Blåbetong eller blå lättbetong som det också kallas är ett byggmaterial som producerades mellan åren 1929 och 1975. Materialet var lätt att bygga med och användes flitigt i bland annat väggar och bjälklag.

Eftersom blåbetong var ett så populärt byggmaterial under många år kan många bostäder fortfarande innehålla byggmaterialet. Om ditt hus byggdes mellan 1929 och 1975 finns alltså risken att det kan innehålla blå lättbetong. Men bara för att huset består av blåbetong betyder inte det automatiskt höga radonhalter. Avgörande är vilka delar av huset som består av blåbetong, vilken sort det är och hur ventilationen är. Det enda sättet att veta om du har ett radonproblem är att mäta.

Blåbetong i hus

Vid en radonmätning mäter du om radonhalterna i bostaden överskrider gränsvärdet på 200 Bq/m³. För tillförlitligt resultat bör radonmätningen göras under eldningssäsongen. Eldningssäsongen pågår från 1 oktober till och med 30 april. Mätperioden ska vara minst två månader.

Om mätningen visar förhöjda halter av radon är nästa steg att ta reda på vad det beror på. En så kallad radonbesiktning. Genom att göra en gammamätning kan du få reda på om det kan vara på grund av blåbetong. Du får också reda på var blåbetongen finns och om den producerar lite eller mycket radon. En gammamätning är en effektiv metod eftersom du får svar direkt. Om du redan nu misstänker att ditt hus innehåller blåbetong och om det byggdes mellan 1929 och 1975 kan du förslagsvis hoppa över radonmätningen och mäta gammastrålning direkt. Så hur löser man då problem med blåbetong i hus? Det vanligaste åtgärden är öka luftomväxlingen inomhus genom att förbättra ventilationen.

Fler länder än någonsin tidigare arbetar aktivt kring arbetet med radon men många länder behöver fortfarande vidta åtgärder för att mildra effekterna av den cancerframkallande radioaktiva gasen, enligt en ny WHO-undersökning.
Hittills har totalt 56 länder svarat (över en fjärdedel av alla WHO-medlemsstater) på WHO:s radonundersökning. De allra flesta har fastställt nationella referensnivåer för bostäder och arbetsplatser, 44 procent har tagit fram nationella radonhandlingsplaner och 39 procent har inkluderat det för nya byggnader.
Karta
Globalt uppskattades det att exponering av radon i bostäder orsakade  84000 dödsfall under 2019. I vissa länder är det en av de främsta orsakerna till lungcancer. Fler länder arbetar med att försöka förhindra exponering och har utvecklat policyer, förordningar och nationella handlingsplaner, bland annat genom utbildning och tillhandahållande av ekonomiskt stöd för att ta bort det från befintliga byggnader. Undersökningen visar att hittills har endast 12 procent av de tillfrågade länderna erbjudit utbildning inom radon för de som jobbar inom byggindustrin och 15 procent har gett ekonomiskt stöd för att fixa befintliga byggnader. Inget land inkluderar  obligatoriska radonmätningar vid försäljning av fastigheter än. Medvetenhet och åtgärder mot radon har ökat de senaste 16 åren enligt WHO. Mycket behövs fortfarande göras för att de flesta länder ska uppnå WHO: s rekommenderade referensnivå på 100 Bq/m3, eller åtminstone inte överstiga den internationella rekommenderade nivån på 300 Bq/m3. I Sverige ligger referensnivån på 200 Bq/m3. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Långvarig exponering av för höga nivåer av radon ökar risken för att utveckla lungcancer. Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år och är där med den näst största orsaken till lungcancer efter rökning.

I Sverige har hundratusentals bostäder för höga radonhalter. Sveriges riksdag har därför beslutat att införa radonbidraget för radonsanering i småhus. Men nu fasas bidraget tyvärr ut.

Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus för att minska hälsoproblemen som är kopplade till radon i bostäder. Radonbidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Radonbidraget har varit välanvänt de senaste åren. I år minskade bidraget och tog slut redan i mitten av april.
Radonbidraget fasas ut

Med anledning av att behovet fortsatt är stort har riksdagsledamot Larry Söder efterfrågat åtgärder från bostadsminister Märta Stenevi i en interpellationsdebatt i Sveriges riksdag (2020/21:724 Anslaget till radonbidrag).

– För 2021 har bidraget minskat, och vi ser effekterna av detta genom att bidraget redan är slut för 2021. Behovet är fortsatt stort och viktigt, och alla ansökningar som kommit in, och som fortsätter att komma in, under 2021 borde behandlas. Regeringen måste därför i detta läge tillskjuta mer pengar, sa Larry Söder under interpellationen.


Radonbidraget del av en treårig satsning

Bostadsministern svarade att 2018 infördes radonbidraget som en del av en treårig satsning på giftfria bostäder och förbättrad inomhusmiljö. Radonbidraget tar slut under 2021. När anslaget tar slut blir en naturlig följd att alla ansökningar inte beviljas under det sista året, och exakt var brytpunkten blir avgör beslutande myndighet.

– Vad gäller just småhus vill jag understryka rotavdragets vikt. Avdraget innebär betydelsefulla reduktioner av arbetskostnad för radonsanering. Den möjligheten kvarstår även utan radonbidraget, sa Märta Stenevi under interpellationen.

Larry Söder avslutade med att understryka att många trodde att de skulle få radonbidrag i år. De ansökningarna kan inte kan slängas i papperskorgen bara för att det har budgeteras för lite.

Märta Stenevi avslutade interpellationen med att säga att detta inte betyder att regeringen slutar att bry sig om giftfria bostäder och förbättrade inomhusmiljöer.

– God inomhusmiljö kommer vara viktig även fortsättningsvis. Det är många insatser som pågår just nu för att minska radonhalten i inomhusmiljön. Insatserna kommer att utvärderas och följas upp av ansvarig myndighet. Regeringen kommer att fortsätta att bevaka detta arbete för folkhälsan mycket noggrant och under lång tid framöver.

Arbetsgivare har ett ansvar att genomföra radonmätning på arbetsplatser. Som arbetstagare ska du kunna känna dig trygg i din arbetsmiljö.

Alla arbetsgivare har därför bl.a. ett ansvar för att de anställda inte arbetar i en miljö med förhöjda halter av radon. Detta finns beskrivet i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser. Arbetsgivaren ska undersöka och säkerställa att radon inte utgör en hälsofara för medarbetarna.

Radonmätning på arbetsplatser

 

Det innebär att radonhalten återkommande behöver mätas på flertalet arbetsplatser. Många har ännu inte gjort detta och mätningar visar också att ca 20 procent av arbetsplatserna har förhöjda värden. Så mätning av arbetsplatser är mycket viktig och motiverad!

Radon är en hälsofara

Förhöjda radonhalter är en allvarlig hälsofara. Varje år drabbas ca 500 personer i Sverige av lungcancer efter långvarig exponering för radon. Näst efter rökning är radon den vanligaste orsaken till att drabbas av lungcancer.

Risken för cancer uppstår när vi långvarigt exponeras för förhöjda radonhalter i inomhusluften. På arbetsplatsen har vi generellt lång exponering eftersom vi oftast vistas där långa sammanhängande tider eller arbetspass. Därför är det viktigt att mäta och åtgärda förhöjda radonhalter på arbetsplatser.

Det finns ett fastställt gränsvärde på 200 Bq/m³ som inte får överskridas. Gränsvärdet är dels fastlagt som ett referensvärde i Strålskyddsförordningen, dels som ett hygieniskt gränsvärde för radon i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Var finns radon

Radon finns naturligt överallt i marken, i olika omfattning främst beroende på bergart. Radon är en radioaktiv ädelgas som varken syns eller luktar. Den kan läcka in i våra byggnader och fastnar där på damm och andra partiklar i luft inomhus, som vi andas in. Den radioaktiva strålningen kan då skada våra lungor, med risk att utveckla cancer.

