BYTE AV VENTILATIONSYSTEM

Om du har förändrat husets ventilation är det viktig att radonmätningen i ditt hus görs på nytt. Det är lätt att göra fel. Om undertrycket i huset ökar kan mycket mer radonhaltig luft komma in i huset än förut.

ico-think

OM DU TROR ATT DET FINNS RADON I DITT HUS

Radon är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning i Sverige. Vet DU vad du och dina barn andas in?
Radonmätning med spårfilmdosor är den vanligaste mätmetoden i Sverige! Det är enkelt att mäta själv.

Radonmätningens vikt i ditt hus

Det är fler svenskar som avlider på grund av förhöjda halter av radon i inomhusluften än av trafikolyckor. Drygt 325.000 av landets bostäder har förhöjda radonhalter enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. En radonmätning avslöjar om din fastighet är på rätt sida av gränsvärdet på 200 Bq/m3 inomhusluft. Det är den osynliga, luktfria och radioaktiva gasen Radon-222 som är boven i dramat och orsakar näst efter rökning flest lungcancerfall i Sverige. Naturvårdsverket anser att alla småhus, samt lägenheter byggda med blåbetong eller belägna i bottenplan skall radonmätas. Fram till idag har allt för få bostäder fått radonhalten undersökt. Takten på antalet utförda radonmätningar behöver ökas, skriver man i de miljömål som beslutats för Sverige.
En radonmätning klargör om du har ett radonproblem. Blir svaret godkänt, har du ett kvitto på en sund boendemiljö att visa upp vid en eventuell försäljning. Skulle det visa sig att du har radonnivåer över gränsvärdet står vi gärna till tjänst med rådgivning som syftar till att få ned radonhalten under årsmedelvärdet.
Då inget hus är det andra likt kan du inte dra slutsatser från din grannes radonmätning. Blåbetong i konstruktionen, inläckage av markradon från en trasig bottenplatta eller radon i dricksvattnet är några av de orsaker som gör att just ditt hus eller lägenhet kan ha ett radonproblem. Efter en större ombyggnad eller förändring av ventilationssystemet rekommenderar vi alltid en ny radonmätning.

Därför skall du anlita Acatrain Radonmätning AB

 • Certifierad

  Alla våra besiktningsmän är certifierade av Strålsäkerhetsmyndigheten

 • Försäljningsmätning

  Vår kompetens är stor inom försäljningsmätning

 • Kostnader

  Våra mätpaket är kompletta, inga dolda kostnader

 • Omedelbar analys

  Vi har realtidsmätare för omedelbar analys av din radonhalt

 • Ledande laboratorium

  Vårt laboratorium är ett av Europas ledande inom radonanalys

Det är enkelt att använda våra mätpaket!

Bor du i småhus gör du din radonmätning själv utan problem. Du kontrollerar vanligtvis vardagsrummet och ett av sovrummen. All information du behöver hittar du i vår butik. Ett flerbostadshus är precis lika enkelt att mäta själv, men vi står självklart gärna till tjänst med att placera ut och hämta in mätdosorna och redovisar sedan resultatet.

KOLLA HÄR

MÄTMETODER

Så här gör du en långtidsmätning

Avsikten med en långtidsmätning är att under normala boendeförhållanden avgöra om du och din familj exponeras för skadliga radonnivåer. Du skall inte ändra på något under mätperioden, utan leva precis som vanligt under tiden du gör en radonmätning. Planerar du större ombyggnader skall du vänta med radonmätningen tills dessa är klara. Har du frågor om detta tveka inte att kontakta oss.
Du beställer enkelt ett paket för radonmätning i villa i vår butik.
Själva mätperioden skall vara minst sextio dagar för att du skall få ett tillförlitligt snittvärde. Radonhalterna varierar nämligen under dygnet och från dag till dag. Radonmätningen skall göras någon gång mellan oktober till april, den period man kallar för eldningssäsongen.
När du beställt ett av våra mätpaket kommer du inom ett par dagar att få hem dina spårfilmsdosor tillsammans med instruktioner och ett svarskuvert. Hur många dosor du beställer beror på storleken på bostaden. Varje våningsplan måste få minst en dosa och helst också varje rum i källaren, eftersom det då blir lättare att spåra var markradon tar sig in.
När du genomfört din långtidsmätning samlar du in mätdosorna och fyller i det bifogade mätprotokollet, skriver sedan under och skickar in till oss. Du kommer då att ha ett tillförlitligt årsmedelvärde för mängden radon i inomhusluften. En radonmätning som uppfyller alla de krav våra myndigheter ställer.

