Radonmätning förskola

Radonmätning förskola – det här gäller: Enligt Strålskyddsförordningen ska radonhalten i skolor och förskolor hållas under 200 Bq/m3.

Som fastighetsägare ansvarar du för att:
Genomföra radonmätning: Mätningen ska göras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning och Socialstyrelsens kompletterande vägledning.
Åtgärda förhöjda halter: Om radonhalten överstiger 200 Bq/m3 ska du vidta åtgärder för att sänka den.

Hur mäter man radon i skolor och förskolor?

Mätningen görs i två steg:
1. Orienterande mätning (långtidsmätning):
Mätning med spårfilmsdosor under minst 60 dagar under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april).
Ger ett tillförlitligt årsmedelvärde.
2. Uppföljande mätning (korttidsmätning):
Görs efter åtgärd om den orienterande mätningen visade förhöjd radonhalt.
Mätningen ska pågå under arbetstid.

Varför mäta radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som kan orsaka lungcancer. Långvarig exponering av radon är en risk för både barn och personal.

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB