Radondagen den 7 november – 500 cancerfall för mycket

Radondagen – Detta upprop från Svensk Radonförening syftar till att främja medvetenheten om riskerna med radon. Enligt Sveriges Strålsäkerhetsmyndighet är radon vårt största strålningsproblem. Dosen från dricksvatten från bergborrade brunnar eller från radon i inomhusluften utgör vid högre halter det dominerade dosbidraget till allmänheten idag. Rökning innebär dessutom att risken från radon ökar avsevärt.
Utan att vi märker det kan radioaktivt radon finnas i lokaler och byggnader där vi vistas dagligen, som arbetsplatser, skolor, lägenheter och villor. Ju högre radonhalter kroppen utsätts för, desto större är risken för att drabbas av lungcancer. Radon orsakar årligen ca 500 lungcancerfall i Sverige. Hela samhället kan bidra till att färre drabbas, allt ifrån från den enskilde villaägaren som kan radonsäkra sitt hus till vår valda politiker som kan stifta lagar och anslå pengar till ett radonsäkert samhälle. Bidra till färre lungcancerfall genom att dela denna information. #radondagen

Snabbfakta om radon:
– Radon är en radioaktiv gas som kommer från marken, byggnadsmaterial eller vatten från bergborrade brunnar.
– Radon har sitt ursprung i uran(U-238) som finns naturligt i vår berggrund.
– Höga koncentrationer av radon kan uppstå i inomhus och leda till för människa farligt höga halter.
– Näst efter rökning är radon orsak till att människor får lungcancer.
– Det är lätt att mäta och radonsäkra hem och arbetsplatser.

Bakgrund till radondagen:

Initiativet kring en radondag den 7 november kommer ursprungligen ifrån ERA – European Radon Association. Datumet har valts därför att Marie Curies föddes den 7 november år 1867 i Polen. Hon är den genom vår historia mest berömda vetenskapspersonen inom radioaktivitet och även den första kvinnan att motta ett Nobelpris, i fysik år 1903. Då tillsammans med Henri Bequerel och Pierre Curie. 1911 fick hon ensam motta nobelpriset i kemi. Svensk Radonförening är en ideell branschförening som representerar ca 70% av industrin. Föreningen främsta syfte är att främja medvetenheten med riskerna med radon och verka för minskat antal lungcancerfall till följd av radon.

radondagen

Svensk Radonförening är den svenska sammanslutningen av företag som arbetar inom mätning, konsultation och åtgärder relaterade till radon. Vårt mål är att främja medvetenheten i Sverige med riskerna kring radon och verka för minskade antal lungcancerfall i landet. Vi jobbar som en organisation för att representera branschen i alla frågor kring radon mot berörda myndigheter samt att fungera som remissorgan vad gäller lagar och förordningar som berör radon. Vi vill också verka för god utbildning kring radonfrågor och att samla medlemsföretagen i gemensamma insatser för att skydda och främja industrin och dess intressen.
Svensk Radonförening representerar idag ca 75% av branschen.

Källa: Svensk Radonförening

RD200 Radon Eye

Radonmätaren RD 200 är en nykomling som kommer att ge konkurrenterna skrämselhicka. Den har en känslighet och precision som överträffar mätare för 10000 Kr på marknaden och det till ett pris av ca 3000 Kr. Lägg därtill att man lätt kan få över alla mätdata via bluetooth till en smartphone eller läsplatta. Mätvärdena presenteras i form av ett diagram och genom att ta en skärmdump kan man sedan skicka diagrammet som sms eller mail. Mätvärdena kan sparas på telefonen för att sedan sparas ner på datorn. Textfilen importeras sedan i Excel eller liknande program för eventuell vidare bearbetning.