Korttidsmätning – när du skall köpa eller sälja

Förhöjd radonhalt i inomhusluften räknas inte som ett dolt fel, det är därför viktigt att köparen fullgör sin undersökningsplikt. Saknas det uppgifter om radonhalten finns det möjlighet att förhållandevis snabbt skapa sig en bild av läget i objektet. Man gör då en rådgivande korttidsmätning. Radonmätningen utförs med en annan sorts dosor än vid en långtidsmätning, och tar bara sju till tio dagar. Med en sådan korttidsmätning får parterna ett underlag som visar om det eventuellt kan tillkomma kostnader för en radonsanering. Du beställer enkelt ett paket för korttidsmätning i vår butik.

Gammastrålning från blåbetong

Från 1929 och fram till mitten av 70-talet byggdes många villor och hyreshus med lättbetong framställt av radioaktivt alunskiffer, så kallad blåbetong.
Misstänker du att det finns blåbetong i en huskonstruktion, kan vi komma ut till dig och snabbt avgöra om så är fallet. Byggnadsmaterialet avger inte bara radongas, utan även gammastrålning, vilket gör det lätt att identifiera. Vår personal gör då en radonmätning med en gammamätare. Vi fastställer sedan omfattningen av radioaktivt byggnadsmaterial och strålningsnivån. Genom att väga samman detta med luftväxlingen kan vi komma med förslag på vad som krävs för att din bostad skall komma under gränsvärdet för mängden radongas i inomhusluften.
Ofta räcker det med att öka luftcirkulationen för att få ned radonmängden. För att göra en tillförlitlig bedömning av inomhusluften rekommenderar vi alltid en kompletterande långtidsmätning som du kan beställa i vår butik.
Här kan du läsa mer om blåbetong

Sniffmätning av radon

ACATRAIN Radonmätning kan med hjälp av det mycket tillförlitliga mätinstrumentet RAD 7 identifiera var någonstans markradon läcker in i din bostad. Ofta är det otäta rörgenomföringar eller inspektionsluckor som orsakar förhöjda radonhalter. Sniffmätning ger också besked om hur radonhalten förändras vid justeringar av ventilationssystemet i en bostad. Den här är typen av radonmätning är ett viktigt verktyg vid en radonsanering.

Elektronisk korttidsmätning

När det är av olika anledningar krävs ett snabbt besked om en fastighet har förhöjda radonvärden tillhandahåller vi elektronisk korttidsmätning. Vi placerar då ut mätinstrument och kan inom 48 timmar ge dig ett svar på om det finns radon i luften. En sådan här radonmätning ersätter inte en långtidsmätning, utan får ses som en fingervisning om radonstatus i bostaden.

Att tänka på vid en villaförsäljning

 • Köparen

  Köparen har ett undersökningsansvar  och bör kontrollera förhöjda radonvärden. Radon klassas inte som ett dolt fel.

 • Säljaren

  Säljaren skall informera om alla genomförda radonmätningar.

 • Mäklaren

  Mäklaren skall fråga säljaren om radonmätningar och har en upplysningsplikt.

Att tolka en radonmätning

Kanske du sitter med ett villaprospekt som innehåller ett mätprotokoll från en radonmätning gjord på säljarens uppdrag. Kanske är det en korttidsmätning? Eller så är den gjord utanför eldningsperioden? Eller så är den gjord före en större ombyggnad? Flera faktorer måste ofta vägas in för att avgöra om en rapport överhuvudtaget är relevant. Korttidsmätningar är bara rådgivande och skall tolkas med största försiktigt. En sådan behöver kompletteras med en långtidsmätning för att du säkert skall veta tillståndet i din bostad. Beror den förhöjda radonhalten på byggnadsmaterial eller inläckande markradon. Kanske det är en kombination av båda delarna? Var har man placerat mätdosorna? Hur många? Har du frågor om hur du skall tolka en radonmätning får du gärna kontakta oss.