Konstruktionen på byggnaden påverkar vilket läckage av radongas som kan ske, likaså ventilationssystemets funktion. Vädret med olika tryck och temperaturer påverkar också. En fastighets placering kan också ha betydelse, t ex så kan fastigheter som ligger på en höjd ha större variationer i radonhalt under vintertid än sommartid.

Radon kan också finnas i fastighetens byggnadsmaterial, i s.k. blåbetong som användes i stor utsträckning från 1930-talet till 1978 då det förbjöds. Så det finns självklart många arbetsplatser i fastigheter byggda med blåbetong. Förekomsten av blåbetong kan undersökas genom att mäta gammastrålning.

Arbetsgivare ska mäta radon på arbetsplatser

Vilka lokaler ska mätas?

Utgångspunkten är att alla lokaler där arbetstagare vistas mer än 4 timmar/dag ska mätas. Lokaler i källarplan och bottenvåningar är särskilt viktiga att mäta. Finns ingen dokumenterad mätning från de senaste 10 åren är mätning obligatorisk. Mätning ska också ske om lokalerna har byggts om eller om ventilationssystemet har förändrats.

Särskilda utmaningar i arbetslokaler

Arbetslokaler kan vara utmanande att mäta av flera skäl. Ofta finns avancerade ventilationssystem som sätts på och stängs av olika tider på dygnet. Det kan resultera i lufttrycksskillnader både inom och mellan våningsplan. Byggnadskonstruktionen är ofta mer komplicerad än i bostäder. Verksamheten som pågår i arbetslokalerna kan också skilja sig på olika platser inom samma arbetsplats, t ex vad gäller stillasittande eller rörliga arbeten och vid olika tidpunkter på dygnet.

Sammantaget behöver lokalerna analyseras för att bestämma hur det ska radon mätas, så att mätningen blir tillräcklig!

ACATRAIN Radonmätning AB kan ge råd och stöd i planering och genomförande av mätningen.

Bostaden – den nya arbetsplatsen

Vi arbetar i allt större utsträckning i våra hem och så kommer det att vara även i fortsättningen. Det innebär att många har en arbetslokal i hemmet.

Radonhalten i bostaden kan sedan tidigare vara kontrollerad, men nu kan en eller flera arbetsplatser ha tillkommit som dessutom kan finnas i ett inte tidigare radonmätt utrymme. Det t ex vara i ett mindre hus på tomten, i en klädkammare eller tidigare förråd, ett garage eller i en källarvåning.

Glöm alltså inte hemarbetsplatserna!

Offentliga lokaler är också arbetsplatser

Många offentliga lokaler har omfattande besök av allmänheten, men är också stora arbetsplatser. Det gäller t ex vårdcentraler och sjukhus, idrottshallar och simhallar, arbetsförmedlingen och försäkringskassan, skolor och förskolor, kommunkontor och polis. Även dessa lokaler ska ha en radonsäker arbetsmiljö.

Glöm inte de offentliga lokalerna!

Hur och när mäter man arbetslokaler?

Mätningen genomförs i ett eller två steg med en orienterande mätning och en eventuell uppföljande mätning.

Den orienterande mätningen är en långtidsmätning med s.k. spårfilmsdosor som placeras ut i de lokaler där personalen vistas. Mätperioden ska vara minst 60 dagar under den kyligare perioden 1 okt – 30 april. Därefter sker insamling, rapportering och analys. Efter ca 1 vecka kommer ett svar.

Mätpaket med dosor och instruktioner kan beställas direkt i vår shop, och efter ett par dagar kommer dessa med posten.

En uppföljande mätning genomförs om den orienterande mätningen visar på radonhalter över gränsvärdet 200 Bq/m³. Den genomförs som en korttidsmätning enbart under faktisk arbetstid på arbetsplatsen för att undersöka verklig exponering av personalen.