Finns att köpa i vår webbshop

  • RD200 top-view

Jag har sanerat radon i över tjugo års tid och alla mina saneringar har jag kontrollmätt med snabba och känsliga instrument som loggar radonhalten varje timme. Fördelen med ”kontinuerlig” mätning är att man snabbt kan se effekten av åtgärden och även felsöka när allt inte går som det skall. Jobbar man med radonsanering och garantier blir man till slut van vid att hantera sådana situationer. Jag köpte mina första mätare 1999 från USA, från Durridge Co, mätaren hette Rad 7. En förträfflig mätare som i sin prisklass (70 000 Kr) också är unik i det att den kan skilja på olika isotoper och på så vis kan man enklare se var markradon läcker in. Under alla år har jag köpt på mig mätare i takt med att verksamheten växer eftersom alla hus ska mätas efter åtgärd, innan fakturering.
Till en början var jag skeptisk till att en så pass billig mätare kunde ha något att erbjuda, men jag bestämde mig för att köpa ett par för att testa. På mitt kontor körde jag samtidigt sju st Rad7 och två st RD 200 under tre dygn. Samtliga mätare gav ett medelvärde på 35 – 38 Bq/m3. Därefter mättes ute på uppdrag, parallellt med RD 200 och Rad7 för att säkerställa att den var att lita på.

  • RD200 grafik i mobilen

Med en RD 200 kan man mäta radonhalten i varje rum och därmed få en kartering av radonhalten, en bild av radonsituationen i byggnaden. Därmed är det lättare att planera för åtgärder.
Vill man se effekten av olika åtgärder så som ändringar i ventilationen, tätning av renslucka, vattenfyllning av torrt vattenlås etc. är det bara att mäta och se vad som händer.
Enklare sniffmätning – ställ mätaren nära en förmodad läcka och notera hur värdena stiger snabbt till värden klart mycket högre än de som är i rummet. Du har då hittat en läcka. Eftersom mätaren snabbt blir kontaminerad bör man bevaka den och ta bort så fort man får en tydlig indikation och därefter lufta den till radonhalten har sjunkit innan ny mätning påbörjas. Ska man göra en läckmätning på flera ställen gäller att börja mäta där du förmodar att värdena är lägst. RD 200 kan inte skilja på olika istoper som Rad 7, varför dekontamineringen tar längre tid.
Husägare, bostadsrättsföreningar och kommersiella fastighetsägare har köpt RD 200 för att spara pengar på radonundersökningar och eftermätningar.

Thomas Lindhe. Comnet AB Radonsanering.

Finns att köpa i vår webbshop

 

Radonbidrag

Radonbidraget – Nu är det klart att regeringen kommer att återinföra radonbidraget!

Bostadsministern säger i en intervju i Sveriges Radio Ekot 2017-09-02 att det var ett misstag att ta bort radonbidraget. Regeringens höstbudget presenteras den 20:e september, och i budgeten kommer det att finnas pengar avsatta för bidrag till villaägare för åtgärder mot radon. Bostadsministern säger att totalt ungefär 100 miljoner kronor kommer att avsättas för radonbidrag och informationsinsatser om radon under de kommande tre åren. Det är i så fall i storleksordningen ungefär samma belopp per år som tidigare var avsatta till radonbidrag. Förutsättningarna för bidraget är ännu inte klara, men ministern nämner i intervjun att takbeloppet för radonbidraget troligtvis kommer att bli högre än de 15 000 kronor som gällde då radonbidraget försvann 2014. En viktig förutsättning för att få flera villaägare att åtgärda höga radonhalter är att staten och kommunerna satsar mycket på att informera allmänheten om radon och möjligheten att få bidrag till åtgärder för att sänka radonhalten i sina bostäder.

Lyssna på intervjun med bostadsministern: http://sverigesradio.se

Läs mer: DI.se, SvD.se eller Regeringen.se

 

Radonsug

Vid problem med radon från marken är installation av en radonsug den vanligast använda metoden för att sänka radonhalten inomhus. Vid markradonproblem är en radonsug oftast en både bättre och mer kostnadseffektiv metod än vad förbättring av ventilationen inomhus är.  Om det förutom problem med markradon finns en betydande radonavgång från blåbetong i byggnaden måste dock radonsugen kompletteras med en förbättring av ventilationen. Radonsugar används i byggnader grundlagda med platta på mark och vid grundläggning med källare eller suterräng.

  • Radonsug installtion

  • Radonsug installation i biutrymme/förråd. Fläkt, ljuddämpare, borrhål och utblås i väggen.

Radonhaltig luft från marken kommer in i en byggnad när grunden inte är helt tät mot marken, och när lufttrycket är lägre inomhus än vad lufttrycket är i marken under byggnaden. Lufttrycket i marken varierar mycket beroende på väderleksförhållanden, men det är nästan alltid högre än vad lufttrycket är vid golvnivå inomhus. Det innebär att luft från marken, med höga radonhalter, kan komma in genom de otätheter som för det mesta finns i grunden. Ofta är otätheterna så små och diffusa att de inte syns, och då är de svåra att täta. Vid stora och lätt åtkomliga otätheter är däremot tätning en bättre åtgärd än installation av en radonsug.