Så löser vi ditt radonproblem

Skulle din radonmätning visa att bostaden har radonhalter över gränsvärdet är nästa steg en radonbesiktning. Vi kan hjälpa dig att boka en konsult i det område du bor i. En sådan besiktning syftar till att ta fram ett underlag för en radonsanering, där det ofta räcker med förbättrad ventilation. Är problemet inläckande markradon är huset otätt. Luft från den radonhaltiga marken under huset letar sig då in genom sprickor i husets grund, inspektionsluckor och rörgenomföringar. Det beror på att det finns ett undertryck i fastigheten. När så är fallet försöker man täta huset. Ofta kombineras detta med en radonsug, en mycket effektiv metod för att sänka halten av markradon. Det tredje och sista steget är att installera ett ventilationssystem, en i sammanhanget större investering som vi ofta kan jobba runt för att undvika onödigt kostsamma lösningar. ACATRAIN Radonmätningas målsättning är alltid största möjliga kundnytta.
Det sista steget är en radonmätning. En långtidsmätning för att konstatera att din bostad har en sund inomhusluft med en radonhalt klart under gränsvärdet.

Radonmätning av hyreshus

En hyresvärd ansvarar för att radonhalten inte överstiger gränsvärdet på 200Bq/m3 luft. Tänk på att minst tjugo procent av lägenheterna i en huskropp måste radonmätas för att den skall vara tillförlitlig. Dessutom minst en lägenhet per plan, samt alla lägenheter som har markkontakt. Finns det blåbetong i konstruktionen är en radonmätning av alla lägenheter obligatorisk. Även lägenheter som angränsar till hiss- och ventilationsschakt och andra öppningar som löper på höjden genom huskroppen skall mätas. Radonmätningen skall göras under eldningssäsongen (1/10-30/4) och under minst 2 månader för att man skall få fram ett årsmedelvärde. När mätningen är över samlar du in mätdosorna och anger slutdatumet i mätprotokollet. Sedan är det bara att för dig att intyga att mätningen genomförts enligt instruktionerna och skicka in tillsammans med mätdosorna. Ett par veckor senare har du svaren.

Komihåglista för hyresfastigheter:

 • Varje lägenhet som mäts skall ha ett eget mätpaket

  Köparen har ett undersökningsansvar  och bör kontrollera förhöjda radonvärden. Radon klassas inte som ett dolt fel.

 • Ett mätpaket innehåller två spårfilmdosor

  Säljaren skall informera om alla genomförda radonmätningar.

 • Samtliga källarrum, källargångar och trapphus bör radonmätas för att vi skall kunna spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig

  Mäklaren skall fråga säljaren om radonmätningar och har en upplysningsplikt.

Markradon den vanligaste orsaken

Marken innehåller alltid höga radonhalter. Normalt är radonhalten där någonstans mellan 5000 och 200000 Bq/m3. Gränsvärdet inomhus är som vi nämnt, 200 Bq/m3. Källare och rum i markplan har självklart alltid en större exponering, men det finns exempel där felaktiga ventilationssystem orsakat mycket höga halter av radongas högre upp i ett hus. När luftrycket inomhus är lägre än det under huset sugs radonhaltig luft in i huskroppen. Är marken samtidigt full av små sprickor och grunden glipar, är det en stor risk för mycket höga radonhalter. Nivåer på 40 000 Bq/m3 har ibland uppmätts. Är det låga nivåer kan en tätning av grunden räcka. Men vanligen krävs det i kombination med en radonsug i bottenplattan.