Stöd och service

Att mäta arbetsplatser kan vara en ganska omfattande och komplex process, särskilt om lokalerna är omfattande. Till stöd finns en metodbeskrivning från Strålsäkerhetsmyndigheten för hur mätningen ska gå till.

Det kan också finnas skäl att anlita stöd av en radonkonsult. Vi på ACATRAIN Radonmätning AB kan biträda i arbetet med att planera mätningen, göra urval av lokaler, beräkna antal dosor och placera ut dessa. Vi arbetar covidsäkert i samarbete med arbetsgivaren/fastighetsägaren. Det kan vara väl investerad tid.

Man kan även följa den internationella metodbeskrivningen IRMA (The International Radon Measurement Association).

Det är viktigt med tillräcklig mätning och fler mätpunkter ger säkrare data!

Antal och placering av mätdosor

Beräkningen utgår ifrån IRMA:s metodbeskrivning för beräkning av antal radondosor och uppfyller kraven för SSM:s metodbeskrivning (Strålsäkerhetsmyndigheten) för radonmätning på arbetsplatser. Metodbeskrivningen som IRMA (International Radon Measurement Association) använder är etablerad som internationell standard. 

  • Mätning i varje separat byggnad
  • I källarplan ska det placeras ut minst en mätdosa i alla rum där personal vistas mer än 50 timmar per år. I enskilda rum större än 150 m² ska ytterligare en mätdosa placeras per 150 m².
  • På bottenplan ska det placeras ut minst en mätdosa  i alla rum där personal vistas mer än 4 timmar per dygn. I enskilda rum större än 150 m² ska ytterligare en mätdosa placeras per 150 m².
  • På högre våningsplan ska det placeras ut minst två mätdosor på varje våningsplan. På våningsplan större än 400 m² ska ytterligare en mätdosa placeras per 200 m².
  • Fler mätningar bör göras om förhöjda radonhalter kan misstänkas, om gammastrålning över 0,3 µSv/h mätts upp eller om det är känt att byggnaden innehåller blå lättbetong.

IRMA:s anvisning kan resultera i att något fler mätdosor används i den orienterande mätningen än med den svenska beskrivningen. En stor fördel med det är bättre kartläggning.

Resultat och åtgärder

Om den orienterande mätningen visar på förhöjda radonhalter gör man som nämnts ovan en uppföljande mätning under arbetstid för att fokusera på faktisk exponering av personalen i lokalerna.

Är radonhalterna fortfarande för höga behöver en djupare besiktning och analys göras av en radonkonsult för att inringa och föreslå lämpliga åtgärder. Den vanligaste och oftast mycket effektiva åtgärden är att förändra ventilationen.

Höga mätresultat ska också anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten, enligt Strålskyddsförordningen (SSMFS 2018:10). Arbetsgivaren anmäler typ av verksamhet och var den sker i lokalerna, antal arbetstagare, vilken typ av mätning som gjorts och uppmätta radonhalter m m. Det kan också vara aktuellt att göra en beräknad uppskattning av radonexponeringen för enskilda medarbetare under arbetstid.

Det är arbetsgivaren som har denna anmälningsplikt, alltså den som sysselsätter någon i en verksamhet. Är verksamheten inhyrd i en fastighet som någon annan äger kan fastighetsägaren ha utfört eller komma att utföra radonmätning i byggnaden eller samordna en sådan process med flera hyresgäster. Men anmälningen till Strålsäkerhetsmyndigheten vid höga mätresultat i den egna verksamheten ansvarar respektive arbetsgivare för.  

Råd, stöd och service

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder kompetent stöd och service. Vi kan snabbt ge råd och vägledning samt vara på plats för insatser. 

Vi tillhandahåller också mätpaket med spårfilmsdosor för både långtids- och korttidsmätningar.

Vårt motto är snabbhet och säkerhet!

Copyright - Radonmätning.se - ACATRAIN Radonmätning AB