  • Radonsug effekten

  • Diagrammet ovan visar hur radonhalten i bostaden snabbt sänkts från över 1.700 Bq/m3 till under 100 Bq/m3 inom ett fåtal timmar efter att radonsugen satts igång.

Hur fungerar en radonsug

En radonsug fungerar genom att sänka lufttrycket i marken och därmed motverka att radonhaltig luft från marken kommer in. En radonsug hindrar mycket effektivt radon från marken från att komma in genom små diffusa otätheter i grunden, som krymp- och sättningssprickor eller genom porösa byggmaterial som t.ex. lecablock. En radonsug måste vara igång dygnet runt och året runt för att radon från marken ska hindras att komma in.
För ett bra resultat är det viktigt att lufttrycket i marken sänks tillräckligt mycket under en så stor del av grunden som möjligt. Husgrunder är ofta avdelade i olika sektioner, och det kan då behövas fler än en sugpunkt till radonsugen för att lufttrycket i marken ska kunna sänkas tillräckligt. En sugpunkt är ett hål som borras genom bottenplattan ner i marken, eller ibland genom en grundmur under markytan. I de flesta hus behövs mer än en sugpunkt till radonsugen för att lufttrycket i marken ska kunna sänkas under en tillräckligt stor del av grunden.

Olika typer

Det finns två olika typer av radonsugar. De som suger luften genom smala plaströr som vanligtvis används till centraldammsugare, samt sådana som suger luften genom grövre rör som ventilationskanaler i plåt eller genom avloppsrör i plast. Båda typerna av radonsugar har sina för- och nackdelar.
Vid grövre rör som sugledningar används olika typer av vanliga kanalfläktar som radonsugar, medan radonsugarna som används tillsammans med de smalare plaströren är speciellt utvecklade för att användas som radonsugar. De speciellt utvecklade radonsugarna är ofta lite lättare att passa in i en villa eftersom sugledningarna är betydligt smalare än ventilationskanalerna. Kanalfläktarnas fördelar är en hög kapacitet och att därmed antalet sugpunkter kanske kan minskas.

Kostnader

Totalkostnaderna för installationer av de olika typerna av radonsugar skiljer sig inte så mycket åt. Installation av en kanalfläkt som radonsug kräver oftast mer arbetstid, medan de speciellt utvecklade radonsugarna med smalare plaströr oftast är lite lättare att installera, men materialkostnaderna är högre.
I de få fall en radonsug inte fungerar tillfredsställande beror det på att marken under huset vid sugpunkterna antingen är för tät för att ett tillräckligt undertryck ska kunna skapas i marken, eller tvärtom på att marken är så porös att radonsugen av den anledningen inte kan åstadkomma en större sänkning av lufttrycket i marken. En orsak till att en radonsug inte fungerar tillfredsställande kan också vara att det finns någon förbindelse där luft från marken utanför själva husgrunden lätt kan komma in i huset, t.ex. via en gammal avloppsledning som inte längre används, eller via en kulvert för värmeledningar eller liknande. Sådana förbindelser med marken utanför husgrunder kan vara svåra att själv upptäcka och täta, men det kan också vara så lätt som att det räcker med att fylla på vatten i en gammal golvbrunn där vattnet i vattenlåset dunstat.

I de få fall då förhållandena är sådana att en radonsug inte fungerar tillfredsställande kan det fungera bra att blåsa ner filtrerad rumsluft i marken. Metoden som kallas luftkuddemetoden är inte så vanlig, men kan ibland åstadkomma en bättre reduktion av radonhalten än en radonsug.
Effekten av en radonsug kan lätt och snabbt kontrolleras med hjälp av en elektronisk registrerade radon mätare, se diagrammet nedan hur radonhalten har sänkts direkt efter att radonsugen satts igång. En sådan efterkontroll bör utföras av installatören för att få ett snabbt besked om hur effektiv installationen av radonsugen är, så att eventuella kompletterande arbeten kan göras innan en ny långtidsmätning av radon påbörjas.

 

Läs mer här: Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM Faktablad, BoverketWikipedia