Radonhaltigt vatten

Har du kommunalt vatten kan du sluta läsa här, eftersom detta alltid renas från radon. Det här gäller bara fastigheter med borrad brunn. Ungefär åtta procent av dessa uppskattas ha förhöjda halter. När radonhaltigt vatten avdunstar inomhus avgår en stor del av radonet till luften, problemet åtgärdas enkelt med en radonavskiljare. Med en sådan når du 99 procent rening från radioaktiv gas.

ico-heart

Vet du vad du och dina barn andas in?
Det är enkelt att göra en radonmätning själv!

Frank har varit fantastiskt hjälpsam och gjorde att vi kände oss trygga att genomföra vårt husköp. Serviceinriktad, pålitlig och kunnig. Mer än nöjd!
Camilla Stark
Camilla Stark
12:47 21 Oct 20
Vår bostadsförening anlitade Acatrain för att genomföra radonmätning i vår bostadsförening. Frank på Acatrain guidade oss genom hela processen på ett kunnigt och serviceinriktat sätt. Arbetsinsatsen för oss var inte stor utan Frank tog hand om allt på ett mycket bra sätt.
Åsa Wallén
Åsa Wallén
11:46 27 Sep 20
Vår bostadsrättförening anlitade ACATRAIN AB när vi skulle genomföra en radonmätning. Vi har 109 lägenheter, både i markplan och suterräng. Genomförandet var professionellt, allt från informationen till berörda lägenhets innehavare till slutrapporten.
Patrik Svensson
Patrik Svensson
10:49 26 Sep 20
Mycket bra service, Frank guidade oss på Laris Fastigheter i Malmö genom hela processen innan vi ens hade beställt mätdosorna. Kan varmt rekommendera.
Ahmad Attellesey
Ahmad Attellesey
08:16 31 Aug 20
Mycket serviceinriktat och kunnigt bemötande.
Mathias Holtz
Mathias Holtz
08:46 26 Aug 20
Frank på ACATRAIN har varit fantastisk! Hjälpsam från första början innan vi ens hade beställt mätdosor och blivit kunder. Fick snabbt hjälp med det jag behövde veta, och han stöttade oss under processen även då vi valde att "göra det själva". Behöver din BRF göra mätningar skulle jag ringa Frank och slippa oron att det kanske blir fel. Tack igen! Hälsar, Julia
Julia Senninger
Julia Senninger
20:47 13 Jul 20
Mkt bra servic! Hjälper och förklarar jätte bra! Tack för hjälpen Frank!/George
Gio85 Lad
Gio85 Lad
16:27 06 Jul 20
Mycket nöjd med service, förklaringar och tillgänglighet när det behövdes som mest
Anne-Catherine Söderberg
Anne-Catherine Söderberg
13:14 11 Jun 20
När vi gjorde radonmätningen i vår bostadsrättsförening fick jag snabbt svar på alla frågor jag ställde. Dessutom fick jag kompletterande information om mer som som var värdefullt, förutom trevligt bemötandeUlf
Ulf Hallén
Ulf Hallén
20:12 10 Jun 20
Frank är en mycket trevlig och serviceinriktad människa. Han guidade oss och fanns alltid närvarande på telefon eller mail. Vi i vår förening, brf Vivalla kan stark rekommendera Acatrain vid er nästa radonmätning.
Christer Pedersen
Christer Pedersen
03:47 10 Jun 20
Absolut bästa Service.Frank är kunnig, hjälpsam, pålitlig och noggrann.Varmt rekommenderas.
Navaneetha Nachimuthu
Navaneetha Nachimuthu
15:14 09 Jun 20
Frank var vår räddning när vi skulle köpa hus. Frank på ACATRAIN AB hjälpte oss att på ett säkert och professionellt kunna mäta radonhalten i huset på bara 48 timmar! Helt ovärderligt. Det gick att se timme för timme hur radonhalten betedde sig i huset. Allt gick att läsa av i en app - i realtid. Fascinerande! Riktigt bra utrustning!
Isabella Grybe
Isabella Grybe
11:33 09 Jun 20
Mycket bra från ax till limpa - kunnig, smidig, snabb och effektiv. Rekommenderas varmt!
Rolf Pörkenäs
Rolf Pörkenäs
13:53 20 Apr 20
Jättetrevligt bemötande och professionell hjälp i alla stegen gällande radonmätning i vår förening. Kan verkligen rekommendera för både små eller stora bostadsrättsföreningar som vill ha hjälp och vägledning!
Claes Grill
Claes Grill
12:45 20 Apr 20
Bra service och trevlig bolag att samarbeta med.
torkel danielsson
torkel danielsson
10:53 20 Apr 20
Superb service and very good processes which made it easy for us as property owners to conduct the measurement. Can recommend using this firm for radon measurements.
Pär Söderlund
Pär Söderlund
17:46 15 Apr 20
Mikaela Sjöberg
Mikaela Sjöberg
06:32 03 Apr 20
ACATRAIN har bidragit med all den kunskap och hjälp som vi har behövt för att genomföra radonmätningarna
Celina Ankarstig
Celina Ankarstig
09:34 22 Mar 20
Allt har fungerat jättebra.Brf Vinkelspegeln i Fagersjö med 60 lägenheter.
Åke Pettersson
Åke Pettersson
10:32 21 Mar 20
(1) Seriös, personlig hantering och uppföljning av anbud, trots liten BRF -där konkurrenter sände standard-anbud, utan att följa upp...(2) Bra, pedagogisk information till BRF och sedermera till boende om radon, mätprocess och personligt besök i varje hushåll vid utplacering av mätdosor(3) Avisering av insamling av dosor sköttes effektivt och smidigt, och med personligt uppföljning av saknade dosor.(4) Fullständig leverans av alla tjänster inkl kontakt med kommun (inget "do it yourself") och snabb hantering av missförstånd från boendes sida - samt maximal avlastning av Styrelsen!
Håkan Sandebjer
Håkan Sandebjer
11:00 19 Mar 20
Tom H
Tom H
08:06 13 Mar 20
Mycket professionellt bemötande och hantering hela vägen från initial kontakt till slutförande.
Pontus Pålsson
Pontus Pålsson
18:53 11 Mar 20
Mycket bra och proffsig info!
Ove Rylander
Ove Rylander
14:32 21 Feb 20
hjalmar sandblom
hjalmar sandblom
18:08 04 Feb 20
Frank på Acatrain har varit otroligt tydlig, trevlig och behjälplig och lotsat mig genom hela processen med radonmätning på ett kunnigt sätt.
Niklas Sessler
Niklas Sessler
13:59 28 Jan 20
Jag fick mycket god hjälp, ett utförligt svar på en svår fråga och flera bra tips på hur jag bäst går vidare. Frank var mycket tillmötesgående och hjälpsam, och har helt klart bred och djup kompetens inom området.
Mårten Sehlstedt
Mårten Sehlstedt
08:57 20 Jan 20
Mycket bra företag med stort intresse i att hjälpa kund. Gav stort förtroende i alla frågor och kunde vägleda oss på bästa sätt. Absolut hit man ska vända sig om man behöver hjälp!
Erik Fonander
Erik Fonander
08:20 09 Dec 19
Jag fick hjälp med att utreda radonproblem i en villa jag var spekulant på och möttes med mycket stort tålamod och kreativa förslag på problemlösning. Frank är väldigt pedagogisk när han beskriver hur radon beter sig och hur man kan hantera det. Det hjälpte mig att komma vidare till ett köp som jag är trygg med. Jag kan varmt rekommendera tjänsten!
Tomas Bgormrum
Tomas Bgormrum
22:12 04 Dec 19
Mycket hjälpsam och trevligt bemötande
Gunnar Snorri Ragnarsson
Gunnar Snorri Ragnarsson
14:09 04 Dec 19
Väldigt hjälpsamma och proffsiga 👍
Erik Andersson
Erik Andersson
14:38 03 Dec 19
Trevlig och kunnig personalStort tack för servicen
Mikael S
Mikael S
10:12 21 Oct 19
Fantastik hjälpsam och bra på sitt arbete!
Jimmi Oor
Jimmi Oor
09:26 09 Oct 19
Väldigt trevlig och informativ. Gav mig framförallt rådgivning och tips för att undvika höga kostnader utan att försöka pracka på mig sina egna tjänster. Jag kommer återkomma hit med framtida problem och eventuella investeringar.
Kent Vendel
Kent Vendel
16:53 16 Sep 19
Ringde upp företaget för att få information om radonsanering. Trots att Frank inte utför saneringar utan endast mätningar, gav han mig väldigt bra tips på vad jag ska tänka på och vilka åtgärder jag borde ta.Väldigt kunnig och vill hjälpa till. Behöver jag göra mätningar i framtiden så kommer jag definitivt höra av mig till Frank.
Tommy Rydel
Tommy Rydel
10:31 23 Apr 19
Väldigt hjälpsamt bemötande och "serviceminded". Fungerar mycket bra.
Kaj Wiberg
Kaj Wiberg
22:06 31 Mar 19
Kompetent och väldigt trevligt bemötande. Högt servicemind tänk och lyhörd för kundens behov/situationKan verkligen rekommenderas
Hanna och Ola Gustafsson
Hanna och Ola Gustafsson
18:03 28 Feb 19
Trevligt bemötande från serviceorienterad person, perfekt!
Åsa Lockner
Åsa Lockner
14:29 26 Feb 19
Anders Scherp
Anders Scherp
14:18 18 Feb 19
Frank hos Acatrain Radonmätning är mycket trevlig och tillmötesgående, mycket generös med information.
Tommy Sjödin
Tommy Sjödin
12:44 12 Feb 19
Ett profesionellt bolag med teknik som ligger i framkant. Vi kom i kontakt med Acatrain i samband med en korttidsmätning av radon. Besöket var mycket trevligt och vi fick information snabbt. Om behovet uppstår i framtiden så är Acatrain förstahandsvalet.
Martin Luszczewski
Martin Luszczewski
15:20 02 Feb 19
Rustan Andersson
Rustan Andersson
15:07 31 Jan 19
Louise Nordenskiöld
Louise Nordenskiöld
16:29 30 Jan 19
Snabb, kunnig och trevlig service! Rekommenderas
Frans Lindell
Frans Lindell
16:45 20 Jan 19
Efter att ha beställt radondosor via Acatrain och fått veta att värdet låg över det rekommenderade ringde jag upp Frank och fick flera förslag på åtgärder. Då jag bor långt från Stockholm tipsade han om vilka frågor som var viktiga att ställa till firmor som finns närmare mig för att få rätt hjälp. Frank kändes kunnig och engagerad.
Mikeal Ni är bäst Svensson
Mikeal Ni är bäst Svensson
12:48 02 Jan 19
Utmärkt service och kompetens! Svarade uttömmande på alla frågor. Känns tryggt och ger service av högsta klass.
Eduardo Morris
Eduardo Morris
11:37 06 Dec 18
Lars Westerlund
Lars Westerlund
09:50 07 Nov 18
Bra med stöd och råd inför köp.
Johan Berglind
Johan Berglind
15:45 31 Oct 18
Vänligt bemötande och snabb service!
Ola Nordquist
Ola Nordquist
16:15 29 Oct 18
Hej, jag har gjort min radonmätning via radonmätning.se och Frank. Och jag har fått jättebra hjälp av dom både innan och framför allt efter mätningen med support och tips om hur jag på bästa sätt kan få ner mina radonvärden. Jag kan varmt rekommendera detta företag för just radonmätning. Johan Wallin
Johan Wallin
Johan Wallin
07:12 26 Oct 18
Pratade med en man med brytning. När min första fråga var om resultaten togs fram på svenskt laboratorium blev han tveksam och frågade varför jag ville veta det. Han försvarade det med att han varit polis och kände sig förhörd! Han var inte öppen och informativ utan svävade på vilka han anlitade och hänvisade att han kunde lämna det till alla laboratorier. Helt irrelevant och ville inte få dessa frågor Han skrattade till istället för att svara korrekt. Kändes absolut inte seriöst. Väljer hellre ett företag som öppet kan deklarera sina tjänster.
Sonia Stefanusson
Sonia Stefanusson
12:38 18 Oct 18